نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

پول یکی از مهم ترین ابداعات تاریخ بشر است که نقش بسیار تعیین کننده ای در تسهیل مبادلات و تحولات اقتصادی داشته است و با گسترش و پیچیده شدن جوامع بشری بر نقش و عملکرد آن افزوده شده است. شناخت عوامل تأثیرگذار بر تقاضای پول یکی از موضوعات بسیار مهم در اقتصاد است. برای پاسخ به این مساله، اقتصاددانان سعی کرده اند نظریه های تقاضای پول گوناگونی را مطرح کنند. بامول (1952) و توبین (1956) با استفاده از رویکرد انبارداری به ارائه نظریه تقاضای پول پرداختند. آن ها بیان کردند که افراد در ارتباط با تقاضای پول و نگهداری آن با دو هزینه مواجه هستند: هزینه بهره پول (هزینه نوع اول) و هزینه مراجعه به بانک (هزینه نوع دوم). مهم ترین دستاورد نظریه بامول - توبین این بود که علاوه بر تقاضای سفته بازی پول، تقاضای معاملاتی پول نیز تحت تأثیر نرخ بهره قرار می گیرد. این تحقیق به این نتیجه اساسی دست یافته است که گسترش پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی، باعث شده است رویکرد این نظریه به تقاضای پول با انتقادات و چالش هایی مواجه شود. در عصر حاضر و با گسترش پول الکترونیکی، هزینه مراجعه به بانک بسیار پایین است و حتی می توان آن را صفر در نظر گرفت. با صفر شدن هزینه مراجعه به بانک، دیگر نمی توان از نظریه انبارداری برای توضیح تقاضای پول استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها

[1] Ezadi, Hamid Reza & Dahmardeh, Nazar. (2012). Relation Between Monetary and Fiscal Policies and The stability of Money Demand Function and its Forecasting in Iran. Quarterly Applied Economic Studies in Iran, Volume, 1, Number, 1, pp 165-190. (In Persian)
[2] Branson, William H. (1997). Macroeconomic Theory and Policy. Translated by Abbas Shakeri. Ney Press. (In Persian)
[3] Blanchard, Oliver Jean and Fisher, Stanly. (1998). Lectures on Macroeconomic. Massachusetts Institute of Technology. Translated by Mahmood Khataie & Teymoor Mohammadi. Budget and Planning Press. (In Persian)
[4] Tari, Fat Alah & Shapoori, Abdol-Reza. (2112). The Effect of Development of E-Payment Instruments on Money Demand. . Quarterly of Economic Research of Iran, No, 51, pp 1-19. (In Persian)
[5] Davvodi, Parviz & Samsami, Hossein. (2009). The Economics of Money and Banking. University of Shahid Beheshti Press. (In Persian)
[6] Davvodi, Parviz ; Nazari, Hasan & Mirjalili, Seyed-Hossein. (1995). Money in Islamic Economics. Samt Press. (In Persian)
[7] Rahmani, Teymoor. (2004). Macroeconomic, Vol, 2, Baradaran Press. (In Persian)
[8] Shakeri, Abbas. (2010). Macroeconomic Theories and Policies. Vol, 2. Rafe Press. (In Persian)
[9] Mojtahed, Ahmad & Hasanzadeh, Ali. (2005). Money & Banking and Financial Institutions. Monetary and Banking Research Academy Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (In Persian)
[10] Noferesti, Mohammad. (2011). Population Development and Demand for Money in Iran. Tend of Economic Research, Volume, 19, Number, 58, pp 15-32. (In Persian)
[11] Blanchard, Oliver Jean and Fisher, Stanly. (1989). Lectures on Macroeconomic. Massachusetts Institute of Technology, The MIT Press.
[12] Baumol, William. (1952). The Transactions Demand for Cash. Quarterly Journal of Economics 67, 4, 545-556.
[13] Tobin, James. (1956). The Interest Elasticity of the Transactions Demand for Cash. Review of Economics and Statistics 38, 241-247.
[14] Keynes, John Maynard. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money. New York: Harcourt, Brace and Company.
CAPTCHA Image