نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مضهد

2 فردوسی مشهد

چکیده

در اقتصادهای مقاومتی، قیمت گذاری بازاری انرژی و کنترل مصرف سوخت ضروری به نظر می رسد . به
این منظور هدف این تحقیق مقایسه تمایل به پرداخت و نوع سیاست های اعمال سهمیه بندی سوخت در
انواع خودروهای بنزین سوز و دوگانه سوز است، تا مشخص نماید آیا بین نوع سوخت و حداکثر قیمتی که
خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای وجود دارد یا خیر؟، بعلاوه مشخص شو د آیا بین نوع
سهمیه بندی بین انواع خودرو ها و حداکثر قیمتی که خریدار انرژی مایل به پرداخت آن است رابطه ای
وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوالات که بر اساس تجربه سیاستی ایران در سال 2008 در شهر مشهد
انجام شده؛ برای بررسی تمایل به پرداخت دارندگان خودروهای شخ صی از روش قیمت گذاری غیر بازاری ارزش یابی مشروط (CVM) استفاده شده است . از منظر روش تحقیق، با توجه به نوع الگو برای برآورد پرداخت قیمت بنزین و نیز بررسی رابطه بین نوع خودرو و بهای پرداخت، از آزمون های آماری ناپارامتری
استفاده شد . آمار توصیفی برای توصیف فضا ی حاصل از اعمال سیاست است و آزمون ناپارامتری به
سئوالات تحقیق پاسخ می دهد. به این منظور پرسش نامه ای تهیه و بر اساس نمونه گیری 200 پرسش نامه به
طور تصادفی بین متقاضیان بنزین در انواع خودروهای سواری توزیع گردید . نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً
بین حداکثر تمای ل به پرداخت و نوع مصرف خودرو از لحاظ بنزین سوز بودن یا دوگانه سوز بودن خودرو
تفاوت معناداری وجود دارد، بنابراین سیاست قیمتی متفاوت را طلب می کنند. ثانیاً بین تمایل به پرداخت و
نوع سهمیه خودرو ها رابطه معناداری وجود ندارد. بنابراین باید سیاست قیمتی در نظر گرفته شده برای انرژی
مصرفی تمامی خودرو ها یکسان باشد.

کلیدواژه‌ها

[1] Akbari, N., Shajari, H. & Bidram, R. (2008) Car Users Willingness to Pay
Estimation for Gasoline (CVM) Iranian Journal of Economic Research, 79:
39-58 (in Persian).
[2] AliMardani, P., Kermanshah, M. (2008) Gasoline Willingness to Pay Survay
Sharif University Civil Engeenearing Journal, 24(42): 13-20 (in Persian).
[3] Biel, A., Johansson-Stenman, O. & Nilsson A. (2011) The Willingness to
Pay–Willingness to Accept Gap Revisited: The Role of Emotions and
Moral Satisfaction Journal of Economic Psychology, 32(6): 908-917.
[4] Brown, T. C. , Champ, P. A. , Bishop, R. C. , and McCollum, D. W. (1996)
Which Response Format Reveals the Truth about Donations to a Public
Good. Land Economics, 72(2).
[5] Cameron, T. A. James, M. D. (1986) Utilizing Closed-Ended Contingent
Valuation Survey Data for Preliminary Demand Assessments UCLA
Economics Working Papers 415, UCLA Department of Economics.
[6] Chaudhry, P., Singh, B., Tewari, V. P. (2007) Non-Market Economic
Valuation in Developing Countries: Role of Participant Observation
Method in CVM Analysis Journal of Forest Economics, 13(4- 5): 259-275.
[7] Elkhafif, M. A., Kubursi, A. A. (1993) The Demand for Gasoline: a Two
Stage Approach International Journal of Forecasting, 9(4): 457-465.
[8] Eltony, M. N. (1996) Demand for Gasoline in the GCC: an Application of
Pooling and Testing Procedures Energy Economics, 18(3): 203-209.
[9] Espey, M. (1998) Gasoline Demand Revisited: An international meta analysis of Elasticities Energy Economics, 20(3), 273-295.
[10] Feng, Y., Fullerton, D., Gan, L. (2005) “Vehicle Choices, Miles Driven
and Pollution Policies”Cambridge, M.A.
[11] Gonzalez-Caban, A., Loomis, J. B., Rodriguez, A., Hesseln, H. (2007) A
Comparison of CVM Survey Response Rates, Protests and Willingness-to-
Pay of Native Americans and General Population for Fuels Reduction
Policies Journal of Forest Economics, 13(1): 49-71.
[12] Graham, D., Glaister, S. (2002) The Demand for Automotive Fuel: A
Survey of Elasticities, Journal of transport Economics and policy, 36(1), 1-
26.
[13] Horowitz, J. K., McConnell, K.E. (2003) Willingness to Accept,
Willingness to Pay and the Income Effect Journal of Economic Behavior &
Organization, 51(4):537-545.
[14] Khataee, M. , Aghdami, P. (2005) Price Elacticity Analysis for Gasoline
in Iran’s Transportation Sector and Demand Forcasting Iranian Journal of
Iran’s Economic studies, 7(25): 23-46 (in Persian).
[15] Kniivilä, M. (2006) Users and Non-Users of Conservation Areas: Are
There Differences InWTP, Motives and the Validity of Responses In CVM
Surveys? Ecological Economics, 59(4): 530-539.
[16] McFadden, D. (1986) The Choice Theory Apporach to Market
Research. Marketing Science, 5(4).
[17] Nagle, T. T. & Holden, R. K. (2002) Opportunity Costs: A Practical
Illustration The Strategy and Tactics of Pricing, Prentice Hall Marketing
Series, p: 29.
[18] Park, S. Y. & Zhao, G. (2010) An Estimation of U.S. Gasoline Demand:
A Smooth Time-Varying Cointegration Approach, Energy Economics,
32(1): 110-120.
[19] Shakeri, A., Mohammadi, T. , Jahangard, E. & Moosavi, M. (2010)
Gasoline Deamd Estimation with Stractural Model in Transportation
Sector Iranian Journal of Energy Economic Studies, 7(25): 1-31(in Persian).
[20] Sohaili, K. (2010) The Effect of Determining Gasoline Price According
to Market Mechanism on Environment Pollution (Case Study of Iran)
Procedia Environmental Sciences, 2: 270-273(in Persian).
[21] Su, Q. (2011) The Effect of Population Density, Road Network Density,
and Congestion on Household Gasoline Consumption in U.S. Urban Areas
Energy Economics, 33 (3):445-452.
[22] Tsur, M. (2008) The Selectivity Effect of Past Experience on
Purchasing Decisions: Implications for The WTA–WTP Disparity Journal
of Economic Psychology, 29(5):739-746.
[23] Wahud, Z. & Daniel, J.G. , Noland, R.B. (2007) Modeling Fuel Demand
for Different Socioeconomic Groups Transportation Research Board 86th
Annual Meeting.
[24] West, S. E. (2004) Distributional Effects of Alternative Vehicle
Pollution Control Policies, Journal of public economics, 88(3-4): 735-757. [25] Westendorp, P. W. (1976) NSS-Price Sensitivity Meter (PSM)-A New
Approach to Study Consumer Perception of Price. Proceedings of the
ESOMAR Congress.
[26] Zaranejad, M. & Ghapanchi, F. (2008) Error Corection Model
Estimation for Gasoline Demand in Iran Iranian Journal of Commercial
Research, 11(42): 29-52 (in Persian).
CAPTCHA Image