نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 بوعلی سینا همدان

2 بو علی سینا همدان

3 موسسه مطالعات انرژی - تهران

4 بو علی سینا - همدان

چکیده

در طی سالیان اخیر بازار انرژی نه تنها به عنوان بزرگترین بازار کالا، بلکه با تعریف مشتقات کالایی به یک
بازار مالی پیشرفته در جهان تبدیل گردیده است. بنابراین در بررسی بازار انرژی می توان از تکنیک های
مورد استفاده در بازار های مالی به ویژه تکنی ک های ارزش گذاری بهر ه گرفت . یکی از تکنیک های
ارزش گذاری، روش قیم تگذاری اختیارات در بازار های مالی است که تحت عنوان اختیارات واقعی برای
ارزش گذاری دارایی های حقیقی می تواند استفاده شود. تئوری اختیارات در ارزش گذاری دارائی مالی از
معادله دیفرانسیل تصادفی قیمت دارائی استفاده می نماید. چون ماهیت کالا و دارائی متفاوت است، بنابراین
بایستی این معادلات تغییر یابند. یکی از این تغییرات وجود بازدهی آسایش است که باعث ایجاد انحراف از
سطح بلندمدت قیمت کالا می شود.در یک میدان نفتی بر اساس قیمت تصادفی نفت ممکن است سه اختیار باز کردن، تعطیلی موقت و تعطیلی
دائم به وجود آید . هدف این مقاله بررسی اثرات بازدهی آسایش تصادفی و غیر تصادفی بر ارزش
اختیارات در یک میدان نفتی بر اساس پارامترهای تخمین زده شده، اطلاعات فیزیکی و اق تصادی میدان
نفت شنی در کانادا است.
یافته های تحقیق بیانگر آن است در حالتی که بازدهی آسایش تصادفی است ارزش میدان نفتی کاهش
می یابد و هم چنین در قیم تهای بالاتری نسبت به حالت ثابت، ارزش اختیارات موجود صفر م ی شود و
ارزش میدان نفتی با روشهای ارزش فعلی و اختیارات با هم برابر می گردند. هم چنین بازه قیمت تغییر حالت
تغییر م یکند. در نهایت با افزایش ضریب همبستگی بین قیمت نقدی و بازدهی آسایش ارزش میدان نفتی
کاهش می یابد.

کلیدواژه‌ها

[1] Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate
liabilities. The journal of political economy, 637-654.[2] Brennan, M. J., & Schwartz, E. S. (1985). Evaluating natural resource
investments. Journal of business, 135-157.
[3] Carmona, R., &Ludkovski, M. (2004). Spot convenience yield models for the
energy markets. Contemporary Mathematics, 351, 65-80.
[4] Cortazar, G., & Schwartz, E. S. (2003). Implementing a stochastic model for
oil futures prices. Energy Economics, 25(3), 215-238.
[5] Dixit, A. K. and Pindyck, R. S. (1994), “Investment under Uncertainty”,
Princeton University Press, Princeton, New Jersey.
[6] Ekern, S. (1988). An option pricing approach to evaluating petroleum
projects. Energy Economics, 10(2), 91-99.
[7] Gamba, A. (2003). Real options valuation: A Monte Carlo approach. Faculty
of Management, University of Calgary WP, (2002/3).
[8] Hull, J. C. (2002), “Options, Futures and Other Derivatives”, Fifth Edition,
Prentice Hall, USA.
[9] Lautier, D. (2009). Convenience yield and commodity markets.
[10] McDonald, R. L., & Siegel, D. R. (1985). Investment and the valuation of
firms when there is an option to shut down. International Economic Review,
26(2), 331-349.
[11] Øksendal, B. (2003). Stochastic differential equations (pp. 65-84). Springer
Berlin Heidelberg.
[12] Richardson, M. (2010). “Numerical Methods for Option Pricing”, working
paper.
[13] Schwartz, E. S. (1997). The stochastic behavior of commodity prices:
Implications for valuation and hedging. The Journal of Finance, 52(3), 923-
973.
[14] Seydel, R. u. (2009). “Tools for computational Finance”, Fourth Edition,
Springer.
[15] Tsekrekos, A. E., Shackleton, M. B., &Wojakowski, R. (2012). Evaluating
natural resource investments under different model dynamics: Managerial
insights. European Financial Management, 18(4), 543-575.
CAPTCHA Image