نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

فردوسی مشهد

چکیده

هدف از این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص در ایران است، این تحقیق کل عملکرد صنعت بیمه ایران را در رشته بیمه های اشخاص در سال 1360-1391 0بررسی شده، لذا از تکنیک و شیوه نمونه گیری استفاده نشده است، این تحقیق با استفاده از EVIEWS و اعمال تکنیک های اقتصاد سنجی صورت پذیرفته است.
در این تحقیق تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های اشخاص و نحوه تاثیر این متغیرها بر تقاضای بیمه های اشخاص بر اساس تعاریف و ساختار این بیمه نامه و سوابق مطالعات صورت گرفته، و نقش مهم بیمه های اشخاص به ویژه بیمه های زندگی، مانند سایر بیمه ها جذب پول های در دست مردم و حرف آن ها در سرمایه گذاری های مولد است، که از این طریق بهبود شاخص های اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی GDP، درآمد ملی GNI و در نهایت توسعه اقتصادی جامعه است که در مقایسه با دیگر رشته های بیمه، نقش آن نیز موثرتر می باشد.
یافته های این تحقیق بیانگر آن است، که تقاضای بیمه های اشخاص با درآمد سرانه، نرخ بیکاری و سرانه خسارت های پرداختی بیمه گر رابطه مستقیم و با شاخص قیمت مصرف کننده رابطه معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها

1. Hayat Karamu. (2016). the principal insurance. (in Persian).
2. Mohammad Jabari. (2005). insurance Salesmanship. (in Persian).
3. K.S. Rahmani. (2001). Actuarial practice of Life insurance. (in Persian).
4. Lotfali. Bakhshi. (2013). International commercial insurance. (in Persian).
5. Hadi Dastbaz. (1998). principles of Life insurance. (in Persian).
6. Mohammad. vali ghohariyan. (2003). Life insurance. (in Persian)
7. Rahmani T. (2016). Iranian Health insurance Lessons for the Iranian. (in Persian)
8. Iraj Bahaei. (2012). Reviewing an Insurance Arbitration Case. The premium Suspension Clause. (in Persian).
9. Hayat Karimi. (1996). the principles of Insurance. (in Persian)
10. Hayat Karimi Mizan publication Tehran. (2009). property &Liability insurance. (in Persian).
11. Tehran Bimeh Marcazi Iran. (2000). Insurance Life &either Life Assurance. (in Persian).
12. Karimi.Ayati. (2002). the Principles of Insurance & Liability insurance. (in Persian)
13. Hamid Sarnat. (2014). Investment & practice. Analysis. (in persian)
14. Rahmani T. (2004). Economic & Life Insurance. (in Persian).
15. Mohammad vali Gohariyan, (2002). Life insurance. (In Persian).
16. Mahmoud Adeli. (2009). Life insurance. (in Persian).
17. Ayat Karim. (2009). Insurance of a life principles. (in Persian).
18. Ayat Karimi. (2012). property insurance and Disability. (in Persian).
19. Hadi. Dastbaz. (2002). principles of Life insurance. (in Persian).
20. Loma. (2003). Third Edition. Good win life and health insurance Marketing
21. www.aftab.ir
22. Birds,j.&.HirdNJ. (2001). modern insurance Law,London, 5.ed pp.79-82.
23. Browne, m.j. and k. kim. (1993).” An international Analysis of life insurance demand” The journal of risk and insurance, vol.60, pp 616-634.
24. Mittal, Alka and Gupta, S.L. (2006). “Insurance and Risk Management book”, Educational Publishers New Delhi.
25. Lewis F.D. (1989). Dependents and the Demand for Life Insurance, American Review, No,79:452-467.
26. Sigma, World Insurance i.n. (2002). No. 7/2003-1996-No.4/1998.
27. Been stock, Michael, Greey Dickenson and Sajay Khajuria (1998). The Relationship Between Property- liability insurance.
28. Swiss Re Sigma NO3-(2012). Bee stock- Michael Greey nick son and sajay Khajuria (1998).
29. Lewis F.D. (1989). Dependents and the Demand for Life Insurance. American Review, No. 452-467
30. Hirschtelfer j. (1996). Investment Decisions under Uncertainty.. Application of the State Preference Approach Quarterly Journal of I.C.O. 13.252-277
31. Outre Ville.J.F. (1992). the Relationship between Insurance. Financial Development.and Market Structure in Developing Countries UNCTAD Rewiew. (1969).
32. Trute. Date and B.And Lila j.Trute. (1990). The demand for life Insurance in Mexico and the United States. A Comparative Study. Insurance in Mexico and the United States.A.Comparative Study. Journal of Risk and Insurance. 57..321.-328.
33. yaari. M. (1965). Uncertain Life time. Life Insurance and the Theory of the Consumer. Review of Economic Studies. 32-137-150.4. and insurance.48-15-135.
34. Lewis. F,D. (1989). Dependents and the Demand for Life Insurance. American economic Rewiew.79..452-466
35. Hakansson, N.H. (1969). Optimal Investment and Consumption Strategies under Risk and Uncertain Lifetime an Insurance. International Economic Review. 10.443-466.
36. Fortune. P. (1979). A Theory of optimal Life Insurance Purchases. International Economic Review. 74-132-152.
37. Fischer, S. (1973). a Life Cycle Model of Life Insurance Purchases, International Economic Review. 74-132-152
38. Cummins, J.D. 919730.an Econometric model of the Life Insurance. Sector of the U.S.Economy.Journal of Risk and Insurance , 40-533-534
39. Brown, M.J. and Kim, an International Analysis of Life Insurance Demand. Journal of Risk and Insurance.60-616-634.
40. Bennett, carols. S.J. Economics for insurance.London. (1984-1989).
41. Beenstock.Michael. Greey Dicknson. And Sajay Khajuria. (1998). The determination of life premiums. An international cross section analysis. (1970-1981). Insurance, Mathematics and economics.5-261-270.
42. Beenstock, Michael., Greey Dicknson And Sajay Khajuria. (1998). The Relationship Between property liability insurance premium and income. an international analysis. Journal of risk and insurance. 55-259-272 55-Swiss Re. Sigma. No 3. 2012
CAPTCHA Image