نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 بوعلی سینا

چکیده

هر سرمایه گذار با هدف کسب نرخ بازده مورد انتظار اقدام به سرمایه‌گذاری می کند و هدف وی کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری خود می باشد؛ اما با توجه به این اصل اقتصاد مالی که به طور معمول بازده با ریسک رابطه ای مثبت دارد، لذا کسب هر میزان بازده ای بیشتر از نرخ بازده بدون ریسک، با مقداری ریسک همراه است که معمولاً با افزایش بازده این ریسک نیز افزایش می یابد. در این راستا دست یابی به بهترین رویه های اندازه گیری ریسک در هر بازاری می تواند برای سرمایه گذاران و سیاست‌گذاران بسیار مفید فایده باشد. این تحقیق در صدد آن است که بهترین رویه‌های اندازه‌گیری ریسک را در بازار ایران به دست آورد. در این راستا مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه گذاری ساده با مدل‌هایی که در آنها عدم تقارن در توزیع بازدهی دارایی‌ها در نظر گرفته شده است مورد مقایسه قرار می گیرد. با بررسی و مقایسه بیست شرکت از شرکت‌های پر معامله بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی-فروردین 1385 تا پایان اسفند 1390- که به‌صورت ماهانه مورد آزمون قرار گرفت این نتیجه به دست آمد که در دوره مورد بررسی، مدل قیمت‌‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(CAPM)، مدل مناسب تری از مدل‌های تغییرات بخش پایین تر قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (LPM-CAPM) و مدل واکنش نامتقارن (ARM) در بازار بورس ایران است.

کلیدواژه‌ها

[1] Raai, R., & Saeedi, A. (2006). Basics of financial engineering and risk management (2nd ed.). Tehran: University of Tehran's Publications. (In Persian)
[2] Raai, R., & Khosravi, A. R. (2007). Explanation of capital asset pricing model with risk-adverse approach in Tehran Stock Exchange. Journal of Humanities and Social Sciences, 26, 46-63 (In Persian)
[3] Sadeghi, M., Sorosh, A., & Farhanian, M. J. (2010). Investigating the volatility, upside risk, downside risk and Capital Asset Pricing Model: Evidences from Tehran Stock Exchange. Financial Research, 12(29), 59-79. (In Persian)
[4] Sadeghi Sharif, S. J. (2003). Capital asset pricing model design in Tehran Stock Exchange (Unpublished doctoral dissertation). University of Tehran, Tehran. (In Persian)
[5] Ang A., Chen, J., & Xing, Y. (2002). Downside risk & the momentum effect. NBER Working Paper Series, No. 8643. Retrieved from http://www.nber.org/papers/w8643.
[6] Bawa, V., & Lindenberg, E. (1977). Capital market equilibrium in a mean-lower partial moment framework. Journal of Financial Economics, 5, 189-200.
[7] Bawa, V., Brown, S., & Klein, R. (1981). Asymmetric response asset pricing models: Testable alternatives to mean-variance. Mimeo.
[8] Bekaert, G. (1995). Market integration and investment barriers in emerging equity markets. World Bank Economic Review, 9, 75-107.
[9] Bekaert, G., & Harvey, C. (1995). Time-varying world market integration. Journal of Finance, 50, 403-444.
[10] Bekaert, G., Harvey, C., & Lumsdaine, R. (2002). The dynamics of emerging market equity flows. Journal of International Money and Finance 21(3), 295-350.
[11] Don U., Galagedera, A. (2007). An alternative perspective on the relationship between downside beta and CAPM beta. Emerging Market Review, 8, 4-19.
[12] Eftekhari, B., & Satchell, S. (1996). Non-normality of returns in emerging markets. Research in International Business and Finance, 1, 267-277.
[13] Estrada, J. (2000). The cost of equity in emerging markets: A downside risk approach. Emerging Markets Quarterly, 4, 19-30.
[14] Estrada, J. (2002). Systematic risk in emerging markets: The D-CAPM. Emerging Market Review, 3, 365-379.
[15] Estrada, J. (2007). Mean-Semi variance behavior: Downside risk and capital asset pricing. International Review of Economics and Finance, 16, 169-185.
[16] Fabozzi, F. and J, Francis, (1977), Stability tests for alphas and betas over Bull and Bear market conditions, Journal of Finance 32, 1093-1099.
[17] Fama, E. F. and French, K. R. (1992). The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47(2), 427-466.
[18] Harlow, W., & Rao, R. (1989). Asset-pricing in a generalized mean-lower partial moment framework: Theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 24, 285-311.
[19] Harvey, C. (1995). Predictable risk and returns in emerging markets. Review of Financial Studies, 8, 773-816.
[20] Hawng, S., & Pedersen, C. S. (2002). Best practice risk measurement in emerging markets: Empirical test of asymmetric alternatives to CAPM. Case Business school, Working Paper,UK.
[21] Mohammadi, Sh., Abbasi nejad, H., Mirsaneei, S. R., (2007), Examination of BETA estimation Methods in Tehran Stock Exchange. The Iranian Accounting and Auditing Review, 47, 3-38. (In Persian)
[22] Homaifar, G., & Graddy, D. B. (1990). Variance and lower partial moment betas as alternative risk measures in cost of capital estimation: a defense of the CAPM beta. Journal of Business Finance Account, 17:5, 677-688
[23] Hogan, W., & Warren, J. (1974). Toward the development of equilibrium capital market model based on semi variance. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 9, 1-11.
[24] Jagannathan, R., & McGrattan, E. (1995). The CAPM debate. Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, 19, 2-17.
[25] Kim, M., & Zumwalt, J. (1979). An analysis of risk in Bull and Bear markets. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 14, 1015-1025.
[26] Lintner, J. (1965). The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets. Review of Economics and Statistics, 47, 13-37.
[27] Nantell, T. J., & Price, B. (1979). An analytical comparison of variance and semi variance capital market theories. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 14(2), 221-242.
[28] Pedersen, C. & Satchell, S. (2000). Small sample analysis of performance measures in the asymmetric response model. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 35(3), 425-450.
[29] Pedersen, C. & Satchell, S. (2002). On the foundation of performance measures under asymmetric returns. Quantitative Finance, 3, 217-223.
[30] Sharpe, W. (1963). A simplified model for portfolio analysis. Management Science, 9(2), 277-293.
[31] Shaun, A. B., & Kanak, P. (2002). The conditional distribution of real estate returns: Are higher moments time varying?" Journal of Financial Economic, 26 (2), 319-339
CAPTCHA Image