نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی گرایش بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، کرمان، ایران.

2 استادیارگروه اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان،کرمان، ایران.

3 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران.

چکیده

با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در خصوص آینده اقتصاد کشور بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، ارزیابی آثار سیاست‌های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان‌بار احتمالی برخوردار می‌باشد که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک‌های ناشی از سناریوهای سیاست‌های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2%، 5% و 10%) بر نرخ ارز (ریال / دلار آمریکا) و شاخص رفاه کل بررسی شد. در این راستا، داده‌های مورد نیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری و جهت تحلیل داده‌ها از مدل تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم‌افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد که شوک‌های افزایش حجم نقدینگی (10 درصد) و کاهش نرخ ذخیره قانونی (10 درصد) حداکثر به‌ترتیب به میزان 08/3 و 14/1 درصد منجر به افزایش نرخ ارز می‌شوند. همچنین، شوک‌های افزایش حجم نقدینگی (10درصد) و کاهش نرخ ذخیره قانونی (10درصد) حداکثر به‌ترتیب به میزان 53/3 و 81/2 درصد منجر به کاهش رفاه کل می‌شوند. علاوه براین، در میان شوک‌های مورد بررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image