نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 دانشیار اقتصاد، بخش اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

پس از خاتمه یافتن نظام برتون وودز در سال 1971، بررسی رفتار و مدل­سازی نرخ ارز به مسئله‌ای مناقشه­آمیز برای اقتصاددانان و سیاست­گذاران مبدل شده است. یکی از مسائل مهمی که در ارتباط با نرخ ارز وجود دارد، ماندگاری نرخ ارز حقیقی است. در این راستا، پژوهش حاضر از دو الگوی خودبازگشت آستانه­ای خودمحرک و رگرسیون انتقال ملایم لجستیک استفاده کرده است تا رفتار غیرخطی نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران را طی سال­های 1396:12 – 1383:02 بررسی کند. ابتدا، امکان وجود رفتار آستانه­ای در نرخ ارز حقیقی آزمون­های براک، دیچرت و شینکمن (1987) و هانسن (1999) تأیید شد. سپس، مقدار آستانه برای رشد نرخ ارز حقیقی در الگوی اول 84/3% و در الگوی دوم 5% محاسبه شد. هر دو الگو نشان می­دهد مادامی‌که رشد نرخ ارز حقیقی در رژیم شدید قرار گیرد، پایداری قابل‌توجهی خواهد داشت و از مقادیر گذشتۀ خود به‌طور مثبت تحت تأثیر قرار می­گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Ansarinasab, M., & Mohammadi, Z. (2019). Investigation of nonlinear exchange rate behavior in Iran: evidence from Markov switching model. Journal of Iranians Economics Issues, 6(1), 21-40. (in Persian)
Amini, A., & Zare, S. (2002). The analysis of the role of the real exchange rate and its fluctuations on Iranian industrial exports. Journal of Financial Economics, 38, 99-120. (in Persian).
Amrollahi Boyuki, E.; Abtahi, Y., & Heydari Boyuki, T. (2018). Nonlinear analysis of foreign exchange market pressure behavior in the Iranian economy: self-exciting threshold autoregressive. Monetary and Banking Research, 37, 413-436. (in Persian)
Bahador, A. (2015). Currency systems: classification, identification and economic effects. Monetary and Banking Research Institute, Central Bank of Iran. (in Persian)
Broock, W. A.; Scheinkman, J. A.; Dechert, W. D., & LeBaron, B. (1996). A test for independence based on the correlation dimension. econometric reviews, 15(3), 197- 235.
Enders, W. (2008). Applied econometric time series. John Wiley & Sons.
Farzinvash, A. (2014). International finance. Iran, Tehran: Nashre Noor Publications. (in Persian)
Giannellis, N., & Koukouritakis, M. (2013). Exchange rate misalignment and inflation rate rersistence: evidence from Latin American countries. International Review of Economics & Finance, 25, 202-218.
Hansen, B. (1999). Testing for linearity. Journal of Economic Surveys, 13(5), 551-576.
Hasani, G., & Ajam, M. (1988). International banking operations 1, Banking Training Center of the Central Bank (IRAN), 7-8. (in Persian)
Hauzenberger, N., & Huber, F. (2018). Model instability in predictive exchange rate regressions, Journals of Forcasting, 39(2) 168-186.
Huber, F. (2016). Forecasting exchange rates using multivariate threshold models, The Journal of Macroeconomics, 16(1), 193-210.
Huber, F., & Zörner, T.O. (2019). Threshold co-integration in international exchange rates: a bayesian approach, International Journal of Forecasting, 35(2). 458-473.
Lin, J.B.; Liang, C.C., & Yeh, M.L. (2011). Examining nonlinear dynamics of exchange rates and forecasting performance based on the exchange rate parity of four asian economies, Japan and the World Economy, 23(2), 79-85.
Mahmood, H., & Alkhateeb, TTY. (2018). Asymmetrical effects of real exchange rate on the money demand in Saudi Arabia: a non-linear ARDL approach, PLoS ONE, 13(11), 1-12.
Sallenave, A. (2010). Real exchange rate misalignments and economic performance for the G20 countries, Economie Internationale, 121, 59-80.
Shakeri, A. (2008). Macroeconomic theories and policies. Iran, Tehran: Pars Nevisa Publications. (in Persian)
Teräsvirta, T.; Van Dijk, D., & Medeiros, M.C. (2005). Linear models, Smooth transition auto-regressions, and neural networks for forecasting macroeconomic time series: a reexamination. International Journal of Forecasting, 21(4), 755-774.
CAPTCHA Image