اعضای هیات تحریریه


ناصر شاه نوشی فروشانی استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصادکشاورزی

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین مهدوی عادلی استاد
گروه آموزشی اقتصاد
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد صنعتی

اعضای هیات تحریریه


علیرضا رحیم بروجردی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


حمید ابریشمی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی فلاحی استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری واقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

اقتصاد

سردبیر


محمود هوشمند استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری واقتصادی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


احمد مجتهد استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


احمد جعفری صمیمی گروه اقتصاد دانشکده علوم اداری واقتصاد دانشگاه مازندران

اقتصاد