مجله پژوهش­های اقتصاد پولی، مالی  مقاله‌های تخصصی در زمینه اقتصاد پولی و مالی را با هدف کمک به گسترش دانش اقتصادی، انتشار یافته­ های جدید در حوزه موضوعات نظری و تجربی در علم اقتصاد و ایجاد زمینه مناسبی در جهت سیاستگذاری­های اقتصادی با توجه ویژه به مسائل اقتصاد ایران می­ باشد.