مدیر مسئول


محمدطاهر احمدی شادمهری دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

سردبیر


محمود هوشمند استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


حمید ابریشمی استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اعضای هیات تحریریه بین المللی


محسن بهمنی اسکویی استاد اقتصاد، دانشگاه ویسکانسین- میلواکی، آمریکا

اقتصاد سنجی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


احمد جعفری صمیمی استادگروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


علیرضا رحیم بروجردی استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


ناصر شاه نوشی فروشانی استاد گروه اقتصادکشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصادکشاورزی

اعضای هیات تحریریه


محمدعلی فلاحی استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری واقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه بین المللی


امیر کیا استاد گروه مالی و اقتصاد، دانشگاه یوتا ولی

اقتصاد

  • akiauvu.edu
  • (801) 863-6898

اعضای هیات تحریریه


احمد مجتهد استاد گروه اقتصاد،دانشکده اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

اقتصاد

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین مهدوی عادلی استاد گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

اقتصاد صنعتی

مدیر اجرایی


مریم ودیعی نوقابی مدیر اجرایی نشریه پولی، مالی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد

کارشناسی ارشد تجارت بین الملل