نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران

چکیده

بدون شک دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی در هر کشور با تجهیز و تخصیص بهینه منابع سرمایه‌گذاری در اقتصاد ملی آن کشور امکان‌پذیر است و برای رسیدن به این هدف نقش بازارهای مالی توسعه‌یافته ضروری است. درواقع نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند توسعه کشورها به حدی است که می‌توان تفاوت اقتصادهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه را در درجه کارآمدی و کارایی نظام مالی آن‌ها جستجو کرد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی مؤلفه‌های جهانی‌شدن و تورم بر شاخص توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی) در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1399 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که ریشه‌های تورم (تورم ناشی از فشار تقاضا و تورم پولی، تورم ساختاری، تورم ناشی از فشار هزینه و تورم وارداتی) در هر دو رژیم، تأثیر منفی بر توسعه مالی داشتند. در مورد ابعاد جهانی‌شدن (بعد اقتصادی، بعد اجتماعی و بعد سیاسی) نیز، در رژیم اول شاهد رابطه مثبت و در رژیم دوم شاهد رابطه منفی بودیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abdullahi, D. (2013). Effects of financial liberalization on financial market development and economic performance of the SSA region: An empirical assessment. Economic Modelling, 30, 261-273.
Akomolafe, K. J.;  Dnaladi, J. D.; Babalola,  O., & Abah, A. G. (2015). Monetary Policy and Commercial Banks’ Performance in Nigeria. Public Policy and Administration Research, 9, 158-167.
Behera, Ch. (2021). Economic Globalization and Financial Development: Empirical Evidence from India and Sri Lanka. Journal of Asian Finance, Economics and Business, 5, 11-19.
Bianchi, F., & Civelli, A. (2015). Globalization and inflation: Evidence from a time-varying VAR. Review of Economic Dynamics, 18, 406-433.
Central Bank of Islamic Republic of Iran. (2021). Statistics and data. Database of economic time series. Available at http://www.tsd.cbi.ir. (In Persian).
Chang, Y.; Choi, Y., & Park, G. Y. (2017). A new approach to model regime switching. Journal of Econometrics, 196, 127-143.
Enders, W. (2014). Applied Econometric Time Series. New York: Wiley Press.
Falahati, A.; Soheili, K., & Nouri, F. (2011). The effect of inflation on the performance of financial markets in Iran. Sustainable growth and development research (economic research). 12, 163-133. (In Persian).
Farid, D., & Amirtahari, O. (2018). financial liberalization and financial development; Evidence from developed countries. The second management, accounting and industrial engineering conference. (In Persian).
Frederic, M. S. (2009). Globalization and Financial, Development. Journal of Development Economics, 89, 164-169.
Haider Zaidi, S. A.; Wei, Z.; Gedikli, A.; Wasif Zafar, M.; Houa, F., & Iftikhar, Y. (2019). The impact of globalization, natural resources abundance, and human capital on financial development: Evidence from thirty-one OECD countries. Resources Policy, 64, 1-23. 
Hazeri, H., & Saifullahi, N. (2016). The effect of financial liberalization on capital market development: the application of cointegration in dynamic panel data. Economics and Modeling, 25, 103-128. (In Persian).
Hosseinzadeh, H., & Arjamandi Mazrae, Y. (2021). Investigating the effect of financial liberalization on the development of financial markets and economic growth (case study: selected developing countries). 9th International Research Conference on Management, Economy and Development. (In Persian).
Muye, I. M., & Muye, I. Y. (2017). Testing for causality among globalization, institution and financial development: Further evidence from three economic blocs. Borsa Istanbul Review, 2, 117-132.
Nikoughadam, M., & Aboutorabi, M. A. (2019). The effect of inflation on the causal relationship between financial development and economic growth in Iran. Iranian Applied Economics Studies, 29, 299-269. (In Persian).
Rezaei Roshan, M. (2016). The effect of commercial liberalization on financial development with an emphasis on the liberalization of the business environment. Master's thesis of the Department of Economics. Urmia: Urmia University. (In Persian).
Sethi, P.; Chakrabarti, D., & Bhattacharjee, S. (2020). Globalization, financial development and economic growth: Perils on the environmental sustainability of an emerging economy. Journal of Policy Modeling, 3, 1-32.
Swiss Economic Institute. (2021). KOF Index of Globalization. Retrieved from http://globalization.kof.ethz.ch/.
Wang, B., & Zhu, Q. (2018). Stability analysis of semi-Markov switched stochastic systems. Automatica, 94, 72-80.
CAPTCHA Image