نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

همواره خانوارها در سبد دارایی‌های خود، اقلام متفاوتی از کالاها مانند وجوه نقد، ارز، سکه طلا، مسکن و غیره را نگه داری می‌کنند. از بین این دارایی‌ها طلا همواره بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه نسبت به سایر دارایی‌ها اولاً در تابع مطلوبیت خانوار قرار می‌گیرد و در ثانی قدرت نقد شوندگی بالایی دارد. این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا در ایران می‌پردازد که از داده‌های سری زمانی فصلی، طی بازه زمانی سال‌های 1370-1389و روش اقتصادسنجی خود همبسته با وقفه توزیع شده (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه بیانگر آن است که در کوتاه‌مدت و بلندمدت متغیرهای قیمت نفت، نرخ سود بانکی و نرخ ارز، همگی تأثیر منفی و معنی‌داری بر قیمت طلا دارند؛ به عبارتی افزایش در متغیرهای یادشده، باعث کاهش در قیمت طلا می‌شود. همچنین متغیرهای تورم و قیمت جهانی طلا تأثیر مثبت و معنی‌داری بر قیمت طلا دارند.

کلیدواژه‌ها

[1] Banerjee, A., et al. (1993). Co-Integration, Error-Correction, and the Econometric Analysis of Non-Stationary Data. Advanced Texts in Econometrics. Oxford, UK: Oxford University Press.
[2] Farzin Vash, A., & Mohseni Zenozi, S.J. (2009). The Role of Asset Prices in Monetary Transmission Mechanism. Journal of Mofid, 72: 3-32. (In persian)
[3] Gerlach,S. (2002). Bank Lending and Property Prices in Hong Kong. papers.ssrn.com
[4] Gerlach, S., & Peng,W. S. (2005). Bank Lending and Property Prices in Hong Kong. Journal of Banking and Finance, 29: 461–481.
[5] Hofmann, B. (2003). Bank Lending and Property Prices: Some International Evidence. The Hong Kong Institute for Monetary Research Working Paper, 22.
[6] Johansen, S., & Juselius, K. (1990). Maximum Likelihood Estimation and Inferences on Co-Integration-with Applications to the Demand for Money. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52:169-210.
[7] Pahlevani, M., & Dahmardeh, N. (2007). Estimating the Export and Import Demand Functions in Iran Economy with ARDL Cointegration Method. Journal of Economic Value, 4(3): 101-120. (In persian)
[8] Pesaran, M.H., & Pesaran, B. (1996). Working with Microfit 4.0: Interactive Econometric Analysis. Oxford: Oxford University Press.
[9] Pesaran, M. H., & Smith, R. (1998). Structural Analysis of Co-integration VARs. Journal of Economic Surveys, 12: 471-505.
[10] Pesaran, M. H., et al., (2001). Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships. Journal of Applied Econometrics, 16: 289-326.
[11] Zarra nezhad, M., & Saadat Mehr, M. (2007). Estimating Demand Function for Meat in Iran. Journal of Economic and social sciences, 7(26): 63-82. (In persian)
CAPTCHA Image