نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

یکی از عوامل تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی، توسعه مالی است؛ به‌طوری‌که امروزه سطح توسعه اقتصادی کشورها را سطح توسعه مالی تعیین می کند. از میان تمامی عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی کشورها، به نقش کیفیت نهادی کمتر توجه شده است. در این مطالعه با استفاده از روش داده های تابلویی و برای کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 1996-2010، به بررسی اثر کیفیت نهادی بر توسعه مالی پرداخته می شود. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد شاخص های کلی حکمرانی (میانگین وزنی 6 شاخص کیفیت نهادی) و کنترل فساد، ارتباط مثبت و معنی داری با شاخص نسبت اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی توسط بانک ها و دیگر نهادهای مالی به تولید ناخالص داخلی دارند. همچنین شاخص اثربخشی دولت بر شاخص نسبت به تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معنی-داری دارد. لذا بهبود کیفیت نهادی شرط لازم و ضروری برای ارتقاء توسعه مالی بوده و سیاست-گذاران در این کشورها باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود وضعیت حکمرانی به کار گیرند. از این طریق است که یکی از موانع توسعه اقتصادی در این کشورها از میان برداشته می شود.

کلیدواژه‌ها

[1] Acemoglu, D., Johnson, S. & Robinson, J. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. American Economic Review, 91(3),1369-1401.
[2] Anayiotos, G. & Toroyan, H. (2009). Institutional Factors and Financial Sector Development: Evidence from Sub-Saharan Africa. IMF Working paper, 09/258.
[3] Baltagi, B. (2008). Econometric Analysis of Panel Data (fifth Ed.). John Wiley & Sons publication.
[4] Beck, T. & Demirguc-Kunt, A. (2009). Financial Institutions and Market across Countries and over Time-Data and Analysis. World Bank Elibrary, 4943.
[5] Beck, T. & Levine, R. (2003). Legal Institution and Financial Development. NBER working paper series, 10126.
[6] Beck, T., Demirguc-kunt, A. & Levine, R. (2003). Law, Endowment and Finance. Journal of Financial Economics, 70 (2), 137-181.
[7] Dadgar, Y. & Nazari, R. (2009). Evaluation of Financial Development Indicators in Iran. International Conference on Financial Development in Iran, Sharif University, 1-35. (In Persian)
[8] Erigit, S. (2010). Financial Development and Institutions: A Literature Review. Anadolu University Journal of Social Sciences, 10(2), 111-122.
[9] Girma, S. & Shortland, A. (2008). The Political Economy of Financial Development. Oxford Economic Papers, 60(4), 567-596.
[10] Hook, S. & Saini, A. (2008). The Quality of Institutions and Financial Development. MPRA Paper, No. 12107.
[11] Huang, Y. (2010). Political Institutions and Financial Development: An Empirical Study. World Development, 38(12), 1667-1677.
[12] Komeijani, A., Ebadi, J. & Pourrostami, N. (2008). Financial Liberalization and its Role in Financial Development with Emphasis on Institutional and Legal Development (Comparison of the Least Developed and Emerging Countries). Mofid Letter, 14(69), 3-33. (In Persian)
[13] Komeijani, A., Motavaseli, M. & Pourrostami, N. (2009). Theoretical Framework for Explaining Effective Factors on Financial Development (with Emphasis on Williamson Model). Quarterly Journal of Economic Research and Politics. 17(50), 5-29. (In Persian)
[14] Laporta, R., lopez-de-silanes, F., Shleifer, A. & Vishny, R. (1998). Law and Finance. Journal of Political Economy, 106(6), 1113-1155.
[15] Laporta, R., Lopez-de-silones, F., Shleifer, A. & Vishny R. (1997). Legal Determinant of External Finance. The Journal of Finance, 52(3), 1131-1150.
[16] Mohamdzadeh, P., Mamipour, S. & Feshari, M. (2010). Application of Stata Software in Econometrics. First Volume. Noor Elm Publications. (In Persian)
[17] North, D.C. (1991). Institutions. The Journal of Economic Perspective, 5(1), 97-112.
[18] Pagano, M. & Volpin, P. (2001). The Political Economy of Finance. Oxford Review of Economics Policy, 17(4), 502-519.
[19] Rajan, R.G. & Zingales, L. (2003). The Great Reversals: The Politics of Financial Development in the Twentieth Century. Journal of Financial Economics, 69(1), 5-50.
[20] Singh, R., Kpodar, K. & Chura, D. (2009). Financial Deepening in the CFA France zone: the role of institutions. IMF Working Paper, 09/113.
[21] Startz, R. (2009). Eviews Illustrated for Version 7. Washington: Quantitative Micro Software, LLC.
[22] Yung, B. (2011). Dose democracy Foster Financial Development? An Empirical Analysis. Economic Letters, 112(3), 262-265.
CAPTCHA Image