نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 شهید بهشتی

چکیده

هدف‌گذاری تورمی، نظام سیاست‌گذاری پولی است که استقلال بانک مرکزی، عدم وجود سلطه مالی، وجود یک هدف مشخص و واحد و الگوی کارآمد پیش‌بینی تورم از مهمترین الزامات آن است. این در حالی است که استراتژی پولی باید به طور شفاف هدف را مشخص کرده و تداوم داشته باشد. همچنین در کشورهای موفق، اصلاحات ساختاری در اقتصاد از جمله در بخش های عمومی و بانکی، نقش مهمی در کاهش تورم داشته است.
این مطالعه سعی دارد که ضمن بررسی تجربه سایر کشورها در زمینه هدف‌گذاری تورمی، یک قاعده سیاست پولی که در آن پارامترها در طول زمان ثابت نیستند، ارائه دهد. بر این اساس، سعی شده که دو قاعده سیاست پولی تیلور و مک‌کالوم برای اقتصاد ایران طی دوره‌ی 1393:04-1378:01 با استفاده از ویژگی متغیر بودن پارامترها طی دوره‌ی مورد نظر، از طریق روش تخمین الگوهای فضای حالت و فیلتر کالمن مورد ارزیابی قرار گیرد.
نتایج نشان می‌دهد که سیاست پولی با توجه به دو قاعده تیلور و مک‌کالوم متغیر در طول زمان به نرخ تورم وتغییرات نرخ ارز و در مورد ضرایب غیرمتغیر در طول زمان نظیر شکاف GDP، متغیر مجازی و متغیر با وقفه سیاستی واکنش نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image