نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پول‌شویی با مکیدن ارزش‌افزودۀ تولید، باعث افزایش خط فقر می گردد؛ ازاین‌رو در سال‌های اخیر، تمایل زیادی برای سنجش این پدیده صورت گرفته و در کنار سایر متغیرهای مشابه در حوزۀ مالی- اقتصادی، تلاش شده تا از روش‌های مختلفی برای برآورد میزان و حجم آن بهره گرفته شود که برخی ازاین‌روش‌ها، مستقیم و برخی دیگر، غیرمستقیم هستند و عمدتاً بر سنجش افکار و ادراک مردم و متخصصان استوار می‌باشند. بااین‌حال در مقالۀ حاضر سعی شده تا ضمن بیان چگونگی مدلسازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد مالی در ایران معرفی گردد که این الگوریتم مبتنی بر تکنیک‌های ریاضی است؛ درحالی‌که سایر روش‌ها، بنا به ماهیتی که دارند دارای پیش‌فرض‌های متعددی هستند که باعث بروز مشکلات عدیده و خطای فاحش می‌گردد. لازم به ذکر است، مدل حاضر با توجه به مدلسازی باتاچاریا برای پول‌های کثیف ارائه شده که برای این امر از آمار و اطلاعات بانک مرکزی در طی سال‌های 1386-1352 استفاده گردیده است. نتایج تحقیق حکایت از روند افزایشی حجم پول‌های کثیف در اقتصاد ایران دارد که به‌شدت با اهداف توسعه ای کشور در تناقض است، لذا مسئولان برای دستیابی به چشم‌انداز ایران 1404، باید تدابیری جدی در جهت مبارزه با این پدیده بیندیشند.

کلیدواژه‌ها

[1] Arabmazar Yazdi, Ali and Khodkari, Leyla. (2007). "Estimsting of Money Laundering in Iran”, Economic Researches, No: 27, pp 119-141. (In Persian).
[2] Sabahi, Ahmad and Malekosadati, Saeed. (2008). "Control of Corruption on Economic Growth", Quarterly Journal of Commerce, No: 53, pp 138-158. ( in Persian)
[3] Maddah, Majid. (2009)." Explain the Effect of Institutional Quality on Economic Corruption: LISREL approach", Journal of Economic Modeling, No 2, pp 19-38, ( in Persian)
[4] Sameti, Morteza and Emadzadeh, Mostafa. (2010). "Simulating the Effect of Corruption on Economic Growth”, Journal of Quantitative Economics, No 9, pp 49-69. ( in Persian)
[5] Ezzati, Morteza and Karimi, Bahman. (2013). “Local Index Designed to Measure the Economic Corruption Issue,” Journal of Strategic and Macro Policy, No: 6, pp 57-86. (In Persian).
[6] Ahmad, Samimi and Elmi, Zahra. (2010)." Corruption, Government Size, and Degree of Openinig in the Economic Growth Model”, Journal of Commerce, No: 16, pp 113-134. ( in Persian)
[7] Ardizzi, Guerino; Petraglia, Carmelo; Piacenza, Massimiliano; Schneider, Friedrich; Turati, Gilberto. (2013): "Money laundering as a financial sector crime: A newapproach to measurement, with an application to Italy", CESifo Working Paper: Public Finance, No. 4127
[8] Bhatta charya. (1990) "An Econometric Method of Estimating Hidden Economy", The Economic Journal, No. 100, pp. 703-717.
[9] Blank, R. M. (1993). "Why were poverty rates so high in the 1980s?" In D. B.Papadimitriou and E. N. Wolff, eds. Poverty and Prosperity in the USA in the Late Twentieth Century. New York. St. Martin's Press pp: 21-55.
[10] Blank, R. M. and Blinder, A. S. (1986). "Macroeconomics, income distribution, and poverty". in S. H. Danziger and D. H. Weinberg, eds., Fighting Poverty: What Works and What Doesn't. Harvard University Press pp: 180-208.
[11] Bohara AK, Mitchell NJ, Mittendorff CF. (2004). "Compound democracy and the control of corruption: a cross-country investigation", Policy Study, Vol.32, No.4, pp.481–499.
[12] C. Chiarella, M. Craddock and N. EL-Hassan. (2007(, "The calibration of stock option pricing models using inverse problem methodology", School of finance and economics university of technology sydney PO Box 123,Broadway new south wales, Australia
[13] Chugh.R.L and Uppal.S.J. (1986) "Black Economy in India". New Dehli:Tata McGraw-Hill Pub.Co
[14] De Saran,JP Olivier. (1999). "A moral economy of corruption in Africa?" The Journal of Modern African Studies, 37, no.1:25.
[15] Draeseke,R and Glies,D.E.A. (1999) "A Fuzzy Logic Approach to Modelling the Underground Economy".Working paper.University of Victoria
[16] Feige, E.L. (1990). "Defining and Estimsting Underground and Informal Economies:The New Institutional Economics Approach". World development. 18,7.pp:989-1002
[17] Feinstein,J.S. (1999) "Approaches for Estimsting Noncompliance: Examples from Federal Taxation in us". The Economic Journal109pp:360-369
[18] Frey, B.S.and Weck-Hanneman,H. (1983) "Estimsting the shadow economy: Anaive Approach". Oxford Economic Papers.32pp:23-44
[19] Frisch, D. (1994) "Effects of corruption on development in corruption". Democracy and Human Rights in West Africa, Africa Leadership Forum, Cotonou, pp. 60-1.
[20] G.M.Ewing. (1985). "Calculus of Variations with Application", Dover Publications,
[21] Gonzalez E, Rodriguez,F Rivero,S. (2014). "An empirical examination of the determinants of the shadow economy " Applied Economics Letters Volume 21, Issue 5
[22] Heymans, C. and Lipietz, B. (1999) "Corruption and development", ISS Monograph Series, No. 40, pp. 9-20
[23] Hill KQ. (2003). "Democratization and corruption—systematic evidence from the American states", American Politics Research,Vol. 31, No.6, PP.613–631
[24] Marcel Thum, Jay Pil Choi. (2002)."Corruption and the Shadow Economy". Journal of Economic Literature, No. 35.
[25] Johnson Simon, Kaufmann Daniel, and Zoido-Lobaton. (1998b). "Corruption, Public Finances and the Unofficial Economy". Washington, DC, The World Bank, Discussion Paper,
[26] Kaufmann, D., Kraay, A., and Mastruzzi, M. (2009) "Governance Matters VII: Governance indicators for 1996-2008", World Bank policy research working paper series.
[27] Kaufmann, Daniel in Kraay, Aart. (2002) "Growth without Governance", The World Bank.
[28] Ke Jia, Xi Zhao, Ling Zhang. (2013) "Assessing Money Laundering Risk of Financial Institutions with AHP: Supervisory Perspective", Journal of Financial Risk Management. Vol.2, No.1, 29-31 Published Online March 2013 in SciRes (http://www.scirp.org/journal/jfrm)
[29] Keikha.M Salmani, K, Nikjoo, G. (2012)." Innovation a modern model for estimating volume of money Laundering". Journal of Economics and Sustainable Development Vol.3, No.2
[30] Khalid A.M. (1999). "Modelling Money Demand in Open Economies: The Case of Selected Asian Countries". Applied Economics, No. 31, pp.1129-1135.
[31] Kirsch. (1996). "An Introduction to the Mathematical Theory of Inverse Problems" Applied Mathematical Sciences, vol. 120, Springer, Berlin.
[32] La Porta R, Lopez-De-Silanes F, Shleifer A et al. (1999). "The Quality of Government", J. Law Econ Organ, Vol.15, No.1, PP.222– 279.
[33] Lho, K. and Cabuay, J. (2005). "Corruption in the Korean public and private sectors", In Nicholas Tarling (Ed.), Corruption and Good Governance in Asia,, New York, Routledge.
[34] Martinez-Vazquez, Jorge, and Robert M.McNab. (2003). "Fiscal decentralization and economic growth". World Development 31,no.9:1597.
[35] Mauro P. (1995) "Corruption and growth", Q. J. Econ, Vol.110,No.3, pp.681–712.
[36] McDonald,D.C. (1985). "Trade data discrepancies and the incentive to smuggle, an empirical analysis". IMF staff paper32pp:668-692
[37] P. Quirk. (1996). "Macroeconomic Implication of Money Laundering", IMF, W.P/ 96/66,
[38] Porter,R.P.andBayer,A.S. (1989). "Monetary perspective on underground economic activity in the united state" in : Feige,E.L(ed) the underground economies tax evasion and information distortion .chapter5 cambridge university press pp:129-158
[39] Powers, E. T. (1995). "Inflation, unemployment, and poverty revisited". Economic Review, 31pp: 2-13.
[40] Rauch, J. E. (1991). "Modeling the Informal Sector Formally"., Journal of Development Economics, No. 35,: 33-47
[41] Rose-Ackerman, Rose. (1978) "Corruption. A Study in Political Economy". American Political Sience Review, Vol. 61, No.2: 417-427.
[42] Schneider, F & Enste, D. (1999). "Information economy in 69 Country", IMF, working paper
[43] Schneider, F., Buehn, A., and Montenegro, E.C. (2010). "Shadow Economies all over the World: New Estimates for 162 Countries from 1999 to 2007".
[44] Tanzi, V.(1999) "uses and abuses of estimates of the underground economy". The economic journal. 109pp:338-347
[45] Thomas,J.J.(1999). "Quantifying the Black Economy: Measurment Without Theory Yet Again?". The Economic Journal.106.pp:381-389
[46] Transparency International. (2014). "Corruption Perception Index 2014". www.Transparency.de /index.html.
CAPTCHA Image