پژوهشی
مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای دارایی‌های سرمایه‌ای با استفاده از تغییرات زمانی کواریانس‌های شرطی

اسداله فرزین وش؛ شاپور محمدی؛ حجت‌اله باقرزاده

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، صفحه 1-29

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.42828

چکیده
  مرتون (1973) در مطالعه بنیادین خود مدل قیمت‌گذاری بین‌دوره‌ای که مبنای مطالعات تجربی زیادی قرار گرفته است را استخراج کرد. در این مدل، بازده انتظاری دارایی به کوارایانس شرطی پویای آن دارایی با پورتفولیوی بازار و متغیرهای وضعیت که جانشین فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند، بستگی دارد. با توجه به پویا بودن این مدل، در این مطالعه از مدل قیمت‌گذاری ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی دیدگاه سهامداران نهادی و کارگزاران فرابورس در رابطه با متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران

مهدی صالحی؛ محمد دنیائی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، صفحه 30-44

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43009

چکیده
  گسترش فرهنگ سهامداری یکی از عوامل کلیدی و موثر در توسعه بازار سرمایه و از نمادهای توسعه اقتصادی است . مطالعه حاضر، نگرش سهامداران نهادی و کارگزاران بازار فرابورس نسبت به متغیرهای موثر بر گسترش فرهنگ سهامداری در ایران را سنجیده است. روش تحقیق از نوع توصیفی - پیمایشی بوده که به روش سرشماری و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شده که ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی اثر بازدهی آسایش بر استخراج نفت در میدان نفت شنی:کاربرد اختیارات واقعی

محسن ابراهیمی؛ عزت الله عباسیان؛ محمد مزرعتی؛ عظیم نظری

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، صفحه 45-83

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43012

چکیده
  در طی سالیان اخیر بازار انرژی نه تنها به عنوان بزرگترین بازار کالا، بلکه با تعریف مشتقات کالایی به یک بازار مالی پیشرفته در جهان تبدیل گردیده است. بنابراین در بررسی بازار انرژی می توان از تکنیک های مورد استفاده در بازار های مالی به ویژه تکنی ک های ارزش گذاری بهر ه گرفت . یکی از تکنیک های ارزش گذاری، روش قیم تگذاری اختیارات در بازار ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران : اثر شتاب و ریسک نقدشوندگی

حسن قالیباف اصل؛ محسن ایزدی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، صفحه 48-104

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43015

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عواملی همچون صرف بازدهی بازار، اندازه، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و شتاب، با و بدون عامل ریسک نقدشوندگی، توانایی توضیح بازدهی سهام را دارد. به همین منظور تعداد 67 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بر اساس روش غربال، 1386 به صورت ماهانه جمع آوری - به عنوان نمونه انتخاب گردیده ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی و ارزیابی مالی تولید برق با استفاده از انرژی خورشیدی در ایران

محمدحسین مهدوی عادلی؛ رضا خواجه نائینی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، صفحه 105-126

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43017

چکیده
  منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان ...  بیشتر

پژوهشی
اندازه بهینه دولت از منظر دستیابی به حداکثر رفاه اقتصادی در ایران

مژگان معلمی؛ محمد رضا قاسمی؛ هدایت کریم زاده

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، صفحه 127-155

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43018

چکیده
  اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین ...  بیشتر

پژوهشی
مقایسه سیاس تهای تمایل به پرداخت و نوع سهمیه بندی برای انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز در شهر مشهد

مهدی خداپرست مشهدی؛ عبدالحمید رضائی رکن آبادی؛ جلال بخت آزما؛ هانیه فنودی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، صفحه 156-181

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43020

چکیده
  در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه ...  بیشتر

پژوهشی
امکان سنجی ایجاد بازار ظرفیت انرژی الکترسیته برای مشترکین پر مصرف در بورس انرژی ایران

زین العابدین صادقی؛ حمیدرضا امیرماهانی

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، صفحه 182-209

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43021

چکیده
  سرمایه گذاری مناسب در صنعت برق امروزه از مهم تربن دغدغه های س یاست گذران و متول یان بازارها ی برق است. نوسانات بلندمدت در سرما یه گذاری و به تبع آن در ظرف یت تو لید، امروزه گر یبان گی ر صنعت برق شده است. اما یکی از تمه یدات لازم به منظور پ یش گ ی ری از ناپایداری و نوسانات سرمایه گذاری در ظرفیت برق ، راه انداز ی بازار ظرف ی ت م ی باشد . این ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران

عبدالرضا اسعدی؛ محمد رضا عباس زاده

دوره 21، شماره 7 ، دی 1393، صفحه 210-233

https://doi.org/10.22067/pm.v21i7.43022

چکیده
  این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری آزمون شده اند. نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، ...  بیشتر