نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

چکیده

بحث سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند در مقابل سیاست‌گذاری پولی صلاحدیدی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری پولی به‌حساب می‌آید. اگر سیاست‌های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می‌دهند؛ اما اگر سیاست‌های پولی به صورت قاعده‌مند اجرا شوند، عکس‌العمل مقامات پولی نسبت به نوسانات اقتصادی بر اساس نظریه‌های اقتصادی و قواعد پولی منطبق بر آن‌ها، خواهد بود. بررسی میزان قاعده‌مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست‌های پولی از اهمیت خاصی برخوردار است. به همین دلیل، در این مقاله میزان قاعده‌مند بودن یا صلاحدیدی بودن سیاست‌های پولی بانک مرکزی ایران بررسی شده است. یکی از قواعد پولی که در این مقاله به‌کارگیری آن برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است، قاعده پولی تیلور و قاعده پولی تیلور تعمیم یافته است. قاعدۀ پولی تیلور و قاعدۀ پولی تیلورِ تعمیم یافته معروف‌ترین تصریح تابع عکس‌العمل در ادبیات اقتصادی هستند. بر اساس قاعدۀ تیلور و تیلور تعمیم یافته، مقامات پولی نسبت به انحراف تولید از تولید بالقوه و انحراف تورم از تورم هدف، از طریق تغییر در نرخ بهرۀ اسمی، به‌عنوان نوعی ابزار سیاستی عکس‌العمل نشان می‌دهند. شایان ذکر است که در این مقاله به دلیل حاکمیت سیستم بانکداری بدون ربا در ایران و به دلیل اینکه بانک مرکزی ایران پایه پولی را به‌عنوان هدف میانی سیاست پولی اعلام می‌کند، به‌ جای استفاده از نرخ بهره از نرخ رشد پایه پولی استفاده شده است.
دو مدل مختلف با بهره‌گیری از داده‌های دوره زمانی 1353-1392 بر اساس روش رگرسیون معمولی برآورد شدند. نتایج به دست آمده از تخمین معادلات مربوط به واکنش بانک مرکزی در مدل‌ها، نشان داد که واکنش بانک مرکزی نسبت به متغیر شکاف تولید مبتنی بر قاعده ولی نسبت به متغیر انحراف از تورم مبتنی بر صلاحدید است.

کلیدواژه‌ها

Azizi, F. (2000). Estimation of potential production methods and its Experimental tests in Iran (1967-1999). Journal of Planning and Budgeting, 8 (4), 39-69. [In Persian]
[2] Ball, L., & Croushore,D. (2003). Expectations and the effects of Monetary Policy. Journal of Money, Credit and Banking, 35(4), 437-484.
[3] Baxter, M., King, R.G. (1999). Measuring Business Cycles: Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series. Rev. Econ. Statistics, 81,575–593.
[4]Brown, R., Durbin, J., & Evans, J.M. (1975). Techniques for testing the constancy ofregression relationships over time. Journal of the Royal Statistical Society, 37, 149–163.
[5] Conrad, C., & Eife, T. A. (2012). Explaining inflation-gap persistence by a time varying Taylor Rule. Journal of Macroeconomics, 34و 419 - 428.
[6] Dargahi. H.and sharbat Oghli. R. ( 2010). Determining the monetary policy rule in conditions of stable inflation in Iran using optimal control. Economic Research, (93), 1-27. [In Persian]
[7] Dolado, J. J., Maria-Dolores, R., & Ruge-Murcia, F. J. (2002).Nonlinear Monetary Policy Rules: some New Evidence for the US. Economics series, 10, 2-29.
[8] Emad Zadeh, M, Samadi, S. And Hafiz, b. (2002). Monetary and non-monetary factors influencing inflation in Iran 1959-2003. Humanities and Social Sciences, 5 (19), 33-52. [In Persian]
[9] Erfani, A, Moradi,S. (2013). stability relationship Inflation gap and central bank monetary policy The first programs to the Fourth Economic, Social and Cultural Rights Islamic Republic of Iran. Journal of Economic Modeling, 4, 117-133. [In Persian]
[10] Erfani, A, Shamsiian,a. (2015). Using the Taylor rule and influence policy in Iran
Of the housing market, real state. Journal of Knowledge Investment, 18, 197-210. [In Persian]
[11] Erler, and et al. (2011). The Fed’s TRAP: A Taylor Type Rule with Asset Prices. journal of Economic Finance, 2013, 37, 136-149.
[12] Farazmand, H, Qrbannzhad, M and Pourjvan, A. (2013). Determine the optimal monetary and fiscal policy rules in Iran's economy. Journal of Research and Economic Policy, 67, 69-88. [In Persian]
[13] Fielding, D., & Shields, K. (2005). Asymmetries in the effects of monetary policy: the case of South Africa. Economics Discussion Papers Series No. 509, University of Otago. Retrieved from http://hdl.handle.net/10523/1107.
[14] Hasanov, M., & Telatar, E. (2006). The Asymmetric Effect of Monetary Shocks: The Case of Turkey, Applied Economics, 38(18), 2199-2208.
[15] Hodrick, R. J. & Prescott, E. C. (1997). Postwar U.S. BusinessCycles: AnEmpirical Investigation. Journal of Money, Credit and Banking, 29(1), 1-16.
[16] Khataee. M. And Seyfi Pour. R. ( 2005). Tools and Rules for Monetary Policy in Iran: A Case Study on the Third Economic and Social Development phan. Journal of Economic Research, (73), 233-267. [In Persian]
[17] Khorsandi. M., Islamlouean. K. and Zonour. S. ( 2011). Optimal monetary policy rule, given the stability of inflation: the case of Iran. Journal of Economic Research of Iran, 17 (51), 43-70. [In Persian]
[18] Komeijani. A. and Tavakolian. H. ( 2012). Analysis and test the asymmetry in monetary policy making behavior of Central Bank. Journal of Economic Modeling Research, (6), 19-42. [In Persian]
[19]Komijani,A and et al (2013). optimal monetary policy rule in interest-free banking environment, Journal of Islamic Economics, No. 50, 31-56. [In Persian]
[20] Kuttner, K. N., Posen, A.S. (2004). The difficulty of discerning what’s too tight: Taylor rules and Japanese monetary policy. The North American journal of economics and finance, 15(1), 53-74.
[21] Mehrotra, Aron and R. Sanchez, fang (2011) Assessing Mccallum and Taylor Rules in a cross section of emerging market economies. journal of international financial markets, institutions and money, 3, 207-228.
[22] Naraidoo,R., & Raputsoane, L. (2011). Optimal monetary policy reaction function in a model with target zones and asymmetric preferences for South Africa. Economic Modelling,28(1), 251–258.
[23] Nazarian. R., Safaee Kochaksraee. A. and Imam Verdi. Q. ( 2010). Analyzing of behavior or the pattern of monetary policy making in (1973-2007). Quarterly Journal of money and economy, (6), 1-25. [In Persian]
[24] Nilii and et al. (2007). The empirical analysis of inflation and monetary policy making rule in Iran. Tehran, Islamic Republic of Iran's central bank. [In Persian]
[25] Noferesti, M. (2003). Unit root and cointegration in econometrics. Tehran: Rasa Publications. [In Persian]
[26] Nojkovi, A, Petrovi, P. (2015). Monetary policy rule in inflation targeting emerging European countries: A discrete choice approach. Journal of Policy Modeling, 37, 577–595.
[27] Sharifi Renani. H. ( 2011). Effects of monetary policy on output and the general price level in Iran using a structural vector error correction approach (SVEC). Economic Policymaking, 2 (3),45-68. [In Persian]
[28] Siklos, P. L. (2007). The Fed’s reaction to the stock market during the great depression: Fact or artefact?. Explorations in Economic History, 45 (2008), 164–184.
[29] Taghinezhad Omran, V. and Bahman, M. (2012). Augmented Taylor rule Taylor's rule: case study of Iran, 1357-1386. Journal of Economic Modeling Research, ( 9,) 1-19. [In Persian]
[30] Tashkini, A. (2006). Applied Econometrics by Microfit, Dibagaran Cultural and Artistic Institute, Tehran, Iran [In Persian]
[31] Tavakolian. H. (2012). Evaluation of the New Keynesian Phillips curve in the context of a dynamic stochastic general equilibrium model for Iran. Journal of Economic Research, 47(3), 1-22. [In Persian]
[32] Taylor, J, B. (1993). Discretion Versus Policy Rules in Practice. Carnegie Rochester Conference_Series on Public Policy, 39 (December 1993), 195-214.
[33] The Central Bank of the Islamic Republic of Iran. Statistics of price index, various years. [In Persian]
[34] The Central Bank of the Islamic Republic of Iran. National Accounts of Iran, Economic accounts Office, various years. [In Persian]
[35] Zhua, Y, Chen, H. (2017). The asymmetry of U.S. monetary policy: Evidence from a threshold Taylor rule with time-varying threshold values. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 473, 522–535.
CAPTCHA Image