نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 فردوسی مشهد

3 سازمان تبلیغات اسلامی مشهد

چکیده

توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره‌گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری‌های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می‌توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری متفاوتی بر انباشت اشکال مختلف سرمایه است، ارائه راه‌کاری در جهت بهبود نحوه این اثرگذاری می‌تواند برای کشورهای دارنده این منابع مفید باشد. در این مطالعه، نقش توسعه مالی به عنوان یک زیرساختار مؤثر بر نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه‌های خارجی، فیزیکی، انسانی و اجتماعی در قالب یک سیستم معادلات همزمان و با بهره‌گیری از تکنیک رگرسیون غلتان طی دوره 1970-2014 برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. برآوردکننده SUR در سیستم معادلات همزمان نشان می‌دهد که رانت منابع طبیعی دارای اثرگذاری منفی بر سرمایه فیزیکی و اثرگذاری مثبت بر سرمایه‌های خارجی و اجتماعی است. نحوه اثرگذاری رانت منابع بر انباشت سرمایه انسانی مختلف است؛ به طوری‌که در برخی دوره‌ها مثبت و برخی دوره‌ها منفی است. نتایج حاصل از رگرسیون غلتان برای هر کدام از معادلات نشان می‌دهد که توسعه مالی موجب کاهش اثرگذاری منفی رانت منابع بر سرمایه فیزیکی و افزایش اثرگذاری مثبت آن بر سرمایه اجتماعی است؛ اما در مورد انباشت سرمایه خارجی و انسانی، توسعه مالی نتوانسته در راستای بهبود اثرگذاری رانت منابع بر انباشت این دو شکل سرمایه در ایران عمل کند. در مجموع بر اساس نتایج به دست آمده از این مطالعه می‌توان گفت که توسعه مالی بخش بانکی در ایران می‌تواند به عنوان راه‌کاری در جهت بهره‌گیری از مواهب حاصل از رانت منابع طبیعی در اقتصاد کشور مورد توجه ویژه سیاست‌گذاران و محققان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

[1] Aboutorabi, M. A. (2014). The study of infra-structures determinants of the effectiveness of financial development on economic growth in Iran. (Unpublished doctoral dissertation). Ferdowsi University of Mashhad, Iran. (In Persian)
[2] Aboutorabi, M. A., & Falahi, M. A. (2013). Stock market in economic growth: The case of MENA countries. Monetary and Financial Economics, 20, 29-47. (In Persian)
[3] Aghion, P., Bacchetta, P., Ranciere, R., & Rogoff, K. (2009). Exchange rate volatility and productivity growth: The role of financial development. Journal of Monetary Economics, 56, 494-513.
[4] Ahmadian Yazdi, F., Homayouni Far, M., Mahdavi Adeli, M.H., Falahi, M.A., & Hosseini, S. M. (2017). Accumulation of tangible and intangible capital in Iran: The role of natural resource rents. The Economic Research (Scientific Research Quarterly). Under published. (In Persian)
[5] Ahmadian Yazdi, F., & Mahdavi Adeli, M. H. (2015). Investigating the effect of natural resource abundance on human capital in OPEC countries. Journal of Economics and Regional Development, 22, 95-130. (In Persian)
[6] Ahmadian Yazdi, F., Ebrahimi Salari, T., Jandaghi Meybodi, F., & Rajabzadeh, N. (2015). Investigating the effective factors on human capital accumulation in Iran in the period 1971-2012. Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), 15, 201-228. (In Persian)
[7] Anderson, C.L., & Locker, L. (2002). Microcredit, social capital and common pool resources. World Development, 30, 95-105.
[8] Anderson, I., & Canuto, A. (2011). The changing wealth of nations: Measuring sustainable development in the new millennium. New York: The World Bank.
[9] Asea, P., & Lahiri, A. (1999). The Precious Bane. Journal of Economic Dynamics and Control, 23, 823-849.
[10] Autrup, S.L., & Kramp, P.L. (2015). Balance of payments, net foreign assets and foreign exchange reserve: Denmark’s National Bank. Monetary Review, 4, 41-54.
[11] Auty, R. (2001). The political economy of resource-driven growth. European Economic Review, 45, 839-846.
[12] Auty, R. M. (1997). Natural resources, the state and development strategy. Journal of International Development, 9, 651-663.
[13] Awounang, A. C., & Foning, M. N. (2014). Macroeconomic volatility and physical capital accumulation in Sub-Saharan Africa. International Journal of Economic Sciences, 3, 1-19.
[14] Baliamoune-Lutz, M. (2011). Trust-based social capital, institutions and development. The Journal of Socio-Economics, 40, 335-346.
[15] Becker, G., & Tomes, N. (1986). Human capital and rise and fall of families. Journal of Labor Economics, 4, 1-39.
[16] Bjorvatn, K., Farzanegan, M. R., & Schneider, F. (2013). Resource curse and power balance: Evidence from Iran. De Gruyter, 9(2), 133-158.
[17] Blanco, L., & Grier, R. (2012). Natural resource dependence and the accumulation of physical and human capital in Latin America. Resources Policy, 37, 281-259.
[18] Blattman, C., Hwang, J., & Williamson, J.G. (2007). Winners and losers in the commodity lottery: The impact of terms of trade growth and volatility in the periphery 1870-1939. Journal of Development Economics, 82, 156-179.
[19] Brunnschweiler, C. N., & Bulte, E. H. (2008). The resource curse revisited and revised: A tale of paradoxes and red herring. Journal of Environmental Economics and Management, 55, 248-264.
[20] Budina, N., & Van Wijnbergen, S. (2008). Managing oil revenues in Nigeria: The role of fiscal policy, chapter 10, World Bank Publication, 427-460.
[21] Centre for the Study of African Economies (2008. August). Natural resources, export structure and investment. (Working Paper No.20). Oxford University: Bond, S. R., & Malik, A. (2008).
[22] Centre for Corporate Responsibility and Sustainability (2006, January) Cursing the blessings? Natural resource abundance, Institutions and Economic Growth (Working Paper). University of Zurich: Brunnschweiler, C.
[23] Center for Economic and Financial Research. (2012, October). Human capital, industrial growth and resource curse. (Working Paper). Moscow: Suslova, E., & Volchkova, N.
[24] Center for Studies and Research on International Development. (2010, May). Are natural resources a curse for human capital accumulation?. (Working Paper). France: Philippot, L. M.
[25] Centre for buissiness and policy studies. (2006, June). Natural resources and economic growth: The role of investment. (Working Paper). University of Iceland: Gylfason, T., & Zoega, G.
[26] Charles, A. (2007). Linking natural capital and physical capital: A review of renewable resource investment models. Advances in Fisheries Economics, Chapter 8, Blackwell Publication,Oxford, UK.
[27] Clague, C., Keefer, P., Knack, S., & Olson, M. (1999). Contract intensive money: Contract enforcement, property rights and economic performance. Journal of Economic Growth, 4(2), 185-211.
[28] Coulibaly, I. (2013). Long term economic impact of the natural resources and human capital on the growth rate.Thesis Submitted for the Master of Art, Southern Illinoise University Carbondale, USA.
[29] Dadgar, Y., & Nazari, R. (2009). Analyzing financial development indices in Iran. Paper presented at the 1st Conference of Development of Investment and Financing System in Iran, Sharif University of Technology, February, Tehran. (In Persian)
[30] Davis, G. A. (2013). Replicating Sachs and Warner's working papers on the resource curse. Journal of Development Studies, 12(49),1-29.
[31] Devereux, M. B., & Smith, G. W. (1994). International risk sharing and economic growth. International Economic Review, 35(4), 535-550.
[32] Dowla, A. (2006). In credit we trust: Building social capital by Grameen bank in Bangladesh. The Journal of Socio-Economics, 35, 102-122.
[33] Escosura, L. P., & Villarroya, I. S. (2009). Contract enforcement, capital accumulation, and Argentina’s long-run decline. Cliometrica, 3, 1-26.
[34] Ezeoha, A. E., & Cattaneo, N. (2012). FDI flows to sub-saharan Africa: The impact of finance, institution and natural resource endowment. Comparative Economic Studies, 3 (45), 597-632.
[35] Gohari, L., Salimifar, M., & Aboutorabi, M. A. (2016). The effect of financial development on human capital in Iran. The Economic Research, 16, 181-207. (In Persian)
[36] Granovetter, M. (2005). The impact of social structure on economic outcomes. Journal of Economic Perspective, 19, 33-50.
[37] Gujarati, D. N. (2003). Basic Econometrics (4th ed.). Mc Graw Hill, New York, USA.
[38] Gylfason, T. (1999). Exports, inflation and growth. World Development, 27, 1031-1057.
[39] Gylfason, T., Herbertsson, T.T., & Zoega, G. (1999). A mixed blessing: Natural resources and economic growth. Macroeconomic Dynamics, 3, 204-225.
[40] Gylfason, T. (2001). Natural resources, education and economic development. European Economic Review, 45, 847-859.
[41] Iimi, A. (2007). Escaping from the resource curse: Evidence from Botswana and the rest of the World. International Monetary Fund Staff Paper, 54(4), 663-699.
[42] Institute for Environmental Studies. (2003, Feburary). Natural resources: A blessing or a curse? (Working Paper No.8). Amsterdam: Papyrakis, E., & Gerlagh, R.
[43] Institution of Economics. (2011). Economic development and institutional quality in Uruguay: Contract enforcement, investment and growth since 1870 (Working Paper) University of Uruguay: Fleitas, S., Rius, A., Roman, C., & Willebald, H.
[44] Intriligator, M. D., Bodkin, R., & Hsiao, C. (1996). Econometric models, techniques and applications (2nd ed.). Pearson Publication, USA.
[45] Jacoby, H., & Skoufias, E. (1997). Risk, Econometric models, techniques and applications. Review of Economic Studies, 64, 311-355.
[46] Keho, Y. (2010). Effect of financial development on economic growth: Does inflation matter? Time Series Evidence from the UEMOA Countries. International Economic Journal, 24(3), 343-355.
[47] Knack, S., & Keefer, P. (1997). Does social capital have an economic payoff?: A Cross country investigation. Quarterly Journal of Economics, 12(4), 1251-1288.
[48] Komijani, A., Padash, H., Sadeghin, A., & Ahmadi Hadid, B. (2011). Effective factors on the efficiency of total factor productivity promotion in Iran. Monetary and Banking Studies, 2, 1-38. (In Persian)
[49] Lane, P. R., & Milesi-Ferretti, G. M. (2007). The external wealth of nations mark II: Revised and extended estimates of foreign assets and liabilities, 1970-2004. Journal of International Economics, 73, 223-250.
[50] Levine, R. (1997). Financial development and economic growth: Views and agenda. Journal of Economic Literature, Vol.35, 668-725.
[51] Luca, O., & Spatafora, N. (2012). Capital inflows, financial development and domestic investment: Determinants and inter-relationships. IMF Working Paper, 1-22.
[52] Macroeconomic Research Group (2008). Making abundant natural resources work for developing economies: The role of financial institutions. (Working Paper, ISSN 1833-4474). Bakwena, M., Bodman, P., & Suardi, S.
[53] Managing Natural Resource Wealth. (2010). International Monetary Fund Publication. USA.
[54] Manning, A. (2004). Human capital as a transmission mechanism of the resource curse. The Park Place Economist, 12, 75-86.
[55] Kelly School of Business. (2011, August). Financial deepening and social capital. (Working Paper). Italy: Marchionne, F., & Niccoli, A.
[56] Mehlum, H., Karl, M., & Ragnar, T. (2006). Institutions and the resource curse. The Economic Journal, 116, 1-20.
[57] Minsky, H. (1977). A theory of systemic fragility. In E. J. Altman & A. W. Sametz (Eds.), Financial crises: Institutions and markets in a fragile environment, New York, NY: John Wiley and Sons.
[58] Mohammadzadeh, Y., Daneshjafari, D., & Majidi, S.Y. (2011). Institutional quality, human capital and resource curse hypothesis (Case study: Petroleum exporting countries). The Economic Research, 11, 127-148. (In Persian)
[59] Narimanzadeh, A. (2011). Studying the effect of financial market development on economic growth in selected countries (Unpublished master’s thesis). Azad University of Central Tehran, Iran. (In Persian)
[60] Nili, M. et al. (2015). Where is Iran's economy going? The Research Project of Analyzing Effective Factors on medium-run Function of Iran's Economy, World of Economics Publication, Tehran. (In Persian)
[61] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2001). The well-being of nations: The role of human and social capital. Paris: OECD.
[62] Paldam, M., & Svednsen, G.T. (2000). An essay on social capital: Looking at the fire behind the smoke. European Journal of Political Economy, 16, 339-366.
[63] Poelhekke, S., & Van der Ploeg, F. (2013). Do natural resources attract non-resource FDI? The Review of Economics and Statistics Journal, 95(3). 1047-1065.
[64] Rasekhi, S., & Ranjbar, O. (2009). An examination of financial development effect on OIC member countries. Journal of Economics and Regional Development, 16, 1-22. (In Persian)
[65] Ross, M. (2001). Does oil hinder democracy? World Politics, 53, 325-361.
[66] Rousseau, P., & Watchel, P. (1998). Financial intermediation and economic performance: Historical evidence from five industrial countries. Journal of Money, Credit and Banking, 30(4), 657-678.
[67] Sacks, J. D. (2003). Institutions matter but not for everything. Finance and Development, 40(2). 37-41.
[68] Sacks, J. D., & Warner, A. M. (1999). The big push, natural resource booms and growth. Journal of Development Economics, 59, 43-76.
[69] Salimifar, M., Razmi, M.J., & Aboutorabi, M.A. (2010). Investigating the financial development indicators causality relationship with economic growth in Iran. Quantitative Economics, 7, 75-103. (In Persian)
[70] Salmani, Y., Yavari, K., Sahabi, B., & Asgharpoor, H. (2016). The short-run and long-run effects of government debt on economic growth in Iran, Quarterly Journal of Applied Economics Studies in Iran (AESI), 18, 81-107. (In Persian)
[71] Sharbaf, S., Tayebi, K., & Rajabi, M. (2013). Foreign direct investment, financial market development and economic growth in selected west Asian countries. Paper presented at the 1st National E-Conference on Future Perspective of Iranian Economy (National Production Supporting Approach) February, . (In Persian)
[72] Shahbaz, M., & Islam, F. (2011). Financial development and income inequality in Pakistan: An application of ARDL approach. Journal of Economic Development, 36, 35-58.
[73] Shao, S., & Yang, L. (2014). Natural resource dependence, human capital accumulation, and economic growth: A combined explanation for the resource curse and the resource blessing. Energy Policy, 74, 632-642.
[74] Shioji, E., & Khai Vu, T. (2012). Physical capital accumulation in Asia 12: Past trends and future projections. Japan and the World Economy, 24, 138-149.
[75] Stijns, J.P. (2006). Natural resource abundance and human capital accumulation. World Development, 34, 1060-1083.
[76] The Financial development report. (2012). World Economic Forum. New York, USA.
[77] The National Bureau of Economic Research. (2013, August). Liberty for more: Finance and educational opportunities. (Working Paper No. 19380). Cambridge: Levine, R., & Rubinstein, Y.
[78] The National Bureau of Economic Research. (2004, September). Finance and growth: Theory and evidence. (Working Paper No.10766). Cambridge: Levine, R.
[79] The National Bureau of Economic Research. (1995, December). Natural resource abundance and economic growth. (Working Paper No.5398). Cambridge: Sacks, J. D., & Warner, A.M.
[80] United Nations Research Institute for Social Development. (2008, September). Development and growth in mineral-rich countries. (Working Paper). Geneva: Gylfason, T. (2008).
[81] University of California. (2001, December). Natural resource abundance and human capital accumulation. (Working Paper). Berkeley: Stijns, J.P.
[82] Van der Ploeg, F. (2010). Why do many resource-rich countries have negative genuine saving? Anticipation of better times or rapacious rent seeking. Resource and Energy Economics. 32. 28-44.
[83] Vanhanen, T. (2000). A new dataset for measuring democracy, 1810-1998. Journal of Peace Research, 37(2), 251-265.
[84] World Bank. (2013, August). Natural resources, physical capital and institutions: Evidence from Eurasia. (Working Paper No.6586). Washington DC: Vandycke, N.
[85] Westlund, H., & Adam, F. (2010). Social capital and economic performance: A meta-analysis of 65 studies. European Planning Studies, 18, 893-919.
[86] Whalen, C. (2008). Understanding the credit crunch as a Minsky moment. Challenge, 51(1), 91-109.
[87] Williams, A., & Siddique, A. (2008). The use (and abuse) of governance indicators in economics: A review. Economics of Governance, 9, 131-175.
[88] Woolcock, M. (1998). Social capital and economic development: Toward a theoretical synthesis and policy framework. Theory and Society, 27, 151-208.
[89] World Bank Policy Research (2009, March). Natural resources and reforms. (Working Paper No.4882). Washington, DC: Amin, M., & Djankov, S.
[90] World Bank. (1999, June). Finance and the sources of growth (Working Paper). Washington DC: Beck, T., Levine, R., & Loayza, N.
[91] World Bank. (1998, April). Social capital: The missing link?. (Working Paper No.3).Washington, DC: Grootaert, C.
CAPTCHA Image