نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تبریز

2 تبریز

3 دانشگاه تبریز

چکیده

رابطه بین تورم و متغیرهای حقیقی در بررسی اثرات سیاست‌های پولی و دست یافتن به ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید در دهۀ 1990، براساس چسبندگی‌های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده در مدل‌های ساختاری پویای تورمی و در بررسی سیاست‌های پولی مورد استفاده قرار گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش اقتصاد سنجی رگرسیون کوانتایل به برآورد منحنی فیلیپس هایبرید کینزی‌های جدید در ایران پرداخته می‌شود. برای این منظور از داده‌های فصلی، نرخ تورم، شکاف تولید و تغییرات نرخ ارز اسمی در طی سال‌های93-1369 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بین متغیرهای مورد بررسی و نرخ تورم یک رابطۀ متقارن و مثبت وجود دارد؛ به عبارت دیگر در سطوح تورمی بالاتر شدت اثرگذاری متغیرهای تورم با وقفه و تورم انتظاری، بر تورم افزایش می-یابد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت عاملان اقتصادی در تنظیم قیمت وفعالیت‌های خود به ترکیبی از مقادیر آینده‌نگر و گذشته‌نگر توجه می‌کنند، اما براساس نتایج بدست آمده سهم مقدار ضریب پارامتر آینده نگر بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

[1] Amato, J. & Gerlach, S. ( 2001). “Inflation Targeting in Emerging Market and Transition Economies, Lessons after a Decade,” Centre for Economic Policy Research. PP 781–790.
[2] Boz, C. (2013).” Estimating the New Keynsian Philios Curve by Quantile regression Method for turkey”. Modern Economy 4, PP 632-627.
[3] Calvo, G.(1983). “Staggered Prices in a Utility Maximizing Framework”. Journal of Monetary Ecoomics, Vol. 12, No. 3, pp. 383-398.
[4] Chen C, SAS Institute Inc, Cary N.(2005)” An Introduction to Quantile Regression and the QUANTREG Procedure “. SUGI 30/Statistics and Data Analysis; 1-25.
[5] Chorteas, G. Magonis & Panagiotidis, T. (2012). “The Asymmetry of the New Keynesian Phillips Curve in the Euro Area”. Economic Letters, Vol. 114, No. 2, pp 161-163.
[6] Fatthahi, Sh. (2012).” Econmetric Analysis of inflation Expectations”. Lamberc Academic Publishing.
[7] Fuhrer, J & M. Gerald. (1995).“Inflation Persistence,” Quarterly Journal of Economics, Vol. 110, No. 1, pp127-159.
[8] Gali, J. & Gertler, M. (1999). “Inflation Dynamics: A Structural Econometric Analysis” . Journal of Monetary Economics, Vol. 44, No. 2, pp. 195-222.
[9] Erfani A, samiei N, Sadeghi F. (2016). “Estimating the Hybrid New Keynesian Phillips Curve for Economy of Iran”. The Economic Research, No 16 (1), PP 95-119.( In Persian)
[10] Gali, J. & Gertler, M. et al(2001). “European Inflation Dynamics”. Journal of Monetary Economics, Vol. 45, No. 7, pp. 1237-1270.
[11] Gali, J.& Gertler, M. et al.( 2005). “Robustness of the Estimates of Hybrid New Keynesian Phillips Curve”. Journal of Monetary Economics, Vol. 52, No. 6, pp. 1107- 1118.
[12] Gorji E, & Eghbali A. (2008). “Estimation of the Phillips curve in Iran: A new perspective”. Journal of Economic Research, No 42(3), PP. 121-144( In Persian)
[13] Henzel, S. & Wollmershaeuser, T. (2006). “The New Keynesian Phillips Curve and the Role of Expectations: Evidence From the Ifo World Economic Survey” . CESifo Working Paper.
[14] Jalaee S. A., & Shirafkan M. (2010). “ The impact of monetary policies on level of unemployment through the New Keynesian Phillips curve analysis on Iran”. Journal of Macroeconomics, No 35, PP 13-36. ( In Persian)
[15] Jean-Baptiste, F. (2012). “Forecasting with the New Keynesian Phillips Curve: Evidence from Survey Data”. Economic Letters, Vol. 117, No. 3, pp. 811-813.
[16] Jondeau, E & Le Bihan, H. (2005). “Testing for The New Keynesian Phillips Curve; Additional International Evidence”. Economic Modelling, Vol. 22, No. 3 pp. 521-550.
[17] Koenker, R. & Bassett .(1978). “Quantile Regression”. Econometrica, 46,33-50.
[18] Koenker, R .& Hallock, K.F.(2001). “Quantile Regression” Journal of Economic Perspective 15, 143-156.
[19] Koenker, R . (2004). “Quantile Regression for longitudinal Data”. Journal of Multivariate Analysis 91, 74-89.
[20] Koenker R. (2005)” Quantile Regression”. first ed. New York: Cambridge University Press. p 1-25.
[21] Lee, j. Dong, Yoonb, H. Jai. (2016). ” The New Keynesian Phillips Curve in multiple quantiles and the asymmetry of monetary policy “. Economic Modelling, Vol 55, PP 102–114.
[22] Leu, S .C.-Y., (2011). “A New Keynesian SVAR Model of the Australian Economy”. Economic Modelling 28, 157–168.
[23] Mankiw, N. G. & Reis, R. (2001).“Sticky Information Versus Sticky Prices: A Proposal to Replace the New Keynesian Phillips Curve”. Harvard University, Cambridge.
[24] Phaneuf, L. &Tchakondo, Y. (2011). ”The New Keynesian Phillips Curve Intermediate Goods Meet Positive Trend in Inflation”. Working Paper, University of Quebec.
[25] Rahmani T., & Amiri H. (2013). ” Hybrid New-Keynesian Phillips Curve: Evidence from Iran”. Journal of Economic Research, No 47(1), PP. 91-112( In Persian)
[26] Roberts, J.( 1998). “Inflation Expectations and the Transmission of Monetary Policy”. Board of Governors of the Federal Reserve System,
[27] Roberts, J.( 2001 ).“How Well Does The New Keynesian Sticky-Price Model Fit the Data?”. Federal Rezerve Board FEDS Working Papers, pp. 1948-1943.
[28] Rotemberg, J. J. )1982(. “Monopolisitic Price Adjustment and Aggregate Out-Put”. Review of Economic Studies, Vol. 49,982, pp. 517-531.
[29] Rudd, J & Whelan, K.( 2005). “New Tests of The New Keynesian Phillips Curve” . Journal of Monetary Economics,Vol. 52, No. 6, pp. 1167-1181.
[30] Romer D. (2001).” Advanced Macroeconomics” Taghavi Mehdi. Publication of Azad university. Secend Edithion, Secend Volume. PP 349. ( In Persion)
[31] Rudd, J & Whelan, K. (2007).“Modeling Inflation Dynamics: A Critical Review of Recent Research”. Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 39, No. 1, pp. 155-170.
[32] Samadi A H, Owjimehr S.(2015). ” The Investigation of Persistency and Inertia of Inflation in Iran: a Comparison of Hybrid Price Stickiness and Information Stickiness Models”. jemr; No 5 (19) :PP 41-72. ( In Persian)
[33] Soltani M., & lashkari M. (2012). “Test of Monetary Inflation and identify factors affecting inflation in the economy 1960- 2009”. Journal of Strategy, No 28, PP 43- 78.( In Persian)
[34] Stock, J & Watson, M.( 2007). “Why Has US Inflation Become Harder To Forecast?” . Journal of Money, Credit and Banking, Vol. 39, No. 1, pp. 3-34.
[35] Tavakolian H. (2013).” A New Keynesian Phillips Curve in a DSGE Model for Iran”. Journal of Economic Research, No 47(3), PP. 1-22. ( In Persian)
[36] Taiebnia A, Amiri H, Ravishi F. (2014).”The New Keynesian Phillips Curve and Forecasting Inflation”. The Journal of Planning and Budgeting.; No 18 (4) PP 3-26. ( In Persian)
[37] Taylor, J.( 1980). “Aggregate Dynamics and Staggered Contracts,” The Journal Of Political Economy, Vol. 88, No. 1 , pp. 1-23.
[38] Wimanda, Rizki E.,Turner, P. M., & Hall, M. B. (2010). “Expectations and the inertia of inflation: the case of Indonesia”. Journal of Policy Modeling.
[39] Xu, Q; Niu, X; Jiang, C & Huang, X. (2015). “The Philips curve in the USA:A nonlinear quantile regression approach”. Economic Modeling 49.186-197.
CAPTCHA Image