نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه زنجان

چکیده

تقاضای احتیاطی پول به عنوان جزئی از تقاضای پول، یکی از عوامل مهم تعیین‌کننده اثرات سیاست پولی بر اقتصاد و بسیار حائز اهمیت می‌باشد. بنابراین هدف اصلی این مقاله بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای احتیاطی پول در سال 1394 بوده است.
در این مطالعه بر اساس الگوی پایه اسکیورتینو و همکارانش از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات با حجم نمونه 276 نفر از دانشجویان دانشگاه زنجان و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده شده است. این پژوهش برای اولین بار در ایران به صورت مجزا و ترکیبی با روش‌های همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و رگرسیون به بررسی روابط بین متغیرهای درآمد فردی، ثروت فردی و ریسک فردی با تقاضای احتیاطی پول پرداخته و از پرسشنامه‌ای شبیه پرسشنامه هیجان‌خواهی زاکرمن برای سنجش ریسک فردی استفاده نموده است. همچنین رابطه تقاضای احتیاطی پول با تورم و نرخ بهره با استفاده از آزمون لوین بررسی شده است.
نتایج نشان می‌دهد ثروت و درآمد فردی رابطه مستقیم و معنی‌دار و ریسک فردی، رابطه منفی و معنی‌داری با تقاضای احتیاطی پول دارند. تقاضای احتیاطی پول و تورم ارتباط معنی‌داری ندارند؛ در صورتیکه بین تقاضای احتیاطی پول و نرخ بهره ارتباط معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

- رابینسون، جون. (1353). «مقدمه‌ای بر نظریه اشتغال»، مترجم: شهشهانی، احمد، انتشارات امیرکبیر، تهران.
- سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه. (1393). «روش‌های تحقیق در علوم رفتاری»، نشر آگه، تهران.
- سکاران، اوما. (1382). «روش‌های تحقیق در مدیریت»، ترجمه صائبی، محمد و شیرازی، محمود، انتشارات مؤسسة عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران.
- شجری، هوشنگ، کمال زاده، محمد. (1376). «اقتصاد پول و بانکداری»، نشر هشت بهشت، اصفهان.
- شولتز، دوان، شولتز، سیدنی الن. (1378). «نظریه‌های شخصیت»، ترجمه: سید محمدی، یحیی، مؤسسه نشر هما، تهران.
- Aleston,R.J.(1994). "Sensation seeking as a psychological trait of drug abuse among persons with spinal cord injury", Rehabilitation Counseling Bulletin, vol.38, pp.154-163.
- Baumol, W. J. (1952). "The transactions Demand for Cash: An Inventory Theoretic Approach", Quarterly Journal of Economics, Vol.66, pp.545-56.
- Clower, Robert. (1967). "A Reconsideration of the microeconomic Foundations of Monetary Theory", Western Economic Journal, Vol.6, pp.1-8.
- Faig, M. and Jerez, B. (2006). "Precautionary Balances and Velocity of Circulation of Money", Journal of Money, Credit and Banking, 39(4), pp.843-873.
- Frenkel, Jacob A. and Jovanovic, Boyan. (1980). "On Transactions and Precautionary Demand for Money", The Quarterly Journal of Economics, Vol.95, No.1, pp.25-43.
- Friedman, Milton. (1956). "The Quantity Theory of Money-A Restatement", University Chicago press.
- Goldman, S.M. (1974). "Flexibility and the Demand for Money", Journal of Economic Theory, Vol.9, pp.203-222.
- Hagedorn, M. (2007). "A Monetary Model with Strong Liquidity Effects", mimeo, European Central Bank.
- Hromcova, Jana. (2007). "On Income Velocity of Money, Precautionary Money Demand and Growth", Journal of Economics, Vol.90, No.2, pp.143-166.
- LFACH, John. (1983). "A Comment on The Foundation Of The Precautionary Demand for Money", Journal of Monetary Economics, Vol.11, pp.273-280.
- Plessner, Y. & Reid, J.D. (1980). "The Precautionary Demand for Money", Journal of Monetary Economics, vol.6, pp.419-432.
- Sciortino, John J., Huston, John H. and Spencer, Roger W. (1987). "Perceived Risk And the Precautionary Demand for Money", Journal Of Economic Psychology, Vol.8, pp.339-346.
- Telyukova, I.A. (2013). "Household Need for Liquidity and the Credit Card Debt Puzzle", Review of Economic Studies, 80(3), pp.1148-1177.
- Telyukova, I.A and Visschers, Ludo. (2009). "Precautionary Demand for Money in a Monetary business Cycle Model", University of California, San Diego.
- Tin, Jan. (2008). "An Empirical Examination of the Inventory–Theoretic Model of Precautionary Money Demand", Economics Letters, vol.99, pp.204-205.
- Tobin, J. (1956). "The Interest-Elasticity of Transactions Demand for Cash", The Review of Economics and Statistics, No.38, pp.241-47.
- Tsiang, S.C. (1969). "The Precautionary Demand for Money: An Inventory Theoretical Analysis", Journal of Political Economy, Vol.77, pp.99-117.
- Zuckerman, Marvin, Eysenck, Sybil B. & Eysenck, H. J. (1978). "Sensation Seeking in England and America: Cross-cultural, age, and sex comparison", Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46 (1), pp.139–149.
CAPTCHA Image