نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 آزاد اسلامی - نیشابور

2 فردوسی مشهد

چکیده

این مطالعه تاثیر برخی عوامل شرکتی را بر نسبت های اهرمی شرکت های وابسته و مستقل از دولت در
بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. بدین منظور از اطلاعات 200 شرکت غیر مالی در یک دوره پنج
t ساله استفاده گردید. 6 فرضیه تحقیق با استفاده از مدل رگرسیون با متغیر مجازی و آزمون معناداری
آزمون شده اند.
نتایج نشان می دهند که برای هر دو گروه شرکت ها، سودآوری تاثیر منفی معناداری بر نسبت های اهرمی
داشته است. تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر استفاده از بدهی ها در ساختار سرمایه نیز مثبت و معنا دار بوده
است. هم چنین تاثیر نسبت دارایی های ثابت مشهود بر بدهی های کوتاه مدت منفی معنا دار، اما بر بدهی های
بلند مدت مثبت و معنا دار بوده است به گون های که با افزایش سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، بدهی های
بلند مدت شرکت ها افزایش و بدهی های کوتاه مدت آنها کاهش یافته اند. نتایج تحقیق تاثیر معناداری را
برای متغیر اندازه شرکت بر حجم بدهی ها در ساختار سرمایه نشان نمی دهد. از سوی دیگر تحقیق حاضر
نشان داد که مالکیت دولتی شرکت ها می تواند تاثیر معناداری بر متغیرهای تعیین کننده ساختار سرمایه داشته
باشد و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نظریه سلسله مراتبی (ترجیحی) منابع
مالی مورد تایید قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

[1] Bancel, F., & Mittoo, U. R. (2004). Cross-Country Determinants of Capital
Structure Choice: A Survey of European Firms. Financial Management,
33(4), 103.
[2] Bevan, A., & Danbolt, J. (2002). Capital Structure and its Determinants in
the UK: a Decompositional Analysis. Applied Financial Economics 12, 159-
170.
[3] Booth, L., Aivazian, V., Demirguc-Kunt, A., & Maksimovic, V. (2001).
Capital Structures in Developing Countries. The Journal of Finance 87-130.
[4] Coleman, A. k. (2007). The Impact of Capital Structure on the Performance
of Microfinance Institutions. The Journal of Risk Finance, 8(1), 56-71.
[5] Eslami-Bidgoli, G., & Joola, J. (2009). The Investigation of Relationship
between Capital Structure and Systematic Risk of Listed companies in
Thehran Stock Exchange. Journal of Tehran Stock Exchange, 8, 91-113 (In
Persian.(
[6] Fama, E., & French, K. (2002). Testing Trade-Off and Pecking Order
Predictions about Dividends and Debt. Review of Financial Studies 15, 1-33.
[7] Ferri, M. G., & Jones, W. H. (1979). Determinants of Financial Structure: a
New Methodological Approach. The Journal of Finance, 34(3), 631-644.
[8] Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2003). Testing the Pecking Order Theory of
Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67, 217-248.
[9] Frydenberg, S. (2004). Determinants of Corporate Capital Structure of
Norwegian Manufacturing Firms. Unpublished PhD Thesis, Trondheim
Business School.
[10] Ghadiri-Moghadam, A., & Asadian, F. (2010). The Investigation of Effects
of Firm's Characteristics on Capital Structure. Journal of Development and
Capital, 5, 155-176 (In Persian.(
[11] Huang, S., & Song, F. (2002). The Determinants of Capital Structure:
Evidence from China. Working Paper, The University of Hong Kong.
[12] Hull, R. M. (2007). A Capital Structure Model. Investment Management &
Financial Innovations, 4(2), 8.
[13] Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Capital Structure. American Economic Review,
76, 323-339.
[14] Kordestani, G., & Mazaher Najafi, O. (2008). Determinants of Capital
Structure: The Empirical Test of Static Trade-Off Theory Against Pecking
Order Theory. Journal of Financial Research, 25, 73-90 (In Persian.(
[15] Kuo, H. C., & Lee, C. H. (2003). The Determinants of the Capital Structure
of Commercial Banks in Taiwan. International Journal of Management,
20(4), 515.
[16] Majluf, N., & Myers, S. (1984). Corporate Financing and Investment
Decisions When Firms Have Information that Investors Do Not Have.
Journal of Financial Economics, 13, 187-221.
[17] Modigliani, F., & Miller, M. (1958). The Cost of Capital, Corporate Finance,
and the Theory of Investment. American Economic Review, 48, 261-207.
[18] Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle. The Journal of Finance,
39, 575-592.
[19] Namazi, M., & Heshmati, M. (2007). The Investigation of Effects of Lagged
Variables on Capital Structure in Tehran Stock Exchange. Journal of
Accounting and Auditing Review, 49, 139-160, (In Persian.(
[20] Nasirzadeh, F., & Mostaghiman, A. (2010). Testing the Static Trade-Off and
Pecking Order Theories in Capital Structure of TSE Accepted Companies.
Journal of Accounting Advances, 2(2), 133-158, (In Persian.(
[21] Nuri, J. (2000). A Study of Capital Structure in the UK: Hotel and Retail
Industries. Unpublished PhD Thesis, Surrey University.
[22] Pandey, M. (2001). Capital Structure and the Firm Characteristics: Evidence
from an Emerging Market. Working paper, Indian Institute of Management
Ahmedabad.
[23] Qian, Y., Tian, Y., & Wirjanto, T. S. (2007). An Empirical Investigation into
the Capital-Structure Determinants of Publicly Listed Chinese Companies.
Unpublished PhD Thesis, Zhejiang University.
[24] Rajan, R., & Zingales, L. (1995). What Do Know about Capital Structure?
Some Evidence from International Data. The Journal of Finance, 50, 1421-
1460.
[25] Ross, S. A. (2005). Capital Structure and the Cost of Capital. Journal of
Applied Finance, 15(1), 5.
[26] Setayesh, M., & Kashanipoor, F. (2010). The Investigation of Factors
Affecting Capital Structure of Listed Firms in Tehran Stock Exchange.
Journal of Financial Research, 12(30), 57-74 (In Persian.(
[27] Thomas, N. (1988). Capital Structure and Signaling Game Equilibria. Review of Financial Studies, 1, 331-356.
[28] Titman, S., & Wessels, R. (1988). The Determinants of Capital Structure
Choice. The Journal of Finance(43), 1-19.
[29] Um, T. (2001). Determination of Capital Structure and Prediction of
Bankruptcy in Korea. Unpublished PhD thesis, Cornell University.
[30] Wald, J. K. (1999). How Firm Characteristics Affect Capital Structure: an
International Comparison. Journal of Financial Research, 22(2), 161-187.
[31] Wiwattanakantang, Y. (1999). An Empirical Study on the Determinants of
the Capital Structure of Thai Firms. Pacific-Basin Finance Journal 7, 371-
403.
[32] Woorldridge, J. M. (2006). Introductory Econometric: A Modern Approach
(3 edition). New York: Thomson.
CAPTCHA Image