نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی

3 مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

ثبات اقتصاد کلان یکی از مهم‌ترین مسئله‌های اصلی سیاست‌گذاران کشور‌های درحال‌توسعه به‌ویژه کشور ایران است. در راستای ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از ابزارهای مهم و کارآمد سیاست‌های پولی هستند که به شکل‌های مستقیم و غیر‌مستقیم توسط بانک مرکزی مورداستفاده قرار می‌گیرند. عملیات بازار باز یکی از ابزار‌های غیرمستقیم بانک مرکزی است که در راستای برقراری تعادل در نظام پولی مورد کاربرد بانک مرکزی طی دوره 1398 تابه‌حال قرارگرفته است. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی در ایران متفاوت از سایر کشور‌ها بوده، چراکه ایران با انواع تحریم‌های اقتصادی و غیر‌اقتصادی توسط کشور‌های غربی مواجه بوده است. ازاین‌جهت یکی از متغیرهای متأثر در بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیرهای کلان اقتصادی، شاخص تحریم است که در مطالعه حاضر به‌صورت یک شاخص کمی در نظر گرفته‌شده و تأثیر آن در مدل سنجیده شده است. در این تحقیق به بررسی تأثیر عملیات بازار باز بر متغیر‌های کلیدی اقتصاد همچون تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز با لحاظ نمودن شرایط تحریم در ایران طی بازه زمانی 1392 تا 1400 با تواتر فصلی و استفاده از رویکرد ARDL پرداخته‌شده است. نتایج حاکی از آن است که با در نظر گرفتن شرایط تحریمی، تأثیر متغیر عملیات بازار باز بر متغیر‌های تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم و نرخ ارز در رابطه بلند‌مدت به ترتیب 0.03-، 0.2، 0.26 و 0.75 است. طبق محاسبات مشخص شد که عملیات بازار باز با توجه به وجود شرایط تحریم در ایران، تأثیر مورد انتظار تئوریک را در ایران نداشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image