نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 پیام نور

2 اصفهان

چکیده

اندازه دولت و تاثیرات آن بر اقتصاد یکی از مهم ترین مباحث پژوهش های اقتصادی است . اخیراً در اغلب
کشورها، به ویژه کشورهای درحال توسعه تلاش های زیادی در جهت تعیین اندازه بهینه دولت و تأثیر آن
بر شاخص رشد اقتصادی صورت گرفته است. با توجه به اینکه رشد اقتصادی تنها یکی از ابعاد توسعه
می باشد بنابراین صرفاً بررسی اندازه دولت با توجه به چنین شاخصی در راستای به دست آ مدن اندازه
4IEWB دخالت و تصدی گری بهینه دولت کافی نیست. از این رو شاخصی همانند، شاخص رفاه اقتصادی
نیاز است که ابعاد اجتماعی بیشتری را در بر گرفته و توانایی بیشتری در بیان وضعیت رفاهی جامعه داشته
باشد.
برای دوره CIEWB 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی 6 ) در این مقاله ابتدا مطابق رویکرد اوسبرگ و شارپ 1998 )، شاخص رفاه اقتصادی )CIEWB برای دوره مورد بررسی محاسبه می شود و بر اساس مدل غیر خطی آرمی رابطه اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی
بررسی می گردد. سپس به محاسبه اندازه بهینه ای از دولت که شاخص رفاه را حداکثر می کند، پرداخته
می شود. در ادامه رابطه بلندمدت اندازه دولت و شاخص رفاه اقتصادی بر اساس الگوی خود توضیح ی با
وقفه های توزیعی و نیز پویایی های کوتاه مدت با توجه به الگوی خود توضیحی برداری مورد تحلیل قرار
می گیرد.
نتایج حاکی از وجود رابطه ی غیر خطی بین اندازه دولت و رفاه اقتصادی برای اقتصاد ایران است. در نتیجه
اندازه بهینه دولت در طول دوره ی مورد بررسی بر اساس معیارهای نسبت مخارج جاری و عمرانی به تولید
5% می باشد. هم چنین، بین اندازه دولت بر اساس دو معیار مذکور و / 20 % و 9 / ناخالص داخلی به ترتیب 8
رابطه بلندمدت وجود ندارد و نیز، اثر نوسانات اندازه دولت (بر اساس ،(CIEWB) شاخص رفاه اقتصادی
دو معیار مذکور) بر رفاه اقتصادی دائمی نیست.

کلیدواژه‌ها

[1] Afzaliabarghoei, V., and A. Assari Arani. (2010), the relationship between
government size and human development (Comparison between owner oil
countries and non- oil owner developing countries), Social Welfare Quarterly,
tenth year, Vol. 36, PP. 61-90 (in Persian).
[2] Armey, D. (1995), the freedom revolution, regnery publishing, Washington.
[3] -Davies, A. (2009), Human development and the optimal size of government,
Journal of Socioeconomics, Vol. 38, pp. 326-330.
[4] Hosseini, M., and A. Jafari Saminmi. (2010), Economic welfare in Iran: An
application of composite index of economic well- being (CIEWB), Quarterly
Iranian Economic Research, fourth year, Volume 42, PP. 101-122 (in Persian).
[5] Komeijani, A. and R. Nazari. (2008), Then effect of size of government on
economic growth in Iran, Journal of economic research, ninth year, Vol. 3,
PP. 1-28 (in Persian).
[6] -Laffer, A. (2004), The Laffer Curve: Past, present, and future. Heritage
Foundation Backgrounder, No. 1765, Literature 32, pp. 1176–96.
[7] -Nili, F. (1995), Economic growth, income distribution and social welfare in
years of 1982- 1993, the journal of programming and budgeting, vol. 1, May
1995, pp. 47- 62 (in Persian).
[8] -Noferesti, M. (2010), The unit root and co- integration in Econometrics:
Tehran, Rassa Publication, third edition, pp. 23- 35 (in Persian).
[9] -Osberg, Lars & Andrew Sharpe. (2009a), New estimates of the index of
economic well-being for selected OECD countries, CSLS research report,
November.
[10] -Osberg, Lars. (2009b), measuring economic security in insecure times: new
perspectives, new events, and the index of economic well-being, CSLS
research report, December.
[11] -Osberg, Lars & Andrew Sharpe. (2004), An index of labor market wellbeing
for OECD countries, Centre for the Study of Living Standards,
Dalhousie University, January, pp. 3-5.
[12] -Osberg, Lars & Andrew Sharpe. (2005), How should we measure the
economic aspects of well-being, Review of Income and Wealth, 51 (2), pp.
311-336.
[13] -Osberg, Lars & Andrew Sharpe. (2002a), An index of economic well-being for selected OECD countries, Review of Income and Wealth, 48 (3), pp. 291-
316.
[14] -Osberg, Lars & Andrew Sharpe. (2002b), The index of economic wellbeing,
The Journal of Social Health Volume 1, No. 2, pp. 24-62.
[15] -Osberg, Lars & Andrew Sharpe. (2002c), International comparisons of
trends in economic well-being, Social Indicators Research, Volume 58, pp.
349-382.
[16] -Osberg, Lars & Andrew Sharpe. (2001), The index of economic well-being:
An over view, Review of Economic Performance and Social Progress, Centre
for the Study of Living Standards, Dalhousie University, March 27.
[17] -Osberg, Lars & Andrew Sharpe. (1998), An index of economic well-being
for Canada, Research Report, Applied Research Branch, Human Resources
Development Canada, December.
[18] -Osberg, Lars. (1985), The measurement on economic well-being,
MacDonald Commission, University of Toronto Press, Volume 36, pp. 48-
87.
[19] Rahmani, Teimoor. (2001), Macroeconomics, 8th Edition: Tehran, Vol. 2,
pp. 129-131 (in Persian).
[20] Sayadzadeh, A., A., Jafarisaminmi and S. Karimi Petanlar. (2007), the
relationship between size of government and economic growth in Iran:
Estimation of Armey’s Model, Journal of Peike Noor, fifth year, Vol. 4, PP.
95-112 (in Persian).
[21] Tarazkar, M., and M., Zibaei (2004), the criteria of social welfare, income
distribution and poverty in urban and rural societies (the case of provinces of
Fars, Esfahan and Semnan), The Journal of Agricultural Economics and
Development, twelve years, winter 2004, vol. 48, pp. 32-52 (in Persian).
[22] -United Nations Development Program. (1990, 2001, 2004), Human
development report, Oxford University Press, New York.
[23] -United Nations. (1954,1980,1985,1990,1995,2000,2005), Report on
international definition and measurement of standards and levels of living,
New York.
[24] -Vedder, R.K. & Gallaway, L.E. (1998), Government size and economic
growth, Paper Prepared for the Joint Economic Committee, pp 1-15.
[25] -Yavas, A. (1998), Does too much government investment retard the
economic development of a country, Journal of Economic Studies, 25 (4), pp.
296–330.
CAPTCHA Image