ا

 • ادوار تجاری مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 181-204]

 • استان خراسان شمالی رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 69-87]

 • اقتصاد آزمایشی بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 69-89]

 • اقتصاد رفتاری بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 69-89]

 • اکنون گرایی بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 69-89]

 • الگوی فضای حالت هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 200-228]

 • ایران پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 1-29]

ب

 • بازدهی بازار سهام بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 205-236]

 • بازدهی بازار نفت بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 205-236]

 • بانکداری اسلامی ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 40-68]

 • بانکداری انگوساکسن ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 40-68]

 • بانکداری فراگیر ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 40-68]

 • بانک مرکزی بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180]

 • بهره وری نیروی کار اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی در داده‌های پانل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 252-271]

پ

 • پانل پویا اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی در داده‌های پانل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 252-271]

 • پایداری بدهی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 1-29]

ت

 • تابع واکنش مالی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 1-29]

 • تجربه بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 69-89]

 • تحلیل بقا مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 88-123]

 • تحلیل حساسیت تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 175-199]

 • ترجیح زمان بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 69-89]

 • تقاضای احتیاطی پول بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 229-251]

 • توابع واکنش بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180]

 • تورم درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • توسعه مالی اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی در داده‌های پانل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 252-271]

 • توسعه مالی مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 30-68]

 • توسعه مالی بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 90-114]

 • توسعه ی مالی بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب نفتی با استفاده از مدل پنل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 150-174]

 • تولید ناخالص داخلی درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

ث

 • ثروت فردی بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 229-251]

ح

 • حکمرانی بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 90-114]

د

 • داده‌های تابلویی بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 92-1384) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 237-262]

 • داده های تابلویی بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 22-39]

 • داده های ترکیبی تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 175-199]

 • درآمد فردی بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 229-251]

ر

 • رابطه ی علیت بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 22-39]

 • رانت منابع طبیعی مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 30-68]

 • راهبری شرکتی بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 124-149]

 • رتبه‌بندی شرکت‌ها رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 69-87]

 • رشد اقتصادی بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 22-39]

 • رشد حجم پول بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180]

 • رگرسیون چندک بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی‌های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 115-134]

 • رگرسیون غلتان مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 30-68]

 • روش GMM بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 92-1384) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 237-262]

 • روش TOPSIS رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 69-87]

 • روش تجزیه واریانس بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 205-236]

 • ریسک اعتباری مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 88-123]

 • ریسک اعتباری تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 175-199]

 • ریسک پذیری بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 124-149]

 • ریسک فردی بررسی عوامل مؤثر برتقاضای احتیاطی پول [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 229-251]

ز

 • زمان تا وقوع قصور مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 88-123]

س

 • سرریز تلاطم بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 205-236]

 • سرمایه در گردش مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 181-204]

 • سرمایه مخاطره‌پذیر ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 40-68]

 • سهامداران نهادی بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 124-149]

 • سودآوری مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 181-204]

 • سیاست مالی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 1-29]

 • سیستم معادلات همزمان مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 30-68]

ص

 • صنعت بیمه رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه استان خراسان شمالی به روش TOPSIS [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 69-87]

 • صوری شدن معاملات ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 40-68]

ض

 • ضرایب متغیر با زمان هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 200-228]

ف

 • فراوانی منابع بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 90-114]

 • فعالیت بانک ها بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 92-1384) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 237-262]

 • فیلتر کالمن هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 200-228]

ق

 • قاعده تیلور بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180]

 • قاعده تیلور و مک‌کالوم هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 200-228]

ک

 • کسری بودجه درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • کشورهای صادرکننده نفت بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 90-114]

 • کشورهای منا بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 22-39]

گ

 • گشتاورهای تعمیم یافته اثر توسعه مالی بر بهره وری نیروی کار: کاربردی از همجمعی در داده‌های پانل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 252-271]

م

 • مارکوف سوییچینگ بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 205-236]

 • مالکیت متمرکز بررسی تأثیر مکانیزم های راهبری شرکتی بر رفتار ریسک‌پذیری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 124-149]

 • متغیر مجازی تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 175-199]

 • متغیرهای کلان اقتصادی تحلیل تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک‌ها [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 175-199]

 • مدل پنل پویا بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب نفتی با استفاده از مدل پنل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 150-174]

 • مدل کاپلان-میر مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 88-123]

 • مدل کاکس مطالعه عوامل اثرگذار بر ریسک اعتباری مشتریان بانکی با استفاده از مدل های ناپارامتریک و شبه پارامتریک تحلیل بقا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 88-123]

 • مصرف انرژی بررسی رابطه ی میان توسعه ی مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب نفتی با استفاده از مدل پنل پویا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 150-174]

 • منابع ارزان قیمت بانکی رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 135-154]

 • منحنی فیلیپس هایبرید کینزی های جدید بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی‌های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 115-134]

ن

 • نرخ ارز درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • نرخ بهره درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • نرخ تورم بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی‌های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 115-134]

 • نقدینگی درون‌زایی پول در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 1-21]

 • نوآوری بررسی رابطه علّیت و تأثیر نوآوری بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب مِنا [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 22-39]

 • نوسانات رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 135-154]

 • نوسانات چرخه های تجاری بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 92-1384) [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 237-262]

ه

 • هدف‌گذاری تورم هدف‌گذاری تورم با توجه به قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر با زمان در ایران [دوره 24، شماره 14، 1396، صفحه 200-228]

 • هم انباشتگی پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 1-29]

 • همبستگی رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 135-154]

 • هموارسازی بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور [دوره 24، شماره 13، 1396، صفحه 155-180]