نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 ارومیه

2 دانشگاه ارومیه

چکیده

این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری طی سال‌های 1393- 1384 با استفاده از داده‌های ماهیانه می‌پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه همبستگی مثبتی وجود دارد. بدین معنی که برخلاف تصور موجود با افزایش نوسانات تورم، افزایش قیمت تمام شده پول برای بانک‌ها و نیز کاهش قدرت خرید مردم، میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه و درنتیجه تسهیلات اعطایی از محل این سپرده‌ها کاهش نمی‌یابد. این نتیجه‌گیری می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه سیاست‌گذاری بانک‌ها داشته باشد. بانک‌ها در دوران تورم و برای جلوگیری از کاهش میزان سپرده‌های مدت‌دار خود، سیاست‌هایی را اتخاذ می‌کنند که سپرده‌گذاران را تشویق به این نوع سپرده‌گذاری نمایند. این سیاست بانکی در صورت اثرگذار بودن بایستی باعث کاهش میزان سپرده‌های جایگزین همانند سپرده‌های قرض‌الحسنه گردد. این مساله دقیقاً به معنی کاهش میزان تسهیلات قرض‌الحسنه اعطایی بانک‌ها در این بازه زمانی است؛ درحالی‌که نتایج به دست آمده از این پژوهش عکس مساله بالا را نشان می‌دهد. این بدان معنی است که بانک‌ها برای حفظ منابع مالی خود در دوران تورم بایستی به فکر اتخاذ سیاست‌های مناسب دیگری باشند.

کلیدواژه‌ها

[1] Abuonuri, A., Sepanloo, E. (2005). Analysis of the Effects of Intra-organizational Factors on Bank Deposit Recovery (Case Study: Mellat Bank of Tehran), Daneshvar Behavior (In persian).
[2] Abuonuri, A., Sajjadi, S., Mohammadi, T.(2013). The Relationship Between Inflation Rate and Interest Rate Of Bank Deposits In Iran's Banking System, Financial and Economic Policies Quarterly, No. 3, Pages 23-52, Autumn 2013(In Persian).
[3] Amini, P., Mohammadi, S.; Fakhrhosseini, S.(2009). Investigating the Effective Factors on Bank Deposits Recruiting, Selected Banks With Emphasis on SADERAT Bank of Iran, Journal of Economic Sciences, 2008 (Issue 6, Spring 2009) (In Persian).
[4] Badir Khani (2011). A Study of Accurate Relationships Between Bonding Facility Concerns on Uncertainty in Inflation in Iran, Master's thesis (In persian).
[5] Taqavi, M., Lotfi, A. (2003). Investigating the Effects of Monetary Policy on the Volume of Deposits, Concession Facility and Liquidity of the Banking System (1995-2005), Journal of Economic Sciences (In Persian).
[6] Heidari, E, Ahmadian, A. (2012). The Effect of Macroeconomic Conditions on Profits and Losses of Banks (Case Study of a Private Bank of Iran), Quarterly Journal of Monetary and Banking Research, No. 12, Summer (In persian).
[7] Heidari, H., Bashiri, S. (2012). Investigating the Relationship Between Uncertainty in Real Exchange Rate and Stock Price Index in Tehran Stock Exchange: Observations Based on the VAR-GARCH Model, Quarterly Journal of Economic Modeling Research, No. 9 (In persian).
[8] Karimkhani, Forati, M.(2012). Study of the effect of macroeconomic variables on banks' resources and expenditures, Sepah Bank's research and control department, Khordad (In persian).
[9] Lezghi, F., Amini, A., Hagigat, A. (2009). Review and analysis of the effectiveness of granting facilities of the banking network of Qazvin province on the growth of major economic sectors during the years 1997-2007, Journal of Economic Research and Policy, No. 49, pp. 73-92, Spring (In Persian).
[10] Lotfi, H., Ahmadzadeh, S. (2003). Investigating the effect of granting facilities from specialized banks to the agricultural sector on the agricultural sector's value added, Ilikhchi Azad University (In Persian).
[11] Aielli, G. P. (2006). Consistent Estimation of Large Scale Dynamic Conditional Correlations. unpublished manuscript. University of Florence.
[12] Baba, Y.; Engle, R.F., Kraft, D.F., Kroner, K.F. (1991). Multivariate simultaneous generalized ARCH. University of California and San Diego: Department of Economics. Discussion Paper.
[13] Baboucek, Ivan & Jancar, M. (2005). Effects of Macroeconomic Shock to the Quality of the Aggregate Loan Portfolio. Czech National Bank. Working Paper Series, 1, 1-62.
[14] Bollerslev, T. (1986). Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity. Journal of Econometrics 31, 307-327.
[15] Bollerslev, T., Engle, R.F., Wooldridge, J.M. (1988). A capital asset pricing model with time-varying covariances. The Journal of Political Economy, 96, 116-131.
[16] Gambera, M. (2000). Simple Forecasts of Bank Loan in the Business Cycle. Emerging Issues Series, 3, 1 – 27.
[17] Gavin, M. & Haussmann, R. (1996). The Roots of Banking Crises: The Macroeconomic Context. Inter-American Bank, Working Paper, 318, 1– 20.
[18] Sanhu, H.S & Goswami, R.K. (1993). Determination of Commerical Bank Deposit in India. The indian Economic Jornal, No.1,V.34, 40-51.
[19] Rama Murthy, Y.Sree. (1995). Econometric Modeling of Bank Deposit, Margin, January March, pp 143-54.
CAPTCHA Image