نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 شیراز

2 دانشگاه شیراز

چکیده

رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به‌منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (2013:07-1990:03) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه‌تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به‌ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به‌موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است.

کلیدواژه‌ها

Ball, L. (1992). "Why Does Higher Inflation Raise Inflation Uncertainty?", Journal of Monetary Economics, Vol. 29, pp. 371-378.
Balcilar, M., Ozdemir, Z. and E. Cacan. (2011)."On the Nonlinear Causality between Inflation and Inflation Uncertainty in the G3 Countries", Journal of Applied Economics, Vol. XIV, No. 2, pp. 269-296.
Berument, H., Metin-Ozcan, K. and B. Neyapti. (2001). "Modelling Inflation Uncertainty Using EGARCH: An Application in Turkey", Bilken University, Ankara, Turkey.
Bhar, R. and S. Hamori. (2004). "The link between Inflation and Inflation Uncertainty Evidence from G7 Countries", Empirical Economics, No. 29, pp. 825-853.
Bredin, D. and S. Fountas. (2010). "US Inflation and Inflation Uncertainty in a Historical Perspective: The Impact of Recessions". UCD Geary Institute, Working Paper, No. 201053.
Caporale, B. and T. Caporale. (2002). "Asymmetric Effects of Inflation Shocks on Inflation Uncertainty", Atlantic Economic Journal (AEJ), Vol. 30, No. 4, pp. 384-387.
Chang, K. L. (2012). "The Impact of Regime-Switching Structures and Fat-Tailed Characteristics on the Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty", Journal of Macroeconomics, Vol. 34, pp. 523-536.
Chang, K. L. and C. W. He. (2010). "Does the Magnitude of the Effect of Inflation Uncertainty on Output Growth Depend on the level of Inflation?", Manchester School, Vol,78, No, 2. pp. 126–148.
Crawford, A. and M. Kasumovich. (1996). "Does Inflation Uncertainty Vary with the Level of Inflation?", Bank of Canada, Ottawa Ontario Canada K1A 0G9.
Cukierman, A. and A. Meltzer. (1986). "A Theory of Ambiguity, Credibility, and Inflation under Discretion and Asymmetric Information", Econometrica, Vol. 54, pp.1099-1128.
Economic Developments Outline. (1995). " Economic Development of Iran ", Economic Journal, No. 74, pp. 5. [in Persian]
Economic Report and Balance Sheet. (1998). "Economic Development of Iran", Economic Journal, No. 77, pp.13-17. [ in Persian]
Eltejaee, E. (2012). "Inflation Uncertainty, Relative Price Dispersion and Economic Growth in Iran", Applied Economics Studies, Vol. 1, pp. 81-118. [ in Persian]
Engle, R. (1982). "Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of
UK Inflation", Econometrica, Vol. 50, pp. 987–1007.
Evans, M. and P. Wachtel. (1993)."Inflation Regimes and Sources of Inflation Uncertainty", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 25, No. 3, pp. 475–511.
Farzinvash, A. and M. Abassi. (2006). "Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty in Iran Using GARCH and State-Space Model", Journal of Economic Research, No. 74, pp. 25-55. [in Persian]
Friedman, M. (1977). "Nobel Lecture: Inflation and Unemployment", Journal of Political Economy, Vol. 85, pp.451–472.
Glynn, J., Perera, N. and R. Verma. (2007). "Unit Root Tests and Structural Breaks: A Survey with Applications", Journal of Quantitative Methods for Economics and Business Administration, Vol. 3, pp.63-79.
Goldfeld, S. M and R. E. Quandt. (1973). "A Markov Model for Switching Regressions", Journal of Econometrics, No. 1, pp. 3–16.
Golob, J. (1994). "Does Inflation Uncertainty Increase with Inflation?", Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Review, Vol. 79, pp. 27-38.
Grier, K. B. and R. Grier. (1998). "Inflation and Inflation Uncertainty in Mexico: 1960-1997", Trimester Economica, pp. 407-426.
Hamilton, J. D. (1989). "A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle", Econmetrica, Vol.57, No. 2, pp. 357-384.
Hamilton, J. D. (1994). "Time Series Analysis", Princeton: Princeton University Press.
Heidari, H. and S. Bashiri. (2010). "Inflation and Inflation Uncertainty in Iran: An Application of GARCH-in-mean Model with FIML Method of Estimation", International Journal of Business and Development Studies, Vol .2, No. 1, pp.131-146.
Holland, S. A. (1995)."Inflation and Uncertainty: Tests for Temporal Ordering", Journal of Money Credit and Banking, Vol.27, No. 3, pp. 827-837.
Jiranyakul, K.and T. P. Opiela. (2009). "Inflation and Inflation Uncertainty in the Asean-5 Economies", Journal of Asian Economics, Vol. 21, pp. 105-112.
Kim, S. and R. Bhattacharya. (2009). "Regional Housing Prices in the USA: An Empirical Investigation of Nonlinearity", Journal of Real Estate Finance and Economics, Vol. 38, No. 4, pp. 443-460.
Lucas, J. R. (1976). "Econometric Policy Evaluation: A Critique. Carnegie–Rochester Conference Series on Public Policy 1", pp. 19–46.
Okun, A. (1971). "The Mirage of Steady Inflation", Brookings Papers on Economic Activity, Vol. 2, pp. 485-498.
Perlin, M. (2012). "MS Regress - The MATLAB Package for Markov Regime Switching Models", Social Science Research Network, working papers series, pp.1-38.
Pourgerami, A. and K. Maskus. (1987)."The Effects of Inflation on the Predictability of Price Changes in Latin America: Some Estimates and Policy Implications", World Development, Vol.15, No. 1, pp. 287-290.
Quandt, R. E. (1972). "A New Approach to Estimating Switching Regressions", Journal of the American Statistical Association, No. 67, pp. 306–310.
Salmanpour, A. and P. Bahloli. (2011). "Inflation, Inflation Uncertainty and Factors Affecting Inflation in Iran ", World Applied Sciences Journal, Vol. 14, No. 8, pp. 1225-1239.
Tashkini, A. (2006). "Does Inflation UncertaintyVary with the Level of Inflation", Journal of Economic Research, No. 73, pp. 193-210. [in Persian]
Ungar, M. and B. Zilberfarb. (1993). "Inflation and Its Unpredictability: Theory and Empirical Evidence", Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 25, No. 4, pp.709-720.
CAPTCHA Image