نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

بخش خدمات یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی است که به دلیل فراهم نمودن بستر لازم برای رشد شتابان اقتصادهای ملی، از یک سو موجب توسعه علم و فناوری و از سوی دیگر تجمیع و انباشت مهارت‌ها و سرمایه‌های انسانی گردیده است و درنهایت به‌عنوان موتور رشد سایر بخش‌های اقتصادی عمل می‌کند. ازجمله مهم‌ترین سیاست‌های کلان اقتصادی که در راستای ایجاد رشد تولید بخش‌ها اعمال می‌شوند، سیاست‌های پولی و مالی هستند. در این مطالعه، تأثیر سیاست‌های پولی (حجم نقدینگی) و مالی (مخارج دولت) بر تولید بخش خدمات، با استفاده از داده‌های سالانه طی دوره 1357 تا 1393 بررسی شده است. در این راستا از مدل خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی و رهیافت آزمون کرانه‌ها استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت هر دو سیاست پولی و مالی بر ارزش افزوده بخش خدمات تأثیرگذارند و تأثیر آن‌ها در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است.

کلیدواژه‌ها

[1] Alam, T., & Wahed, M (2006). “Sectoral Effects of Monetary Policy: Evidence from Pakistan”. The Pakistan Development Review. 1103-1115.
[2] Fatemeh, A., Homayoni F. M., Karbasi, A & Mosnen M. M (2010), “Effect of Economic Policies on Agricultural and Industrial Exports of Iran”. Journal of Economic Researches, No 4, PP 1-17. (In Persian)
[3] Assad Zadeh, A., & Mohammadgholi P. T, O (2015), “Exploring the Role of Service Sector in Increasing Non-oil GDP in Iran's Economy”, Sixth Conference of Iran`s Economy, Mazandaran University. (In Persian)
[4] Farhadikia, A (2011). “Exploring Characteristics of Structural Changes of Iran’s Economy”. The Weekly Barnameh. Year 9. No 424. (In Persian)
[5] Ghavidel, S., & Azizi, Kh (2008). “Identification of Effective Factors on Employment Share in Service Sector and It’s Subsectors (Case Study: Iran)”. Bulletin of Economic Science. 8, PP 93-115. (In Persian)
[6] Glasmeier, A., & Howland, M (1993). “Service-Led Rural Development: Definitions, Theories, and Empirical Evidence”. International Regional Science Review. 16 (1-2), 197-229.
[7] Gujarati, D. N (2010). “Fundamental of Econometrics”. Abrishami, Hamid. Publications of Tehran’s University. Sixth Edition, Second Volume. PP 789. (In Persian).
[8] Hashemi Dizaj, A (2007). “Monetary and Fiscal Policies”. Publications of Jahad Daneshgahi. Tehran. First Edition. (In Persian).
[9] Khanivand Soltani, S (2010). “Investigation of Effect of Monetary Plicy on Production, Price and Interest Rate in Iran”. M. A Thesis, Islamic Azad University of Tabriz. (In Persian).
[10] Lotfali Pour, M., Azinfar, Y., & Mohammadzadeh, R (2012). “Exploring Effect of Government Expenditures on Growth of Agriculture Sector and Whole Economy of Iran”. Journal of Economy and Development of Agriculture. Vol (2), PP 86-96. (In Persian).
[11] Jafari Samimi, A., Elmi, Z., & Zoroki, Sh (2013), “Investigating Effectiveness of Monetary and Fiscal Policies of Government at Provinces with Use of Dynamic Combined Data and systemic GMM Approach”, Journal of Economic Researches, Period 48, No 1, PP 61-79. (In Persian).
[12] Khosravi. A., & Karimi, M.S. (2010). To Investigation the Relationship between Monetary, Fiscal Policy and Economic Growth in Iran: Autoregressive Distributed Lag Approach to Cointegration. American Journal of Applied Sciences. 7 (3), 420-424.
[13] Ministry of Economic and Assets Affairs. Economic Deputy. (2010). “Looking at Structure of Service Sector in Iran and World’s Economy”. www.econo.ir/pdf/khadamat.pdf. (In Persian).
[14] Moosavi S. N., mohammadi, H., & Akbari, S. M (2010), “Exploring Effect of Fiscal Policy on Value Added of Agriculture and Industry Sector in Iran”, Journal of Agriculture Economy Researches, No 4, PP 121-134. (In Persian).
[15] Musa, Y., & Asare, B. K (2013). “Long and Short Run Relationship Analysis of Monetary and Fiscal Policy on Economic Growth in Nigeria: A VEC Model Approach”. Research Journal of Applied Science, Engineering and Technology. 5(10), 3044-3051.
[16] Panizza, U., & Andrea F. P (2014). “Public Debt and Economic Growth: Is There a Causal Effect?”. Journal of Macroeconomics. 41, PP 21-41.
[17] Pesaran M. H., Shin, Y., & Smith, R. J (2001). “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships”. Journal of Applied Econometrics. 16, 289–326.
[18] Ragoobur, V. T (2010). “The Services Sector and Economic Growth in Mauritius: A Bounds Testing Approach to Co integration”. University of Mauritius Reserch Journal. 16, 313-331.
[19] Saibo, M. O., & Nwosa, I.P (2011). “Effects of Monetary policy on Sectoral Output Growth in Nigeria (1986 to 2008)”. Journal of Economics and Behavioral Studies. 2, 245-254.
[20] Serju, P (2006). “Monetary Policy and the Jamaican Economy: a sector Analysis”. Available at: {www.boj.org.jm/.../papers_pamphlets_the_transmission_mechanism_of_monetary_policy_in_jamaica.pdf}.
[21] Singh, N (2006). ‘Services-led industrialization in India: Assessment and lessons”. MPRA Paper No. 1276. http:// mpra.ub.uni-muenchen.de.
[22] Snowden. B., Win, H., & Kowich, P. V (2004), “Modern Guide to Macroeconomics”. Mansoor, Khalili Araghi and Soori Ali. Baradaran Publications. First Edition. (In Persian).
[23] Sobhani, M (1996). “Investigation of effect of Monetary and Fiscal Policies in Iran’s Economy with the Use of Sant Louise Model”. M.A Thesis in Shiraz University. http://www.ensani.ir/storage/Files/20100929135941-]1326.pdf [2011]. (In Persian).
CAPTCHA Image