نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه بین المللی پردیس دانشگاه تبریز

2 استاد دانشگاه تبریز

3 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

چکیده

سیاست پولی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادی که از کانالهای متفاوت و با سرعت و شدت مختلفی بر متغیرهای مختلف اقتصادی تاثیر می گذارد، همواره مورد توجه مقامات مسئول کشورها بخصوص کشورهای در حال توسعه همچون ایران بوده است. از سویی بانک ها بعنوان موسسات مالی و اعتباری که جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور دارند، نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند. ازاین رو بررسی تاثیر شوک های سیاست پولی بر سلامت نظام بانکی ایران که این بررسی از طریق کانال نرخ ارز می باشد اهمیت ویژه ای دارد و هدف اصلی این پژوهش است. در این راستا با استفاده از داده های سالهای 1400-1392 و با کمک آزمون ریشه واحد و الگوی تجربی عامل افزوده شده (FAVAR ) به بررسی اثر سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سلامت نظام بانکی در ایران می پردازیم. نتایج حاصل از بررسی آزمون ریشه واحد نشان میدهد که تمامی متغیرهای تحقیق در سطح (I0) مانا هستند. همچنین بکارگیری الگوی FAVAR بیانگر اثرگذاری منفی و معنی دار شوک های سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز بر سپرده های شبکه بانکی و به تبع آن قدرت اعطای تسهیلات و همچنین تاثیرگزاری مثبت و معنی دار بر میزان مطالبات غیر جاری بانکی است که از این منظر بر یکی از مهمترین شاخص های سنجش سلامت نظام بانکی که همانا شاخص سودآوری باشد، تاثیر منفی و معنی دار دارد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image