نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق (ع)

3 استاد دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

تسهیلات تکلیفی و اثرات اقتصاد کلان آن به‌ویژه اثر آن بر تورم، همواره از موضوعات موردبحث اقتصاددانان در ایران بوده است. در پژوهش حاضر بر سنجش اثر تسهیلات تکلیفی بر تورم پرداخته شده است. جهت انجام برآورد از داده‌های 29 ساله 1369-1397 استفاده شده و با استفاده از روش خودرگرسیون برداری (VAR) این داده‌ها موردسنجش قرار گرفته‌اند. طبق آزمون‌های صورت‌گرفته مشاهده شد که یک درصد افزایش در نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی، شاخص قیمت مصرف‌کننده را به میزان 0.4 درصد افزایش خواهد داد؛ افزایش یک‌درصدی نرخ بهره اسمی نیز منجر به افزایش 1.25 درصدی شاخص قیمت مصرف‌کننده می‌شود. همچنین اثر شوک آنی نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بر شاخص قیمت مصرف‌کننده و نرخ بهره اسمی معنادار نیست. در ادامه در روش تجزیه واریانس، سهم تکانه‌های واردشده بر متغیرهای مدل مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد در 5 دوره اول (از 10 دوره) بیشترین خطای پیش‌بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده را خود متغیر LCPI توضیح می‌دهد. از دوره 6 تا دوره 8 اما سهم توضیح‌دهندگی نرخ بهره اسمی بیشتر است. در دوره‌های 9 و 10 نیز نرخ تسهیلات تکلیفی اعطایی بیشترین سهم را در توضیح خطای پیش‌بینی متغیر نرخ شاخص قیمت مصرف‌کننده دارد. باتوجه‌به نتایج پژوهش پیشنهاد می‌شود سیاست اعطای تسهیلات تکلیفی با سایر سیاست‌های موجود ازجمله کالابرگ و حواله خرید در حوزه حمایت از خانوار ضعیف و تأمین مالی زنجیره‌ای در افزایش تولید جایگزین شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

Abbasinejad, Hossein., & Teshkini, Ahmad. (2004). Is inflation in Iran a monetary phenomenon? Economic Research, No. 67, pp. 181-212. (in Persian)
Angeriz, A., & P. H. Arestis. (2008). Asseing Inflation Targeting Through Intervention Analysis,Oxford Economic papers, VOL. 60, NO.2,PP.293-317.
Asgharpour, Hossein. (2014). Asymmetric effects of monetary shocks on production and prices in Iran. PhD thesis, Tarbiat Madras University. (in Persian)
Bastanzad, Hossein. (2022). The effects of budgetary and quasi-budgetary assignments in the banking and economic system of the country. Monetary and Banking Research Institute of the Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (in Persian)
Dargahi, Hassan., & Hadian, Mehdi. (2016). Comparing the effects of monetary impulses caused by the increasing coefficient and the monetary base in Iran's economy. Economic Research Journal, Volume 17, Number 67, Page 189-219. (in Persian)
Esfahani, Nasr., & Yavari, Kazem. (2012). Nominal and real factors affecting inflation in Iran. Iranian Economic Research Quarterly, Volume 5, Number 16, Page 69-99. (in Persian)
Ezniashari Amiri, Abulqasem.; Abolhasani Hastiani, Ali Asghar., Ranjbar Fallah, Mohammad Reza., & Shaygani, Bita. (2018). The effect of liquidity volume on economic growth in Iran (with the time-varying parameter model approach), Economic Growth and Development Research Quarterly, Volume 9, Number 35, Pages 15-34. (in Persian)
Ghaemi Asl, Mehdi., & Ghorbani, Alireza. (2016). Investigating the relationship between borrowing from the central bank and selected intra-bank variables in Iran: the application of Domtersky and Harlin causality in heterogeneous panels. Econometric Modelling, Volume 2, Number 4, Pages 107-129. (in Persian)
Golriz, Hassan., & Majdi, Ali. (1998). Money and banks from theory to policy making. Tehran: Publications of Iran Banking Institute. (in Persian)
Habibullah Pour Zarashki, Mustafa., & Khosravi Vishkai, Maitham. (2022). Examining the approvals of the Consolidation Commission of the 1401 budget bill of the whole country, Note 16 - Homework facilities. Islamic Council Research Center. (in Persian)
Hatami Selukloui, Milad. (2019). The effect of credit facilities on the creation of liquidity in the banking system. Master's thesis, Khwarazmi University. (in Persian)
Holmstrom, B., & Tirole, J. (1998). Public and private supply of liquidity, Journal of Political Economy 106: 1-40.
Hosseini, Seyed Safdar., & Mohteshmi, tektam. (2008). The relationship between inflation and liquidity growth in Iran's economy; Disruption or stability? Economic researches (sustainable growth and development), volume 8, number 3, page 47-21. (in Persian)
Jalali Naini, Ahmadreza., & Zamanzadeh, Hamid. (2015). Investigating the different effects of liquidity components on production and price of the vector error correction approach with non-mana exogenous variables. Banking Monetary Research, Volume 9, Number 27, Page 1-27. (in Persian)
Jalili Kamjo, Seyed Parvez., & Zarei, Mobina. (2021). Evaluation of the relationship between central bank credit facilities and the quality of services of specialized banks. The first international conference of the laboratory of management and innovative approaches in management and economics, Tehran, https://civilica.com/doc/1354172. (in Persian)
Kamijani, Akbar., & Bahrami Rad, Duman. (2007). Long-term test between interest rate of bank facilities and inflation rate. Economic Research, Volume: 43, Number: 82, Page 187-210. (in Persian)
Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest and Money, London
Laidler, David. (1976). Inflation in Britain: A Monetarist Perspective.
Mehnat Far, Yusuf., & Dehghani, Toraj. (2008). Investigating the growth of liquidity and its effect on inflation in the Iranian economy: an empirical study during the period 2010-2015. Economic Policy and Research Quarterly, Volume 17, Number 49, Pages 93-112. (in Persian)
Mehnat Far, Yusuf., & Mikaeli, Vajiheh. (2012). Evaluation of the relationship between inflation rate and production gap in Iran. Financial and Economic Policy Quarterly, Volume 1, Number 3, Page 116-97. (in Persian)
Nili, Massoud. (2014). Where is Iran's economy going? Tehran: Dunya Ekhmeni Publications. (in Persian)
Nofarsti, Mohammad. (2015). The single and collective root in econometrics. Tehran: Rasa Publications. (in Persian)
Official statistics of Central Bank. (2022). website www.cbi.ir. (in Persian)
Park, J. (1990). Testing for unit roots and cointegration by variable addition. Advances in Econometrics 8(2):107-133.
Pesaran, M. H., & Shin, Y. (1998). An autoregressive distributed-lag modelling approach to cointegration analysis. Econometric Society Monographs, 31: 371-413.
Rouhani, Seyyed Ali., & Drodian, Hossein. (2022). Credit steering: ambiguities and requirements. The 29th Annual Monetary and Exchange Policy Conference, Tehran, Central Bank of the Islamic Republic of Iran. (in Persian)
Ryan-Collins, Josh; Werner, Richard., Greenham, Tony., & Jackson, Andrew. (2012). where does money come from? London, New Economics Foundation.
Saeedi, Parviz. (2008). The role of facilities (obligatory and non-obligatory) of specialized banks in economic growth. Industrial Management, Volume 4, Number 8, Page 97-110. (in Persian)
Sahabhi, Bahram; Soleimani, Cyrus., Khazri, Samia., & Khazri, Mohsen. (2012). The effects of liquidity growth on inflation in Iran's economy: regime change models. Economic strategy, volume 2, number 4, page 121-146. (in Persian)
Schumpeter, J.A. (1911). The Theory of Economic Development, (Engl. transl.1934) Cambridge Mass: Harvard University Press.
Shakri, Abbas (2010). Macroeconomic theories and policies. Tehran: Rafee Publications. (in Persian)
Sir Abadani, Gholamreza. (2006). Inflation, factors, and solutions to deal with it in Iran. Islamic Economy, Volume 6, Number 21, Pages 103-128. (in Persian)
Suri, Ali. (2012). Introductory econometrics, Tehran: Philanthropy Publications. (in Persian)
Waez, Mohammad., & Qanbari, Abdullah. (2007). The role of the banking system in creating inflation control with emphasis on the effect of credits and facilities of the banking system. 19th Islamic Banking Conference, Tehran, https://civilica.com/doc/209534. (in Persian)
Zaretbar, Atefeh. (2017). Investigating the effect of bank deposits on the inflation rate in Iran's economy. Master's Thesis, Non-Governmental, Non-Profit Higher Education Institute of Babol. (in Persian)
CAPTCHA Image