نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

بازارهای پولی و مالی، نقش اصلی در واسطه گری بین پس اندازکنندگان و سرمایه‌گذاران بازی می کنند. بنابراین تعادل بین عرضه و تقاضای دارایی های مالی در هر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است بطوری که توانایی یک کشور برای سرعت بخشیدن به فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، بصورت نسبی به توانایی آن کشور در زمینه تولید دارایی ها بستگی دارد. کمبود دارایی های مالی می تواند عاملی بازدارنده در مسیر رشد اقتصادی یک کشور باشد. شواهد نشان می‌دهد، در ایران رشد عرضه دارایی های مالی کمتر از رشد تقاضای دارایی بوده است و یک کمبود دارایی نسبی بر اقتصاد ایران حاکم است. برای بررسی این موضوع، تأثیرگذاری پاره ای از متغیرهای کلان اقتصادی، بر شاخص کمبود دارایی طی دوره زمانی 1389-1370 ارزیابی شده است. مدل تصریحی استفاده شده، ARDLمی باشد. نتایج برآوردها حاکی از آن است که در تعادل بلندمدت نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان دارای ارتباط معکوس با شاخص کمبود دارایی هستند و از پتانسیل کافی جهت کاهش، اختلاف بین تقاضا و عرضه دارایی ها برخوردارند. ضرایب متغیرهای نرخ تورم، نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره اسمی و ترازمالی دولت هم در بلندمدت مثبت می باشد و حاکی از آن است که، هرگونه افزایش در متغیرهای فوق سبب می‌شود که عرضه دارایی ها رشد کمتری در مقایسه با تقاضای دارایی ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

1- Banerjee, A., J.J. Dolado, and R. Master. (1992). On Some Simple Tests for Cointegration: The Cost of Simplicity, Bank of Spain, Working Paper, No. 9302.
2- Caballero, R.J. and A. Krishnamurthy. (2006a). Bubbles and Capital Flow Volatility: Causes and Risk Management. Journal of Monetary Economics, Vol. 53(1), pp. 35-53.
3- Caballero, R.J. (2006): “On the Macroeconomics of Asset Shortages” NBER Working Paper No.12753, December.
4- Chen, Jiaqian and Imam, Patrick. (2012). Consequences of Asset Shortages in Emerging Markets. International Monetary Fund, No. 12/102 .
5- Chen, Jiaqian and Imam, Patrick. (2013). Causes of asset shortages in emerging markets. International Monetary Fund, No. 12/102 .
6- Eichengreen, Barry and Luengnaruemitchai Pipat. (2004) “Why Doesn’t Asia Have Bigger Bond Markets?” NBER Working Paper No. 10576
7- Fathi S, Sameti M & Asgarnezhad-Nouri B. (2010), Explanation of the structure of securities market development, Journal of Strategic Management Studies, No 3, pp 33-48(In persian).
8- Houshmandi H. (2008), Examination of Affecting Factors on National Saving in Iran, Journal of Economic Modeling, No 2, pp 177-204(In persian).
9- Kazerouni S.A. & Dolati M. (2009), The Impact of Real Exchange Rate Uncertainty on Private Sector Investment :The Case Of Iran, Journal of Business Research, No 45, pp 283-306 (In persian).
10- Pesaran, M.H. and B. Pesaran. (1997). Microfit 4.0 and interactive econometrics software package. Oxford University press, oxford, pp.304.
11- Shrestha, Min B. & Chowdhury, Khorshed. (2005). ARDL Modelling Approach to Testing the Financial Liberalisation Hypothesis. Economics Working Papers wp05-15, School of Economics, University of Wollongong, NSW, Australia.
12- Sharif-Azadeh M & Hosseinzadeh Bahreini M. (2003). Effectiveness of Iranian Private Investment of Economic safety Indices, Mofid Journal, No 38. pp. 159-192 (In persian).
11- Siddiki, Jalal U. (2000). Demand for money in Bangladesh: a cointegration analysis. Applied Economics, 32(15), pp. 1977-1984.
12- Taghavi M & Mohammadzadeh A. (2002). Capital Market Response to Macroeconomic Variables, Economic Research, No 7, pp 13-66(In persian).
13-Cenral Bank of Iran, Statistics, Economic Series Database
14-Tehran Stock Exchange, Trading Statistics
CAPTCHA Image