نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته رشته مدیرت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

2 استادیار اقتصاد، گروه حسابداری مدیریت، واحد نی ریز، دانشگاه آزاد اسلامی، نی ریز، ایران

چکیده

نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه‌ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه‌های متفاوتی به وجود آمده است‌. در طول دهه‌های گذشته‌، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافته‌های مختلفی ایجاد شده‌اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت عمق مالی و کارایی مالی بر رشد اقتصادی م در ایران می‌باشد. و اطلاعات و داده های مورد نیاز جهت برآورد به صورت سری زمانی سالانه (1983-2021) از بانک جهانی استخراج شده است.
این پزوهش با استفاده از سه شاخص رایج توسعه مالی (حجم نقدینگی‌، سپرده سیستم مالی به عنوان شاخص‌های عمق مالی و اعتبارات اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی) انجام گرفت‌. با استفاده از تکنیک ارزیابی تأخیر توزیعی خودبرگشتی (ARDL)، مشخص شد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت میان حجم نقدینگی و رشد اقتصادی و یک
رابطه منفی کوتاه مدت مشابه میان سپرده های سیستم بانکی و رشد اقتصادی وجود دارد. اما در بلندمدت سپرده سیستم بانکی تأثیری مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی از خود نشان می‌دهند‌. در حالیکه تاثیر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی دربلند مدت منفی می‌باشد. همچنین اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image