نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی

2 فردوسی مشهد

چکیده

مطالعات تجربی نشان می‌دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره‌های دورتر کمتر از زمان‌های نزدیک است. به‌بیان‌دیگر افراد در رفتار بین دوره‌ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می‌شود سطح پس‌انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم‌های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش است که آیا تجربه‌های شخصی فرد طی فرایند یادگیری، می‌توانند ترجیحات زمانی او را تحت تأثیر قرار دهند. برای پاسخ به این پرسش پس از بررسی نظری موضوع، اقدام به بررسی این فرضیه با روش تجربی آزمایش شده است. در این آزمایش 129 دانشجوی رشته اقتصاد از بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد شرکت کرده و پارامترهای ترجیح زمانی (پارامتر اکنون‌گرایی و پارامتر ترجیح زمانی بلندمدت) آن‌ها، با روش آزمایشگاهی «فهرست قیمتی چندگانه» استخراج شده است. همچنین شرکت‌کنندگان به پرسشنامه‌ای پاسخ دادند که تجربه‌های فردی آن‌ها در تصمیم‌گیری بین دوره‌ای را نشان می‌دهد. با توجه به نرمال نبودن توزیع داده‌ها از آزمون ناپارامتری و رگرسیون ناپارامتری برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج آزمایش نشان می‌دهد شرکت‌کنندگان در رفتار بین دوره‌ای خود ناسازگاری زمانی و تورش به سمت اکنون دارند، اما پارامتر اکنون‌گرایی بین افراد با تجربه‌های مختلف متفاوت است. درعین‌حال نرخ ترجیح زمانی بلندمدت تحت تأثیر تجربه‌های افراد قرار نگرفته است.

کلیدواژه‌ها

[1] Andreoni, J., & Sprenger, C. (2012). Estimating time preferences from convex budgets. The American Economic Review, 102(7), 3333-3356.
[2] Andreoni, J., & Sprenger, C. (2012). Risk preferences are not time preferences. The American Economic Review, 102(7), 3357-3376.
[3] Andreoni, J., Kuhn, M. A., & Sprenger, C. (2015). Measuring time preferences: A comparison of experimental methods. Journal of Economic Behavior & Organization, 116, 451-464.
[4] Angeletos, G. M., Laibson, D., Repetto, A., Tobacman, J., & Weinberg, S. (2001). The hyperbolic consumption model: Calibration, simulation, and empirical evaluation. The Journal of Economic Perspectives, 15(3), 47-68.
[5] Bakhshi Dastjerdi, R. & Dallali Esfahani, R. (2004); An Introduction to Subjective Origins of Interest from Bohm-Bawerk's viewpoint (acritical study), The Quarterly Journal of The Economic Research, No. 13, Autumn, Tarbiat Modares University. (In Persian)
[6] Bardsley, N., Cubitt, R., Loomes, G., Moffat, P., Starmer, C., & Sugden, R. (2010). Experimental economics: Rethinking the rules. Princeton University Press.
[7] Becker, G. S., & Mulligan, C. B. (1997). The endogenous determination of time preference. The Quarterly Journal of Economics, 112(3), 729-758.
[8] Bisin, A., & Hyndman, K. (2014). Present-bias, procrastination and deadlines in a field experiment (No. w19874). National Bureau of Economic Research.
[9] Benhabib, J., & Bisin, A. (2005). Modeling internal commitment mechanisms and self-control: A neuroeconomics approach to consumption–saving decisions. Games and economic Behavior, 52(2), 460-492.
[10] Bourgine, P., & Nadal, J. P. (Eds.). (2013). Cognitive economics: an interdisciplinary approach. Springer Science & Business Media.
[11] Bishai, D. M. (2004). Does time preference change with age?. Journal of Population Economics, 17(4), 583-602.
[12] Böhm-Bawerk, E. (1895). The Origin of Interest. The Quarterly Journal of Economics, 9(4), 380-387.
[13] Camerer,Colin. Cohen,Jonatan. Fehr, Ernst. Glimcher, Poal. Libson, David (2014). Neuroeconomics, Handbook of Experimental economics.
[14] Chabris, C. F., Laibson, D., Morris, C. L., Schuldt, J. P., & Taubinsky, D. (2008). Individual laboratory-measured discount rates predict field behavior. Journal of Risk and uncertainty, 37(2), 237-269.
[15] Cristian, LB (1993). Exprimental Methodology. Translation of Delavari, A. Tehran. Roshd Publishers. (In Persian)
[16] Fisher, I. (1930). The theory of interest. New York, 43.
[17] Haushofer, J. (2014). The cost of keeping track. Working Paper.
[18] Kalenscher,Tobias. Penartz, Cyriel. (2007). Is a bird in the hand worth two in the future? The neuroeconomics of intertemporal decision making
[19] khodaparast mashhadi, M & Tarahomi, F (2013). Analysis of Trans action costs in the Iranian Economy. The first sustainable development conference with a business environment improvement approach. (In Persian)
[20] Laibson, D. (2003). Intertemporal decision making.
[21] Laibson, D. I. (1996). Hyperbolic discount functions, undersaving, and savings policy (No. w5635). National bureau of economic research
[22] March, Leslie. Ross, Don. Economics, cognitive science and social cognition
[23] McClure, S. M., Ericson, K. M., Laibson, D. I., Loewenstein, G., & Cohen, J. D. (2007). Time discounting for primary rewards. Journal of neuroscience, 27(21), 5796-5804
[24] Meier, S., & Sprenger, C. (2010). Stability of time preferences.
[25] Meier, S., & Sprenger, C. D. (2013). Discounting financial literacy: Time preferences and participation in financial education programs. Journal of Economic Behavior & Organization, 95, 159-174.
[26] Meier, S., & Sprenger, C. (2010). Present-biased preferences and credit card borrowing. American Economic Journal: Applied Economics, 2(1), 193-210.
[27] North, D (1990). Institutions, institutional changes and economic performance. Translation of Moieni, M. Samt Publishers. (In Persian)
[28] O'Donoghue, T., & Rabin, M. (1999). Doing it now or later. American Economic Review, 103-124.
[29] Romer, P. M. (1990). Endogenous technological change. Journal of political Economy, 98(5, Part 2), S71-S102.
[30] Shettleworth, S. J. (2010). Cognition, evolution, and behavior. Oxford University Press.
[31] Ramsey, F. P. (1928). A mathematical theory of saving. The economic journal, 38(152), 543-559.
[32] Rizzello, S. (2003). Cognitive developments in economics. Routledge.
[33] Robberstad, B. (2005). Estimation of private and social time preferences for health in northern Tanzania. Social science & medicine, 61(7), 1597-1607.
[34] Samson, A. (2014). The behavioral economics guide 2014 (with a foreword by George Loewenstein and Rory Sutherland).
[35] Shosha, H (1990). Explore psychological sociology. Translation of Katbi, M. Nei Publishers. (In Persian)
[36] Strotz, R. H. (1955). Myopia and inconsistency in dynamic utility maximization. The Review of Economic Studies, 23(3), 165-180.
[37] Tashakori saleh, P & khodaparast mashhadi, M & Feizi, M (2017). Experimental and theoretical study of the effect of property right on intertemporal. Journal of Economics Research (Tahghighat-E-Eghtesadi). (In Persian)
CAPTCHA Image