نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مازندران

2 دانشگاه علم و صنعت

3 دانشگاه مازندران

چکیده

با توجه به این که تصمیمات کلان بانک‌ مرکزی هر کشور می‌تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک‌مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.

با توجه به این که تصمیمات کلان بانک‌ مرکزی هر کشور می‌تواند بر بازار سرمایه آن کشور تأثیرگذار باشد، در مطالعه حاضر، تأثیر استقلال بانک‌مرکزی بر عملکرد بورس اوراق بهادار در منتخبی از کشورها مورد بررسی قرار می گیرد که این کشورها بر اساس طبقه بندی FTSE Russel و بر مبنای ارزش بازار سهام به دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و در‌حال‌توسعه تقسیم می شوند. برآورد مدل تحقیق با استفاده از روش گشتاور‌های تعمیم‌یافته (GMM) و طی دوره زمانی 2017-2000 انجام می گردد. نتایج برآورد مدل بیانگر این است که استقلال بانک‌مرکزی در هر دو گروه از کشورهای توسعه‌یافته و در حال‌توسعه تاثیر مثبتی بر عملکرد بورس اوراق بهادار داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

CAPTCHA Image