نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

استراتژی کسب‌وکار شرکت‌ها در دستیابی به اهداف شرکت نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی‌ها می‌بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردند. انتخاب استراتژی اشتباه می‌تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر اندازد. در نتیجه می‌بایست بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. در این‌ بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت‌ها، در اتخاذ استراتژی کسب‌وکار می‌تواند مؤثر باشد. بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیات مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب‌و‌کار واحد‌های تجاری است. پژوهش حاضر کاربردی و از بعد روش‌شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک، 131 شرکت به ‌عنوان نمونه پژوهش انتخاب‌ شده و در دوره‌ زمانی 10 ساله بین سال‌های 1390 الی 1399 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان داد که در فرضیه اول کیفیت حاکمیت هیات مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب‌وکار شرکت‌ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد که کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب‌وکار شرکت‌ها ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image