پژوهشی
تأثیر تجدید ساختار بر بهره وری در صنعت برق ایران

محمد رضا لطفعلی پور؛ اعظم ذبیحی؛ محمد علی شعبانی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27262

چکیده
  در چند دهۀ اخیر، تجدید ساختار به عنوان ابزاری سیاستی درصنعت برق مورد توجه قرار گرفته است و به تبع آن، بعضی اهداف بخشی، نظیر افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی، افزایش رقابت، افزایش بازدهی و بهره وری حاصل شده است. هدف از تجدید ساختار صنعت برق، تغییر سازمان این صنعت در جهت حذف انحصار و افزایش رقابت است. شناخت مشخصات روندتجدید ساختار می‌تواند ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی حقوقی طرح‌صنعتی قابل حمایت (مطالعه تطبیقی پیشینه و مفهوم)

سیدمحمدمهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27264

چکیده
  طرح‌صنعتی، آفرینشی زیباشناختی به‌صورت دوبعدی یا سه‌بعدی و مربوط به ظاهر محصولات صنعتی است. با توجه به تعریف قانون ایران، برای تحقق طرح‌صنعتی قابل‌حمایت، وجود سه مؤلفه لازم است: ترکیب خطوط یا رنگ‌ها، اجرا بر روی محصول صنعتی و تغییر ظاهری محصول. در حقوق ایران فقط از طرح ثبت‌شده، حمایت می‌شود. در حالی که به‌موجب مقررات اتحادیه اروپا، ...  بیشتر

پژوهشی
مقایسه تاثیر اطلاعات رسمی و شایعات بر انتخاب خریداران حقیقی سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران

محمّد حسین مهدوی عادلی؛ رضا فهیمی دوآب

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27266

چکیده
  این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که: چه نوع اطلاعاتی بر انتخاب خریداران سهام موثر است؟ هدف از این تحقیق، شناسایی اطلاعات موثر بر انتخاب خریداران سهام و ارائه، راهکارهایی جهت کارائی بالاتر بازار بورس است. در این تحقیق از آزمون میانگین، آزمون فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ برای دستیابی به نتایج استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از آن ...  بیشتر

پژوهشی
مقایسه قیمت واگذاری سهام شرکت‌های دولتی مشمول خصوصی‌سازی با دو مدل قیمت‌گذاری شاخص رشد ارزش سهام و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام شرکت‎های مشابه

محمدحسین ودیعی؛ سعید آسیابانی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27267

چکیده
  خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از راهبردهای اساسی توسعه مطرح است. یکی از رایج ترین روش های خصوصی سازی ، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم جهت تحقق آن ، نحوه قیمت گذاری سهام واگذار شده است. به دلیل اهمیت و حساسیت موضوع قیمت گذاری سهام ، تاکنون مدل های زیادی مبتنی بر دیدگاه های مختلف ارائه گردیده که با توجه ...  بیشتر

پژوهشی
تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر اشتغال درایران (وبرخی کشورهای درحال توسعه)

ابراهیم گرجی؛ معصومه علیپوریان؛ حسین سرمدی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27269

چکیده
  در دهه‌های اخیر،در اقتصاد جهانی تغییرات خیلی سریع به‌وقوع پیوسته که موجب تغییر شکل ساختار اشتغال در مقیاس جهانی وادغام بیشتر اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی شده است. همچنین حجم تجارت جهانی و جریان سرمایه بین کشورها به بالاترین سطح خود از لحاظ تاریخی رسیده است. فناوری ارتباطات وحمل ونقل موجب ایجاد شبکه‌های پیچیده بین المللی تولید ...  بیشتر

پژوهشی
تعیین مزیت نسبی تولید کلزای آبی در استان چهارمحال‌وبختیاری

مصطفی عمادزاده؛ روح اله همتی نیا؛ محمد صیادی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27270

چکیده
  با وجود پتانسیل بالای بخش کشاورزی ایران در تولید انواع محصولات و نقش مهمی که این بخش در توسعه صادرات غیر نفتی دارد، همه ساله بخش چشم گیری از بودجه کشور، صرف واردات روغن نباتی و کنجاله دانههای روغنی برای خوراک دام و طیور میشود؛ به همین دلیل در سالهای اخیر تولید محصولات روغنی در اولویت برنامههای وزارت جهاد کشاوزی قرار گرفته است. یکی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی آثار نوسانات نرخ ارز بر حجم و قیمت صادراتی کشمش ایران

علیرضا کرباسی؛ حسن احمدی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27271

چکیده
  کشمش بعد از پسته، دومین قلم صادراتی در زیربخش کشاورزی ایران به شمار می رود. در این مطالعه، اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت و حجم کشمش صادراتی مورد بررسی قرار گرفت که بدین منظور اطلاعات سری زمانی مربوط به دوره 1387- 1349 مورد استفاده قرار گرفت. و به کمک الگوی خود توضیحی با وقفه‌های توزیعی (ARDL)تحلیل گردید. نتایج به‌دست آمده نشان دهنده عدم وجود ...  بیشتر

پژوهشی
مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی دربانک‌های دولتی شهر کرمان

صدیقه خورشید؛ سمانه دربندی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27272

چکیده
  این مقاله پیرامون مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی در چهار بانک دولتی- ملی، ملت، تجارت و رفاه شهر کرمان است که از بین بانک‌های دولتی به‌طور تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه، داده‌های مورد نیاز جمع آوری شد. برای تحلیل داده‌های تحقیق و آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های ANOVA یک راهه، آزمون شفه و نیز آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شد. ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی عدم تقارن نابرابری درآمدی و نابرابری مخارج مصرفی (مطالعه موردی خانوارهای شهری ایران، در دوره زمانی 1385-1358)

محمد حسن فطرس؛ رضا معبودی

دوره 17، شماره 32 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i32.27274

چکیده
  این مقاله عدم تقارن رفتار نابرابری مخارج مصرفی و رفتار نابرابری درآمدی را بررسی و ارتباط میان توزیع مخارج مصرفی و نوسانات توزیع درآمدی را در خانوار های شهری ایران مطالعه می کند. با توجه به ارتباط درآمد و مخارج مصرفی، مقایسه نوسانات و پراکندگی های مخارج مصرفی که از طریق نوسانات و شوک های توزیع درآمد ایجاد می شوند، مفید است. جهت بررسی ...  بیشتر