آ

 • آزمون غیرآشیانه ای انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله‌شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش بینی آتی این قیمت ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 192-214]

ا

 • اثر بالاسا- ساموئلسون بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]

 • ارزش افزوده بخش خدمات بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 1-18]

 • ارزش بازار سهام تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 19-44]

 • اصول اصلی بیمه بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

 • اقتصاد ایران مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد) [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 215-238]

 • اقتصاد زیرزمینی اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 111-134]

 • الگوهای تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 111-134]

 • انبارداری ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 217-234]

 • انتقال رژیم تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 135-160]

 • ایران عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 83-99]

 • ایران اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 111-134]

 • ایران تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 135-160]

ب

 • بامول – توبین ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 217-234]

 • بانک کشاورزی بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 189-216]

 • بخش تجاری و غیرتجاری بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]

 • برابری قدرت خرید بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]

 • بهره وری بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]

 • بورس اوراق بهادار تهران توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 161-188]

پ

 • پول الکترونیکی ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 217-234]

 • پولشویی مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد) [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 215-238]

 • پیش بینی سود هر سهم توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 161-188]

ت

 • تخمینگر بردار پشتیبان توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 161-188]

 • تخمینگر حداقل درجه توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 161-188]

 • تغییر حسابرس بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 64-90]

 • تقاضای پول ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 217-234]

 • تکانه های پولی آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید برتکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 46-82]

 • تمرکز مالکیت بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 64-90]

 • تورم ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 45-63]

 • تورم تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 135-160]

 • توسعه مالی بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 26-45]

ث

 • ثبات بانکی بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 123-145]

 • ثبات مالی بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 123-145]

ح

 • حداقل مربعات دومرحله‌ای آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 100-122]

 • حق بیمه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • حق یبمه عایده شده بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

خ

 • خسارت پرداختنی بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • خنثایی پول آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید برتکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 46-82]

د

 • داده های تابلویی بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 26-45]

 • داده های تابلویی بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 123-145]

 • دارایی های خانوار عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 83-99]

 • درآمد سرانه خسارت پرداختنی بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • درجه تمرکز بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 123-145]

 • درونزایی آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 100-122]

ذ

 • ذخیره حق بیمه بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

ر

 • رقابت بانکی بررسی تأثیر رقابت در صنعت بانکداری بر ثبات بانک ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 123-145]

 • رهیافت آزمون کرانه ها آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید برتکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 46-82]

 • رهیافت آزمون کرانه ها بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 1-18]

 • روش خود همبسته با وقفه توزیع شده ( ) عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 83-99]

 • روش گشتاورهای تعمیم یافته آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 100-122]

 • روشهای عددی مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد) [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 215-238]

 • ریسک بررسی و مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با رویکردهای متفاوت به ریسک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 146-166]

س

 • سری‏های زمانی انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله‌شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش بینی آتی این قیمت ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 192-214]

 • سهامداران عمده برون سازمانی بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 64-90]

 • سهام معامله شده انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله‌شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش بینی آتی این قیمت ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 192-214]

 • سیاستهای پولی و مالی بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 1-18]

ش

 • شاخص CPI ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 45-63]

 • شاخص بازار بورس انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله‌شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش بینی آتی این قیمت ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 192-214]

 • شاخص قیمت بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • شبکه عصبی فازی توانایی مدل های تخمینگر بردار پشتیبان، تخمینگر حداقل درجه و شبکه عصبی فازی در پیش‌بینی سود هر سهمسهم [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 161-188]

 • شکاف تورم بررسی اثر بالاسا- ساموئلسون در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 1-25]

 • شوک نفتی انتخاب تابع مناسب جهت بررسی عوامل مؤثر بر قیمت سهام معامله‌شده در بازار بورس اوراق بهادار و پیش بینی آتی این قیمت ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 192-214]

ض

 • ضریب خسارت بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • ضریب نفوذ بیمه بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

ع

 • عملکرد صنعت بیمه بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

ف

 • فرار مالیاتی اثر تکانه های مالیاتی بر اقتصاد زیرزمینی و رسمی ایران در چارچوب الگو های تعادل عمومی پویای تصادفی(DSGE) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 111-134]

 • فروش دارایی های ثابت تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 19-44]

 • فروش مواد و کالا تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 19-44]

 • فسادمالی مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد) [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 215-238]

ق

 • قیمت طلا عوامل موثر بر قیمت طلا در ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 83-99]

ک

 • کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 26-45]

 • کمبود دارایی مالی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود دارایی های مالی در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 91-110]

 • کیفیت حسابرسی بررسی رابطه بین مالکیت و تصمیم به تغییر حسابرس در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 64-90]

 • کیفیت مقرراتگذاری بیمه بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

 • کیفیت نهادی بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 26-45]

گ

 • گارچ نامتقارن تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 135-160]

م

 • متغیر ابزاری آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 100-122]

 • متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود دارایی های مالی در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 91-110]

 • مخارج دولت آزمون خنثایی پول در کوتاه مدت و بلند مدت در اقتصاد ایران با تاکید برتکانه های پولی: کاربردی از رهیافت آزمون کرانه ها [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 46-82]

 • مدل اقتصادسنجی توبیت بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 189-216]

 • مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی بررسی تأثیر سیاست‌های پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 1-18]

 • مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر کمبود دارایی های مالی در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 91-110]

 • مدل قیمت‌‌گذاری دارایی های سرمایه‌ای بررسی و مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با رویکردهای متفاوت به ریسک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 146-166]

 • مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 45-63]

 • مدل واکنش نامتقارن بررسی و مقایسه مدلهای قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با رویکردهای متفاوت به ریسک در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 146-166]

 • مربوط بودن سود تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 19-44]

 • مسئله معکوس مدلی نوین برای برآورد حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران (کاربرد روش‌های عددی و مسئله معکوس در اقتصاد)در اقتصاد) [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 215-238]

 • مطالبات بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 189-216]

 • معاملات با اشخاص وابسته تأثیر معاملات با اشخاص وابسته بر مربوط بودن سود در تعیین ارزش بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 19-44]

 • مقرراتگذاری بیمه بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

ن

 • نااطمینانی تورم تأثیر رژیم‌های تورمی مختلف بر پویایی تورم و نااطمینانی آن در ایران [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 135-160]

 • نااطمینانی تورمی ارتباط تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با تأکید بر انتظارات عقلایی [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 45-63]

 • نرخ بیکاری بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 235-268]

 • نرخ وصول بررسی عوامل مؤثر بر نرخ وصول تسهیلات بانک کشاورزی استان خراسان رضوی (کاربرد مدل اقتصادسنجی توبیت) [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 189-216]

 • نظریه پولی پساکینزی‌ آزمون درونزایی پول در اقتصاد ایران [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 100-122]

 • نهاد مقرراتگذار بررسی تأثیر کیفیت مقررات‌گذاری بر توسعه صنعت بیمه [دوره 23، شماره 11، 1395، صفحه 167-191]

ه

 • هزینه مراجعه به بانک ارزیابی انتقادی نظریه انبارداری تقاضای پول بامول – توبین [دوره 23، شماره 12، 1395، صفحه 217-234]