پژوهشی
پایداری بدهی دولت در ایران: شواهد جدید از تابع واکنش مالی

سعید کریمی پتانلار؛ احمد جعفری صمیمی؛ جلال منتظری شورکچالی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.57593

چکیده
  بحران بدهی سال 2008-2007 و هزینه ناشی از اصلاح سیاست‌های مالی، بیش از پیش بر اهمیت بحث "پایداری بدهی دولت" در ادبیات اقتصادی افزوده است. بر این اساس، مطالعه حاضر تلاش کرده است با استفاده از روش هم‌انباشتگی جوهانسن - جوسیلیوس و داده‌های دوره زمانی 2014-1971 اقتصاد ایران، به بررسی پایداری بدهی دولت در قالب "تابع واکنش مالی" بپردازد. بر اساس تابع ...  بیشتر

پژوهشی
مطالعه نقش توسعۀ مالی بر نحوۀ اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر اَشکال مختلف سرمایه در ایران

فرزانه احمدیان یزدی؛ مسعود همایونی فر؛ محمدحسین مهدوی عادلی؛ محمدعلی فلاحی؛ سید محمد حسینی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، صفحه 30-68

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.61521

چکیده
  توسعه مالی از موضوعات بسیار مهم در ارتباط با رشد و توسعه کشورهای غنی از منابع است. چنانچه این کشورها با بهره‌گیری از کارکردهای اصلی توسعه بخش مالی، موجب هدایت رانت منابع به سرمایه-گذاری‌های مولد و در نهایت تبدیل آنها به سایر اشکال سرمایه شوند، می‌توانند رشد و توسعه پایدار در اقتصاد کشورشان ایجاد کنند. از آنجا که رانت منابع طبیعی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تأثیر تجربه پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد

پروین تشکری صالح؛ مهدی خداپرست مشهدی؛ مهدی فیضی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، صفحه 69-89

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.61013

چکیده
  مطالعات تجربی نشان می‌دهند نرخ ترجیح زمانی افراد برای دوره‌های دورتر کمتر از زمان‌های نزدیک است. به‌بیان‌دیگر افراد در رفتار بین دوره‌ای خود به سمت اکنون تورش دارند که باعث می‌شود سطح پس‌انداز جامعه در عمل کمتر از سطح بهینه آن شود. با توجه به اینکه سیستم‌های شناختی ظرفیت انطباق در خلال یادگیری و هم تکاملی دارند، هدف این پژوهش ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی

ناهید رجب زاده مغانی؛ محمد علی فلاحی؛ مهدی خداپرست مشهدی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، صفحه 90-114

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.20443

چکیده
  توسعه مالی نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند؛ بنابراین شناخت عوامل تأثیرگذار بر توسعه مالی ضروری است. فراوانی منابع یکی از عواملی است که می‌تواند بر توسعه مالی کشورها اثرگذار باشد. بیماری هلندی، کاهش اتکا به درآمدهای مالیاتی، فساد و رانت‌جویی، کاهش سرمایه اجتماعی و انسانی، عدم شکل‌گیری احزاب مستقل سیاسی و کاهش سطح دموکراسی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر تورم در ایران: کاربرد منحنی فیلیپس هایبریدی کینزی‌های جدید(رویکرد رگرسیون کوانتایل)

علیرضا کازرونی؛ حسین اصغرپور؛ مریم نفیسی مقدم

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.53467

چکیده
  رابطه بین تورم و متغیرهای حقیقی در بررسی اثرات سیاست‌های پولی و دست یافتن به ثبات اقتصادی و کنترل تورم بسیار با اهمیت است. منحنی فیلیپس یکی از مشهورترین روابط در اقتصاد کلان است که به بررسی ارتباط بین تورم و بیکاری پرداخته است. منحنی فیلیپس کینزی‌های جدید در دهۀ 1990، براساس چسبندگی‌های اسمی و انتظارات عقلایی شکل گرفته و به طور گسترده ...  بیشتر

پژوهشی
رابطه بین نااطمینانی تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌ها

حسن حیدری؛ سولماز صادق پور؛ مرتضی دهقاندرست

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، صفحه 135-154

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.49447

چکیده
  این مقاله به بررسی رابطه بین نوسانات تورم و میزان تسهیلات اعطایی قرض‌الحسنه بانک‌های تجاری طی سال‌های 1393- 1384 با استفاده از داده‌های ماهیانه می‌پردازد. به این منظور از روش همبستگی شرطی پویای تصحیح شده (cDCC) الگوی خودرگرسیونی تعمیم یافته مبتنی بر واریانس ناهمسان شرطی (MGARCH) استفاده می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین نااطمینانی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی توابع واکنش بانک مرکزی با استفاده از قاعده تیلور

کیومرث سهیلی؛ شهرام فتاحی؛ مهناز سرخوندی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، صفحه 155-180

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.34161

چکیده
  بحث سیاست‌گذاری پولی قاعده‌مند در مقابل سیاست‌گذاری پولی صلاحدیدی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری پولی به‌حساب می‌آید. اگر سیاست‌های پولی به صورت صلاحدیدی اجرا شوند، مقامات بانک مرکزی در شرایط مختلف اقتصادی و با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی، به صلاحدید خود واکنش نشان می‌دهند؛ اما اگر ...  بیشتر

پژوهشی
مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در ادوار تجاری

مریم دولو؛ فاطمه بسطامی؛ محمدحسین میرزا علی طهرانی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، صفحه 181-204

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.53286

چکیده
  هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده‌های تابلویی استفاده می‌گردد. برای این منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 251 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1380 تا 1392 مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی سرریز تلاطم قیمت نفت بر بازدهی صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران: رویکرد تغییر رژیم مارکوف و تجزیه واریانس

سیاب ممی پور؛ عاطفه فعلی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، صفحه 205-236

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.58846

چکیده
  شواهد تجربی نشان داده‌اند که بازارها از یکدیگر جدا نیستند و نوسانات در بازارهای مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند. سرمایه‌گذاران به‌منظور اتخاذ تصمیم مناسب در تشکیل سبد سهام باید از روابط بین بازارها آگاهی یابند. یکی از تأثیرگذارترین بازارها بر بازارهای مالی همچون سهام در اقتصاد متکی بر نفت ایران، بازار نفت است. در تحقیق حاضر به بررسی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تأثیر ادوار تجاری بر مصارف و ترکیب منابع بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران (طی دوره 92-1384)

مصطفی دین محمدی؛ امیر جباری؛ فهمیده قربانی

دوره 24، شماره 13 ، فروردین 1396، صفحه 237-262

https://doi.org/10.22067/pm.v24i14.54117

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک‌های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی 92-1384 است. منابع اصلی بانک‌ها شامل: سپرده‌های دیداری یا حساب جاری، سپرده‌های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک‌ها تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها می‌باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری ...  بیشتر