دوره 29 (1401)
دوره 28 (1400)
دوره 27 (1399)
دوره 26 (1398)
دوره 25 (1397)
دوره 24 (1396)
دوره 23 (1395)
دوره 22 (1394)
دوره 21 (1393)
دوره 20 (1392)
دوره 19 (1391)
دوره 18 (1390)
دوره 17 (1389)
دوره 16 (1388)
دوره 15 (1387)
دوره 14 (1386)

اطلاعات آماری نشریه

اولین سال انتشار

 1386

تعداد دوره‌ها

17

تعداد شماره‌ها

37

تعداد نویسندگان

765

 تعداد مقالات ارسال شده

1,906

تعداد مقالات رد شده

1,275

درصد عدم پذیرش

67

تعداد مقالات پذیرفته شده

386

درصد پذیرش

20

نشریه علمی اقتصاد پولی، مالی از سال 1386 تاکنون به‌صورت دو فصلنامه به صاحب امتیازی دانشگاه فردوسی مشهد و با همکاری   انجمن بازرگانی ایران منتشر می شود.

در این نشریه، مقاله های پژوهشی به زبان فارسی و به همراه چکیده مبسوط انگلیسی قابل بررسی و چاپ هستند.

 پروانه انتشار نشریه:  124/10352تاریخ 1377/10/08

مجله اقتصاد پولی، مالی ( دانش و توسعه سابق) فقط مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد پولی و مالی را به چاپ می رساند.

براساس مصوبه وزارت‌علوم، ‌تحقیقات‌‌وفناوری از سال 1398 کلیه نشریه­ های دارای درجه "علمی-پژوهشی" به نشریه "علمی" تغییر نام یافتند.

 

این نشریه هنگامی که مقاله برای چاپ پذیرفته شود، مبلغ 4000000 ریال جهت هزینه های ویراستاری و ... از نویسندگان به صورت پرداخت آنلاین از سامانه دریافت می نماید.

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
مقایسه سهم تأثیر تکانه‌ها و حافظه تلاطم گذشته بازار بر تلاطم‌های جاری بازارهای مالی با تأکید بر رمزارزها: رویکرد MGARCH

عیسی عباسی؛ تیمور محمدی؛ سیدشمس‌الدین حسینی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 1-34

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.80984.1281

چکیده
  با توجه به افزایش روزافزون جایگاه بازار رمز پول‌ها (بیت کوین) در دنیا و اثر سرریز تلاطم آن روی سایر بازارها، این مطالعه، با استفاده از داده­های روزانه 1390 تا 1400، به بررسی اثرات سرریز تلاطم­های بازار رمز پول، طلا و نفت پرداخته است. در این مطالعه به‌منظور بررسی تکانه­ها و تلاطم بین بازارهای نفت، طلا و بیت کوین از مدل 𝑉𝐴𝑅−𝑀𝐺𝐴𝑅𝐶𝐻−𝐺𝐽𝑅–𝐵𝐸𝐾𝐾 ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
بررسی تأثیر سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثرات آن بر رفاه کل (کاربرد مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی)

الهام دهقانی؛ علی رئیس‌پور رجبعلی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 35-67

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.77575.1213

چکیده
  رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست­های دولت بر این شاخص، سیاست­گذاران می­توانند سیاست­های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف­کنندگان، ارزیابی آثار سیاست­های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر برخی متغیر‌های اقتصاد کلان در ایران با تأکید بر شرایط تحریم

مهدی خلوصی صادق؛ پرویز داودی؛ محمدرضا سزاوار

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 68-98

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.79341.1245

چکیده
  ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم­ترین مسئله­های اصلی سیاست­گذاران کشور­های درحال‌توسعه، به‌ویژه کشور ایران، است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست‌های پولی هستند که به شکل­های مستقیم و غیر­مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می­گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار­های غیرمستقیم بانک ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
تأثیر شوک‌های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی ایران

فرهاد شریفی بقا؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانلو

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 99-134

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78781.1234

چکیده
   سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانال های متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد پولی مالی
بررسی رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در ایران

نیلوفر افخمی راد؛ تقی ابراهیمی سالاری؛ مهدی بهنامه؛ محمد جواد گرجی پور

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 135-163

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.16488.0

چکیده
  پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدل­سازی نرخ ارز به مسئله‌ای مناقشه­آمیز برای اقتصاددانان و سیاست­گذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ ارز حقیقی است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه­ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
بررسی اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل VAR

سید ابوالفضل وزیری؛ عباس یزدانی؛ مهدی صادقی شاهدانی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 164-200

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.80093.1263

چکیده
  تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به‌ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده‌های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده‌ها موردسنجش قرار گرفته‌اند. طبق آزمون‌های ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد مالی
تأثیرپذیری ساختار مالی شرکت‌های فعال در بورس از ابزارهای نوین تأمین مالی اسلامی

احمد عاقلی؛ سید علی پایتختی اسکوئی؛ نادر مهرگان؛ منیره دیزجی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 201-232

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.77948.1219

چکیده
  هنگامی ﻧﻘﺶ بازار سرمایه ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ می‌شود ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑـﺎ ﻧـﺮخ ﻣﻨﺎﺳـﺐ از ﻃﺮﻳـﻖ اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣﺘﻨﻮع و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. در این بین، ﺻﻜﻮک ﻧﻮﻋﻲ اﺑﺰار ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺮای ﺑﻨﮕﺎه‌ها اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺷـﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان آن را ازجملۀ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و مهم‌ترین راﻫﻜﺎرﻫﺎی ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازارهای سرمایه
حاکمیت شرکتی و استراتژی تهاجمی کسب‌وکار شرکت‌ها

محمد حسین فتحه؛ پریسا رحمانی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 233-260

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.81265.1287

چکیده
  استراتژی کسب‌وکار شرکت‌ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی­ها می‌بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می‌تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین­رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین‌بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ارزش گذاری شرکت ها
بررسی نقش تعدیل‌گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه با رویکرد پویا

اکرم تفتیان؛ مجید سرایانی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 261-290

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78922.1236

چکیده
  مروری بر مطالعات انجام‌شده در زمینه تأثیر احساس ریسک بر بازار سهام نشان می‌دهد که مطالعه جامعی برای بررسی تأثیر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه انجام‌نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش بررسی نقش تعدیل­گر فرصت رشد و سودآوری شرکت بر ارتباط ارزشی احساس ریسک گزارش‌های سالانه است. متغیر وابسته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی
بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه‌های جهانی‌شدن و تورم بر توسعه مالی در ایران: رهیافت مارکوف سوئیچینگ (با تأکید بر تسهیلات بانکی)

مهدی جلیلی؛ الناز انتظار؛ طاهره آخوندزاده یوسفی؛ محمد سخنور

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 291-313

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.80859.1279

چکیده
  بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه‌یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را در درجه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی کارآفرینی
طراحی مدل کارآفرینی کسب‌وکارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری

مریم مشهدی عبدل؛ داوود ثمری؛ مجید اشرفی؛ ابراهیم عباسی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 314-347

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78609.1229

چکیده
  بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی، در فرآیند توسعه اقتصادی نقش بنیادی را ایفا می‌کنند. فناوری مالی با بهره‌گیری از نوآوری توانسته‌اند بازارهای مالی سنتی را دگرگون سازند. هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل کارآفرینانه کسب‌وکارهای فناورانه در صنعت بانکداری با رویکرد معادلات ساختاری-تفسیری است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی-توسعه‌ای و روش ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد پولی مالی
بررسی رابطه بین ریسک تجاری و حجم گشایش اعتبار اسنادی در تجارت بین‌الملل ایران رهیافت رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم

فرزانه صادقی گورابی؛ صالح قویدل؛ میرحسین موسوی

دوره 30، بهار و تابستان 1402 ، مرداد 1402، صفحه 348-378

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.78157.1222

چکیده
  یکی از مهم­ترین دغدغه­های بازرگانان در تجارت بین­الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطۀ U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می­کند ارتباط بین این دو متغیر را ...  بیشتر

ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین

مصطفی کریم زاده

دوره 23، شماره 12 ، اسفند 1395، ، صفحه 217-234

https://doi.org/10.22067/pm.v23i12.45376

چکیده
  پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی ...  بیشتر

توسعه مدل پیش‌بینی دستکاری سود با روش ترکیبی شبکه عصبی و الگوریتم های کیهان شناسی

ناهید مالکی نیا؛ رضا تهرانی؛ اکبر عالم تبریز؛ میر فیض فلاح شمس

دوره 28، بهار و تابستان 1400 ، شهریور 1400، ، صفحه 57-86

https://doi.org/10.22067/mfe.2021.71593.1099

چکیده
  چکیدهافزایش میزان تقلب در گزارشگری مالی در سال‌های اخیر باعث عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار‌های سرمایه شده است. به همین علت پیش‌بینی دقیق مدیریت سود یکی از نیازهای اساسی برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی است. این پژوهش با ارائه یک مدل توسعه‌یافته بر مبنای مدل بنیش با تأکید بر متغیر‌های نظام راهبری شرکتی مشتمل ...  بیشتر

بررسی اثر شوک‌های سیاست پولی و درآمدهای نفتی بر تورم و رشد اقتصادی در ایران

محسن نیازی محسنی؛ حمید شهرستانی؛ کامبیز هژبرکیانی؛ فرها غفاری

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 29-46

https://doi.org/10.22067/pm.v27i19.85109

چکیده
  همواره وابستگی پولی و مالی به بخش نفتی در ایران (به‌عنوان یکی از کشورهای صادرکننده نفت) وجود داشته است که همین امر باعث شده سیاست‌های پولی در کشور به‌عنوان یکی از چالش‌های عمده برای سیاست‌گذاران اقتصادی مطرح باشد. در واقع و بر اساس آمارهای منتظر شده، بخش قابل ملاحظه‌ای از مصارف بودجه از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و برداشت از ...  بیشتر

بررسی مقایسه‏ای نقش سیستم بانکی و بازار سهام در رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای منا

محمدعلی ابوترابی؛ محمد علی فلاحی

دوره 20، شماره 6 ، مرداد 1392، ، صفحه 29-47

https://doi.org/10.22067/pm.v20i6.36349

چکیده
  با توجه به ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی، سئوالی که به ذهن متبادر می‏گردد آن است که آیا نوع ساختار مالی (بانک ‏محور یا بازار محور بودن سیستم مالی) می‏تواند بر رشد اقتصادی کشورها مؤثر باشد؟ مقاله حاضر، تلاش می‏کند تا با بررسی اثر توسعه مالی در سیستم بانکی و اثر توسعه مالی در بازار سهام به پاسخی برای پرسش فوق در منتخبی از کشورهای ...  بیشتر

بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری با دارایی‌های متنوع

سوده صباحی؛ فریماه مخاطب رفیعی؛ محمد علی رستگار

دوره 27، شماره 19 ، خرداد 1399، ، صفحه 249-278

https://doi.org/10.22067/pm.v27i19.84579

چکیده
  یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های همیشگی سرمایه‌گذاران انتخاب بهترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری با بیشترین ارزش سرمایه‌گذاری است و با توجه به گزینه‌های مختلف برای سرمایه‌گذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایه‌گذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایه‌گذاری می‌باشد. اما استراتژی سرمایه‌گذاری در بین دارایی‌های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی
بررسی اثرات شوک‌های ناشی از اصطکاک و توسعه مالی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در بخش‌های اقتصادی ایران

ساره امیرمجاهدی؛ علی رئیس‌پور رجبعلی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ رضا زینل زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 تیر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.81568.1292

چکیده
  با توجه به اینکه در اقتصاد دانش بنیان، تولید، توزیع و کاربرد دانش و اطلاعات عامل و محرک اصلی توسعه، تولید ثروت و اشتغال در تمامی فعالیت‌های اقتصادی است، لذا بررسی اصطکاک مالی و توسعه مالی بر شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان بخش‌های اقتصادی حائز اهمیت می‌باشد. از این‌رو، درمطالعه حاضر به بررسی اثرات شوک ناشی از اصطکاک مالی (افزایش نرخ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بانک
بررسی عملکرد بلوغ سازمانی به منظور ارائه خدمات بانکداری بلاکچینی بر مبنای فناوری مالی (فین تِک) (براساس مدل یکپارچه بلوغ توانایی CMMI در بانک پارسیان)

کمیل علی تقوی؛ محمدرضا مشایخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.70868.1080

چکیده
  «بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
تاثیر کیفیت حکمرانی بر اثربخشی سیاست‌های پولی

یاسر مومیوند؛ سید محمد باقر نجفی؛ کاوه درخشانی درآبی؛ جمال فتح اللهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2023.83175.1311

چکیده
  In recent decades, one of the major goals of countries and international economicorganizations has been to identify and achieve different aspects of "good governance".Hence, the primary objective of this research was to determine and improve the effect ofgovernance quality on the effectiveness of monetary policies. Therefore, the data from 69selected countries during 1997-2021 were collected and used to estimate the coefficients ofstatic and dynamic approaches of panel data. In addition, the generalized method of moments(GMM) was employed to analyze the data. The results of the research indicated ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی
بررسی اثر رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران بر نوسانات قیمت سهام، شاخص صنایع و شاخص بازار سهام

حبیب انصاری سامانی؛ داریوش فرید؛ گلنازالسادات علوی نسب؛ فرزانه جندقی اردکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.77371.1210

چکیده
  در یکی دو سال اخیر بورس اوراق بهادار تهران دچار نوسانات شدید و افت زیادی شده است که عوامل متعددی سبب این امر بوده است. یکی از این عوامل مهم، رفتار توده‌ای سرمایه‌گذاران است. سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران رفتارهای احساسی و بعضاً غیرعقلایی نسبت به‌ صف‌های خریدوفروش سهام و همچنین رشد و رکود بازار نشان می‌دهند، که این امر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
بررسی اثرات بلند‌مدت و کوتاه‌مدت کارایی مالی و عمق مالی بر رشد اقتصادی

لاله مشتاقی؛ نرگس صمدپور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.87178.1403

چکیده
  نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه‌ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه‌های متفاوتی به وجود آمده است‌. در طول دهه‌های گذشته‌، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافته‌های مختلفی ایجاد شده‌اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی
ترکیب بهینه سرمایه گذاری در دارایی ها در شرایط مختلف بازار سهام با بهره گیری از مدل Mean-VaR

فرامرز طهماسبی؛ علیرضا تمیزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.79777.1259

چکیده
  در این مطالعه ترکیب بهینه سبد دارایی خانوار‌ها در دوره های متفاوت بازار سهام طی سالهای 1370-1400 با بهره گیری از مدل Mean-VaR و استفاده از نرم افزار Matlab، در دوره های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و سطح اطمینان 95 درصد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهند: سهام، مسکن و اوراق مشارکت بیشترین سهم از سبد دارایی را به خود اختصاص می دهند. طی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
بررسی تاثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بازار سرمایه (مقایسه کشور‌‌های توسعه‌یافته و در حال‌توسعه)

مهدیه رضاقلی زاده؛ مرتضی عبدالحسینی؛ حسین جعفری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.82322.1300

چکیده
  با توجه به این که تصمیمات کلان بانک‌ مرکزی هر کشور می‌تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه تقسیم ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد مالی
بررسی تاثیر عوامل تعیین‌کننده ثبات مالی با تأکید بر عوامل سطح صنعت بانکداری

قائم هاشمی؛ محمد سلگی؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.81779.1294

چکیده
  ثبات مالی به وضعیتی گفته می‌شود که سیستم مالی متشکل از واسطه‌ها، بازارها و ابزارها و زیرساخت‌های بازار قادر به مقاومت در برابر شوک‌ها باشند که درنتیجه آن احتمال اختلال درروند واسطه‌گری کاهش می‌یابد. هدف از انجام تحقیق حاضر، شناسایی عوامل تعیین‌کننده ثبات مالی، بررسی میزان تأثیرگذاری آن‌ها با تأکید بر عوامل سطح صنعت بانکداری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی اقتصاد پولی مالی
رویکردی نوین به مدل‌سازی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن (رویکرد مدل‌های TVP-DMA&TVP-FAVAR)

فریبا حیدری؛ کامران ندری؛ غلامعلی حاجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.82801.1304

چکیده
  تغییرات قیمت مسکن می‌تواند موجب رونق‌‌ و رکود‌‌های بخش مسکن شود که پیامدهای آن اقتصاد را متاثر می‌نماید. با توجه به اهمیت این مسئله، شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن می‌تواند به سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در جهت تدوین سیاست‌های مربوطه کمک شایانی نماید. با محور قرار دادن این هدف، این پژوهش به بررس تعداد قابل توجهی از متغیرها که ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان‌های کشور با رویکرد ترکیبی

احمدرضا صراف جدیدیان؛ مهدی همایون فر؛ سینا خردیار؛ مهدی فدایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.84115.1326

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی کارای تخصیص بودجه دولت به استان‌های کشور با رویکرد ترکیبی می‏باشد. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی-توصیفی، از نوع کمی می‏باشد. جامعه آماری اسناد و مدارک مربوط به تخصیص بودجه در نظام بودجه ریزی است. از روش AHP فازی جهت وزن دهی عوامل موثر بر بودجه‌ریزی استفاده شد. جهت مقایسات زوجی، پرسشنامه تهیه شده در اختیار ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بازارهای سرمایه
نقش نظریه زمان بندی بازار سهام بر ساختار سرمایه شرکت‌های فعال در بازار سرمایه: مطالعه موردی صنعت برق و نیروگاهی

یزدان گودرزی فراهانی؛ منصور حق طلب؛ غزل قلوزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.83985.1325

چکیده
  ساختار سرمایه اصولاً یکی از موضوعات مهم در تئوری مدرن مالی بوده است. منابع مالی می‌توانند دو اثر زمانی کوتاه مدت و بلندمدت بر روی عملکرد مالی داشته باشند. زمان انتشار سهام را، نظریه زمان‌بندی بازار شرکت‌ها بر اساس قیمت سهام، مشخص کرده‌اند. هنگامی که نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت بالا باشد مدیریت اقدام به انتشار سهام کرده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی استارتاپ ها وتامین مالی آن
تأثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری

عبدالناصر درخشان؛ فرشید احمدی فارسانی؛ علیرضا آبرود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.85428.1355

چکیده
  اعتبار تجاری مهم‌ترین منبع تأمین مالی کوتاه‌مدت شرکت‌ها و بنگاه‌های تجاری است. اعتبار تجارى از جمله روش‌هایی است که شرکت‌ها بدان وسیله براى دوره‌های کوتاه‌مدت تأمین مالى می‌کنند. هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر مدیریت ریسک بنگاه اقتصادی بر عرضه و تقاضای اعتبار تجاری است. مدیریت ریسک بنگاه از روش جامع گروردون(2009) و اعتبار تجاری از ...  بیشتر

پژوهشی اقتصاد پولی مالی
تورم، کسری بودجه و سیاست‌های پولی صلاحدیدی (در چهارچوب تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط)

عبدالرسول صادقی؛ فرخنده جبل عاملی؛ علی اصغر حیدری زفره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

https://doi.org/10.22067/mfe.2024.86249.1375

چکیده
  با توجه به کسری پیوسته‌ی بودجه‌ی دولت و عدم استقلال بانک مرکزی؛ پول، بانک‌ مرکزی و سیاست‌های پولی، همواره تاثیر معناداری بر شاخص‌های اقتصادی نظیر‌‌ تورم و اشتغال داشته است.. از این رو، این مطالعه در چهارچوب پایه‌های خرد، تعادل نش و بازی‌های استراتژیک مختلط، و با درنظرگرفتن دو بازیگر بانک مرکزی و بخش خصوصی، ترجیح سیاست پولی صلاحدیدی ...  بیشتر

ابر واژگان