نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مضهد

2 فردوسی مشهد - واخد بین الملل

چکیده

منابع تأمین کننده انرژی را می توان در 3 گروه عمده انرژی های فسیلی، انرژی هسته ای و انرژی های
تجدیدپذیر (باد، خورشید، و .. .) طبقه بندی کرد. پایان یافتن سوخت های فسیلی در آینده ، استفاده دو دسته
دیگر را ضروری م ی کند . اما استفاده از منابع انرژ ی های تجدیدپذیر، نه آلودگی ها و تخری ب های
زیست محیطی انرژی های فسیلی و هسته ای را دارند و نه پایان پذیر و تمام شدنی هستند . پس ضروری است
راهبردهایی برای استفاده بیشتر از این منابع تدوین شود.
در این مقاله ابتدا از روش هزینه – فایده و با استفاده از نرم افزار کامفا ر احداث نیروگاه فتوولتائیک
خورشیدی 25 مگاواتی مورد تحلیل قرار گرفته و سپس تاثیر به کارگیری مشوق هایی که در احداث چنین
نیروگاه هایی در کشورهای مختلف دنیا مورد استفاده قرار گرفته اند، بررسی گردیده است.
نتیجه بررسی ها نشان میدهد مشوق های تعرفه های اشتراک بیشترین اثرات را بر بهبود شاخص های مالی
طرح از خود نشان م ی دهند. میزان مالیات پرداختی بنگاه اقتصادی نیز در رتبه بعدی قرار دارد و ارائه
تسهیلات مالی نیز جز درکاهش دادن سهم آورده سرمایه گذار تاثیر زیادی در دیگر شاخص ها نخواهد
داشت.

کلیدواژه‌ها

1. (Chit Chian, H.2010, "The state of renewable energy in the world and Iran",
Report of the Seminar on renewable energy development: the need to protect
the environment and achieve sustainable development,2008 (in Persian)
2. Radpour, SR. Irankhah, A. Bagheri Moghaddam,N. Hashemi, S. J. (, "Role of
Renewable Energy in energy portfolio of the country in 2025 Vision ",
conference on management and optimization of energy consumption, Tehran(in
Persian)
3. Kahrobaiyan, A. Porkhial,S. Zamzamian, A. Daraee, N. Nasiri, J. Zafranchy,
MT. 2007 ("Renewable Energy", ministry of Energy, Renewable Energy
Organization of Iran (SUNA) (in Persian)
4. Monshipour, S. Khalafi, F.(2008) “Introducing solar electric systems
(photovoltaics) (Part I)", Journal of Renewable Energy Organization of Iran
(SUNA message), second year, No. 9 (in Persian)
5. Monshipour, S. Khalafi, F.(2008) "Understanding solar electric systems
(photovoltaics) (Part II)", the message SANA, 3rd year, No 10(in Persian)
6. Nezamivand Chegini, Sh. Bahar, Sh. Bakhsh Sarabi, S. 1388, "The potential of
solar radiation survey in Iran", Journal of Renewable Energy Organization of
Iran (SUNA message), Third Year, No. 13 (in Persian)
7. Yaghubi, M. Mokhtari, A. (2008) "Sustainable development with renewable
energies in Iran", Shiraz University, Department of Mechanical Engineering(in
Persian)
8. (the development of renewables in Spain), (2010), Journal of Renewable Energy
Organization of Iran (SUNA message) , Fourth year, No 19(in Persian)
9. “Environmental sustainability Index”, (2011),Yale University
10." Globle status report", (2010), Renewable Energy Policy Network For The 21th
Century
11. “International Energy agency", (2011), clean energy progress report, June
2011
12. International Energy agency", (2011), Interaction of "Statistical Review of
world Energy", (2011), BP magazine, Group chief executives introduction
13. http://www.dsireusa.org ( Database of State Incentives for Renewables andAgency)
14. http://www.ehow.com
15. www.greenrhinoenergy.com
16. www.geni.org (Global energy network institute)
17. http://www.irs.gov
18. http://www.wisegeek.com/what-is-a-tax-deduction.html
CAPTCHA Image