نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 بوعلی سینا

2 تربیت مدرس

3 پژوهشگر بانک کشاورزی-تهران

چکیده

تورم به عنوان یکی از متغیرهای مهم اقتصادی در جوامع مختلف بسته به شرایط هر جامعه ای پیامدهای خاص خود را دارد که این پیامدها می توانند مثبت و یا منفی تلقی شوند، اما نااطمینانی تورمی با ایجاد اختلال در تخصیص بهینه ی منابع و کارکرد سیستم قیمت ها هزینه های کلانی را بر بنگاه های اقتصادی تحمیل می کند و تصمیمات و برنامه ریزی های مالی را مشکل می سازد. لذا به جهت اهمیت این موضوع در این مطالعه به مقایسه مدل های متقارن و نامتقارن واریانس ناهمسانی شرطی در بررسی ارتباط بین نااطمینانی تورمی و تورم در ایران طی دوره زمانی ۴M۱۹۸۹-۱۱M۲۰۰۹ پرداخته شده است. در این راستا نااطمینانی تورمی با استفاده از مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیو متقارن GARCH و نامتقارن EGARCH و TGARCH محاسبه شده و نتایج هر سه مدل مقایسه گردیده است و در نهایت با استفاده از آزمون علیت گرنجری ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی تعیین شده است. مقایسه نااطمینانی تورمی حاصل از سه روش نشان داد؛ EGARCH نوسانات را نسبت به روش TGARGH هموارتر می کند و هنگامی که شوک منفی است نااطمینانی حاصل از GARCH بزرگتر از نااطمینانی TGARGH می باشد. نتایج علیت گرنجری نیز نشان داد جدای از روش محاسبه ی نااطمینانی تورمی، افزایش تورم منجر به نااطمینانی تورمی می شود ولی نااطمینانی باعث تورم نمی شود. بنابراین رابطه ی یک طرفه از تورم به نااطمینانی تورمی وجود دارد. این نشان می دهد فرضیه ی فریدمن در مورد ایران صادق است اما فرضیه ارائه شده توسط کوکرمن و ملتزر رد می گردد.

کلیدواژه‌ها

[1] Ball, L. (1992). Why does Higher Inflation Raise Inflation Uncertainty? Journal of Monetary Economic, Vol. 29, pp. 371-378.
[2] Bamanga, M. A., Musa, U., Salihu, A., Udoette, U. S., Adejo, V. T., Edem, O. F, Bukar, H. and Udechukwu-Peterclaver, C.T. (2016). Inflation and Inflation Uncertainty in Nigeria: A Test of the Friedman’s Hypothesis, CBN Journal of Applied Statistics, Vol. 7 (1(a)), pp.147-169
[3] Berument, H., K., Metin-Ozcan. & B. Neyapti. (2001). Modelling Inflation Uncertainty Using EGARCH: An Application to Turkey, Turkey, Ankara, Bilkent University, Department of Economics, 06533 Bilkent
[4] Bollerslev, T. (1986). Generalised Auto Regressive Conditional Heteroskedasticity, Journal of Eonometrics, Vol. 31, pp. 307-327.
[5] Dahmardeh, N., Pourshahabi, F. & A. Khani Zade. (2010). Asymmetry Effect of Inflation on Inflation Uncertainty in Iran: Using from EGARCH Model, 1959-2009, American Journal of Applied Sciences, Vol. 7, pp. 535-539.
[6] Deveraux, M. (1989). A positive theory of inflation and inflation variance. Economic Inquiry, Vol. 27, pp. 105–116
[7] Engle, R. F. & and Bollerslev, T. (1986). Modeling the Persistence of Conditional Variances, Econometric Reviews, Vol. 5, pp. 1-50.
[8] Engle, Robert F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of U.K. Inflation. Econometrica, Vol. 50, pp. 987-1008.
[9] Farnaghi, E., Parivar, O., Tofighi, H. (2013). Inflation, Inflation Uncertainty, and growth in Iran, Journal of Economics and Business, No. 7, pp. 1-14.
[10] Farzin Vash, A., Abasi, M. (2006). Examine the relationship between inflation and inflation uncertainty in Iran using the GARCH model, Journal of Economic Research, No. 74, pp. 25-55.
[11] Franses, P. H. (1988). Time Series Models for Business and Economic Forecasting. Cambridge University Press, New York.
[12] Friedman, M. (1977), Nobel Lectures: Inflation and unemployment, Journal of Political Economics, Vol. 85, pp. 451-472.
[13] Granger, C. W. J. (1969). Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica, Vol. 37, pp. 424-438.
[14] Grier, K. B. & M. J. Perry. (2000). The Effects of Real and Nominal Uncertainty on Inflation and Output Growth: Some GARCH-M evidence. Journal of Applied Econometrics, Vol. 15, pp. 45-58.
[15] Grier, R. & K. B. Grier. (2004). On the Real Effects of Inflation and Inflation Uncertainty in Mexico. Journal of Development Economics, vol. 80, August, pp. 78-500.
[16] Heidari, H. & S., Bashiri. (2010). Inflation and Inflation Uncertainty in Iran: An Application of GARCH-in-Mean Model with FIML Method of Estimation. International Journal of Business and Development Studies Vol. 2, pp. 131-146.
[17] Karahan, Ö. (2012). The Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty: Evidence from the Turkish Economy.
Procedia Economics and Finance, Vol. 1, pp. 219-228
[18] Kontonikas, A. (2004). Inflation and Inflation Uncertainty in the United Kingdom, Evidence from GARCH Modeling. Economic Modeling, Vol. 21, pp. 525-543.
[19] Mohammadi, T., Taleblo, R. (2010). Inflation dynamics and the relationship between inflation and nominal uncertainty Using the model ARFIMA-GARCH, ECONOMIC RESEARCH, No. 1, pp 137-170.
[20] Mehrara, M., Mojab, R. (2009). The relationship between inflation and inflation uncertainty, uncertainty of production and production in Iran, Journal of money and economy, No. 2, pp. 1-30.
[21] Miles, W. & S., Schreyer. (2009). Inflation costs, Uncertainty Costs and Emerging Markets. Journal of Economic Development, Vol. 34, pp. 169-183.
[22] Nelson, D. B. (1991). Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach. Econometrica, Vol. 59, pp. 347–370.
[23] Sharaf, M. F. (2015). Inflation and Inflation Uncertainty Revisited: Evidence from Egypt. Economies, Vol. 3, pp.128-146; DOI:10.3390/economies3030128
[24] Souri, A., Ebrahimi, M. (2006). The relationship between inflation and inflation uncertainty in Iran, Journal of Knowledge & Development, No. 18, pp. 111-126.
[25] Tashkini, A. (2006). Is inflation uncertainty to inflation levels change? Journal of Economic Research, No. 73, pp. 193-210.
[26] Ungar, M. & B., Zilberfarb. (1993). Inflation and its Unpredictability -Theory and Empirical Evidence. Journal of Money, Credit, and Banking, Vol. 25, pp. 709-720.
[27] Verbek, M. (2005). A Guide to Modern conometrics. England, Second Edition.
CAPTCHA Image