نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 باهنر کرمان

2 آزاد اسلامی قشم

چکیده

سرمایه گذاری مناسب در صنعت برق امروزه از مهم تربن دغدغه های س یاست گذران و متول یان بازارها ی برق
است. نوسانات بلندمدت در سرما یه گذاری و به تبع آن در ظرف یت تو لید، امروزه گر یبان گی ر صنعت برق
شده است.
اما یکی از تمه یدات لازم به منظور پ یش گ ی ری از ناپایداری و نوسانات سرمایه گذاری در ظرفیت برق ،
راه انداز ی بازار ظرف ی ت م ی باشد . این تحقیق ضمن معرفی بازار ظرفیت ، بررسی توجیه اقتصادی
سرمایه گذاری در احداث نیروگاه با فن اوری های مختلف، در پی بررسی امکان سنجی شکل گیری بازار
ظرفیت در بازار برق ایران می باشد.
بر اساس نتایج این مطالعه کمترین قیمت انرژی مربوط به فن اوری سیکل ترکیبی و بیشترین قیمت مربوط به
نیروگاه خورشیدی است . تقریباً قیمت تمام شده هر کیلو وات ساعت انرژی نیروگاه خورشیدی بیش تر از دو
برابر نیروگاه سیکل ترکیبی می باشد. افزایش نرخ ارز در دو سنار یو هز ینه ها ی ظرف ی ت را تقریبا دو برابر
نموده است. و این افز ایش هز ینه ها حاک ی از اهم یت نرخ ارز در هز ینه های ظرف یت و تام ین مال ی پروژه ها ی
تولید برق است. البته این افزایش در بین فن اوری های مختلف متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

[1] Bernard,J. & Roland , M.(2000) .Load Management Programs, Cross-
Subsidies and Transaction Costs: The Case of Self-Rationing. Resource and
Energy Economics ,(22).
[2] Doorman , G. and Solem , G.(2005). Capacity Subscription and Its Market
Design Impact. By: SINTEF Energy Research of Norway.
[3] Doorman, G. (2005). Capacity Subscription: Solving the Peak Demand
Challenge in Electricity Markets. IEEE Transactions on Power Systems,(20).
[4] Flavin, C. & Lenssen, N. (2002). Power Surge: Guide to the Coming Energy
Revolution. (translate by: sedighi, A. ). Publication By: nashr e ney (in
Persian).
[5] Jenkins, C. Neme, C. and Enterline,S. (2011). Energy efficiency as a resource
in the ISO New England Forward Capacity Market. Energy Efficiency .4:31–
42.
[6] Joung,M. Baldick,R. and Kim,J.(2009). Strategic Behavior in Electricity
Capacity Markets. Proceedings of the 42nd Hawaii International Conference
on System Sciences.(1)
[7] Kirschen, D. & Strbac, G. (2004) Fundamentals of Power System Economics.
John Wiley & Sons, Ltd .UK.
[8] Malik,A.S. & Al-Zubeidi, S. (2006). Electricity Tariffs Based on Long-Run
Marginal Costs For Central Grid System of Oman. Energy ,(31).
[9] Nabavi, A. (1996). Accounting Fundamentals 2. Publication By farvardin (in
Persian).
[10] Oren, S., Smith, S. and Wilson, R. (1985) Capacity Pricing. Econometrica
,(53).
[11] Panzer,J. & Sibley,D. (1978). Public Utility Pricing and Output under Risk
the Case of Self-Rationing. The American Economic Review,(68).
[12] Perman, R. Yue Ma, Mcgilvray J.& Common, M. (2003). Natural Resource
and Environmental Economics. Third Edition Pearson Education Limited.
[13] Shahidehpour, M. Yamin, H. & Li, Z.(2002). Market Operations in Electric
Power Systems: Forecasting, Scheduling, and Risk Management. Wiley-IEEE
Press. [14] Söder,L.(2010). Analysis of Pricing and Volumes in Selective Capacity
Markets. IEEE Transactions on Power Systems,25 (3) 1415 – 1422.
[15] Stoft, S.(2002). Power System Economic Designing Markets for Electricity.
Publication By: IEEE.
[16] Sun,Y. Wu,F. and Hou,Y.(2010) Financing Long-term Generation Capacity
in a Reference Price Oriented Capacity Market. Proceedings of the 43rd
Hawaii International Conference on System Sciences,(1)
[17] Tishler,A. Milstein,I. and Woo,C.(2008). Capacity Commitment and Price
Volatility in a Competitive Electricity Market .Energy Economics,30,1625-
1647.
[18] United Nations. Dept. of Economic and Social Affairs (1972). Electricity
Costs and Tariffs: A General Study. Publisher Department Economic and
Social Affairs.
CAPTCHA Image