نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

چکیده

نظریۀ پولِ درونزا یکی از بحث‌های اصلی اقتصاددانان پساکینزی است که بر مبنای آن بر خلاف جریان متعارف نظریه پولی که پایه پولی میزان اعتبارات بانکی را تعیین می‌کند، پایه پولی معلول اعتبارات بانکی است. در واقع جهت علیّت در عرضه درونزای پول، از اعتبارات بانکی به مانده‌های پولی است، در حالی که در تئوری دیرپای عرضه برونزای پول، این مانده‌های پولی است که وام‌های بانکی را تعیین می‌نماید. اینکه در یک اقتصاد پول درونزا باشد یا برونزا ابزارهای سیاست پولی را که از اثربخشی بیشتری برخوردار باشند متفاوت می‌نماید. در این مقاله درونزایی عرضه پول در اقتصاد ایران با استفاده از مفهوم اقتصادسنجی درونزایی و با به کارگیری تواترهای زمانی متفاوت و انواع آزمون‌های آماری ارائه شده برای بررسیِ اقتصادسنجیِ درونزاییِ متغیرهایِ یک مدل، آزمون شده است. نتایج حاکی از آن است که برونزایی پایه پولی و تعریف محدود پول را نمی‌توان بر اساس اطلاعات موجود رد نمود، اما برونزایی نقدینگی قابل رد است. این نتایج می‌تواند این دیدگاه را که در اقتصاد ایران نمی‌توان از حجم پول به عنوان ابزار اعمال سیاست پولی استفاده کرد و نرخ بهره ابزار مناسب برای سیاست‌های پولی است، تضعیف نماید.

کلیدواژه‌ها

[1] Arestis, P. (1997). PKE theoretical aspects of money and finance Money, Pricing, Distribution and Economic Integration (pp. 55-73): Springer.
[2] Badarudin, Z., Ariff, M., & Khalid, A. (2013). Post-Keynesian money endogeneity evidence in G-7 economies. Journal of International Money and Finance, 33, 146-162.
[3] Badarudin, Z. E., Khalid, A. M., & Ariff, M. (2009). Money supply behaviour in emerging economies: a comparative analysis. Journal of the Asia Pacific economy, 14(4), 331-350.
[4] Branson, W. H. (2004), Shakery, A., macroeconomic theory and policy: Tehran: Nashreney (in Persian).
[5] Baum, C. F., Schaffer, M. E., & Stillman, S. (2003). Instrumental variables and GMM: Estimation and testing. Stata journal, 3(1), 1-31.
[6] Chick, V. (1973). The theory of monetary policy: London: Gray-Mills Publishing Limited.
[7] Chick, V. (1983). Macroeconomics after Keynes: a reconsideration of the General Theory.
[8] Dow, S. (1996). The Methodology of Macroeconomic Thought: a conceptual analysis of schools of thought in economics. 2a Edição: Cheltenham: Edward Elgar.
[9] Farzinvash, A. & Rahmani, T. (2000). Endogeneity of Money Supply and the Effect of Cost Push on it. Journal of Economic Research, 56, 83-111 (in Persian).
[10] Fontana, G. (2000). Post Keynesians and Circuitists on money and uncertainty: an attempt at generality. Journal of Post Keynesian Economics, 23(1), 27-48.
[11] Fontana, G. (2003). Post Keynesian approaches to endogenous money: a time framework explanation. Review of Political Economy, 15(3), 291-314.
[12] Howells, P. (1995). Endogenous money, International Papers. Political Economy, 2.(2)
[13] Howells, P., & Hussein, K. (1998). The endogeneity of money: evidence from the G7. Scottish Journal of Political Economy, 45(3), 329-340.
[14] Kaldor, N. (1970). The new monetarism. Lloyds Bank Review, 97(1), 18.
[15] Kaldor, N. (1985). The scourge of monetarism: Oxford; New York: Oxford University Press.
[16] Kalecki, M., & Kalecki, M. (1954). Theory of Economic Dynamics an Easy on Cyclical and Long-run Cahnges in Capitalist Economy: Unwin Brothers Limited.
[17] Lavoie, M. (1999). Note and comment. The credit-led supply of deposits and the demand for money: Kaldor's reflux mechanism as previously endorsed by Joan Robinson. Cambridge Journal of Economics, 23(1), 103-113.
[18] Lopreite, M. (2012). The Endogenous Money Hypothesis: An Empirical Study of the Euro Area (1999-2010). Available at SSRN 2084197.
[19] Minsky Hyman, P. (1982). Can «it» happen again? Essays on Instability and Finance. Armonk, NY: ME Sharpe, Inc.
[20] Moore, B. (1998). Accommodation to accommodationism: a note. Journal of Post Keynesian Economics, 21(1), 175-178.
[21] Nell Kevin, S. (1999). The Endogenous/Exogenous Nature of South Africa’s Money Supply under Direct and Indirect Monetary Control Measure: Working Paper.
[22] Palley, T. (1996). Post Keynesian economics: debt, distribution and the macro economy: Palgrave Macmillan.
[23] Palley, T. (2008). Endogenous money: implications for the money supply process, interest rates, and macroeconomics.
[24] Panagopoulos, Y., & Spiliotis, A. (2008). Alternative money theories: a G7 testing. Journal of Post Keynesian Economics, 30(4), 601-622.
[25] Pollin, R. (1991). Two theories of money supply endogeneity: some empirical evidence. Journal of Post Keynesian Economics, 13(3), 366-396.
[26] Robinson, J. (1970). Quantity theories old and new: comment. Journal of Money, Credit and Banking, 2(4), 504-512.
[27] Rochon, L.-P. (1999). The creation and circulation of endogenous money: a circuit dynamique approach. Journal of economic issues, 33(1), 1-21.
[28] Rousseas, S. (1998). Post Keynesian monetary economics: Springer.
[29] Sawyer, M. (1996). Money, finance and interest rates. Keynes, Money and the Open Economy: essays in honour of Paul Davidson, 1, 50-68.
[30] Schumpeter, J. A. (1912). 1934, The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle. Trans. Redvers Opie. Cambridge, MA: Harvard University Press.
[31] Shanmugam, B., Nair, M., & Li, O. W. (2003). The endogenous money hypothesis: empirical evidence from Malaysia (1985-2000). Journal of Post Keynesian Economics, 25(4), 599-611.
[32] Smithin, J. (1994). Controverses in monetary econnomics ideas, issues and policy: Edward Elgar, Cambridge.
[33] Tas, B. K. O., & Togay, S. (2012). A direct test of the endogeneity of money: Implications for Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Economic Modelling, 29(3), 577-585.
[34] Weintraub, S. (1978). Keynes, Keynesians, and Monetarists: [Philadelphia]: University of Pennsylvania Press.
[35] Wicksell, K. (1936). Interest and prices. A study of the causes regulating the value of money (1898). English Translation, London: Macmillan.
[36] Zara nezhad, M. & Saadat mehr, M. (2007). Money Supply in Iran Economy. Iranian Journal of Trade Studies, 45, 1-22 (in Persian).
CAPTCHA Image