نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشگاه رازی

چکیده

چکیده:
یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران در چند دهه اخیر با آن رو به ‌رو بوده است، نرخ رشد نقدینگی بالا در کشور است که عوارض بسیاری را برای اقتصاد ایران به همراه داشته است که از جمله آن می‌توان به تورم بالا، کاهش ارزش پول، نرخ سود بانکی بالا و ... اشاره کرد. از آن‌جایی که حجم نقدینگی در ایران همواره دارای نرخ رشد مثبت بوده، در اکثر پژوهش ها، یکی از عامل های مؤثر بر وجود تورم، حجم نقدینگی معرفی شده است. پژوهش حاضر به دنبال بررسی و تحلیل تجربی علت نقدینگی بالا در ایران و یافتن مؤلفه‌های اصلی آن می‌باشد.
در این پژوهش، مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، به کار برده شده است. به این منظور با استفاده از داده های سری‌زمانی برای سال های 1359-1391، به بررسی مدل پرداخته شد.
نتایج به دست آمده از پژوهش حاکی از آن است که، نرخ رشد ارز، نرخ تورم، نرخ بهره، رابطه‌ی منفی و معنادار و هم‌چنین نرخ رشد کسری بودجه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه‌ی مثبت و معنادار، با نرخ رشد نقدینگی دارند. در نتیجه می‌توان گفت که پول در ایران درون‌زاست.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image