پژوهشی
مالیه خرد راهکاری برای افزایش تولید بخش کشاورزی و کاهش فقر روستایی

صادق بختیاری

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27202

چکیده
  با توجه به گسترش فقر جهانی و نگرانیهای حاصله و تعیین اهدافی برای توسعه هزاره سوم که عموما دستیابی به آنها با وجود فقر گسترده غیرممکن بنظر می رسد، پیدا کردن راه حلی برای کاهش فقر و بهبود رفاه طبقات و اقشار فقیر به عنوان یک آرمان همگانی درآمده است. این مقاله ضمن بیان ناکار امدی و عملکرد ضعیف نهاد های مالی دولتی و بازارهای مالی رسمی در ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی کارآمدی اصلاح قیمتهای نسبی در بستر افتراق میان اهداف و نتایج تعدیل ساختاری

محمد حسین مهدوی عادلی؛ محمدرضا کلائی

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27236

چکیده
  تعدیل ساختاری فرایندی است که به اصلاح ساختارهای اقتصادی جهت حاکم کردن نیروهای بازار بر نظام اقتصادی می پردازد که حول محور اصلی اصلاح قیمتهای نسبی شکل گرفته است. مقاله حاضر سعی دارد تا با نگاهی سیستمی، چگونگی کنش میان متغیرها در جریان تعدیل ساختاری را با وضعیت نظری پیش بینی شده توسط اجماع واشنگتنی مقایسه نماید و در این رهگذر کارآمدی ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تغییرپذیری نوسانات قیمت سکه طلا درایران با استفاده از مدلهای ARCH

مجید دلاوری؛ زینب رحمتی

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27238

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تغییرات قیمت سکه طلا و مدلسازی نوسانات بازده و واریانس شرطی آن است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی روزانه قیمت سکه بهار آزادی ازابتدای سال 1380تا انتهای سال 1386 می باشد. بررسی سری زمانی مذکور نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امراستفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیرمی ...  بیشتر

پژوهشی
رابطه سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (با تاکید بر مدل رشد اقتصادی درونزا)

اشکان رحیم زاده

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27239

چکیده
  مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می‌دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست‌های اقتصادکلان به مدل افزوده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه‌گذاری ...  بیشتر

پژوهشی
تخمین رابطه بلندمدت قیمت حقیقی نفت خام و ارزش واقعی دلار آمریکا

محمود هوشمند؛ رضا فهیمی دوآب

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27240

چکیده
  قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا، دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر است. برای این منظور، از آزمون‌های هم‌جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد 10 درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام، منجر به کاهش ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی و تبیین توسعه صنعت گردشگری در استان گلستان

مهرداد مدهوشی؛ عیسی نیازی

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27241

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه نیافتگی صنعت گردشگری استان گلستان انجام شده است. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسش‌نامه های استانداردی استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه گیری آماری تصادفی ساده (برای گردشگران) و تصادفی طبقه بندی شده (برای کارشناسان) بین گردشگران و کارشناسان توزیع گردید. ...  بیشتر

پژوهشی
بررسی تجربی محتوای اطلاعاتی "ارزش دفتری سهام" و "سود خالص" در شرکت‌های روبه افول و قوی

محمد جواد ساعی؛ علی اسماعیلی؛ اکبر باقری

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27242

چکیده
  هدف این تحقیق، یافتن پاسخی علمی به این پرسش است که در شرکت‌های رو به افول، کدام یک از دو معیار سود یا ارزش دفتری، رابطه قوی‌تری با ارزش شرکت دارد. پیشینه تحقیقات حاکی از آن است که رابطه معیارهای فوق با ارزش شرکت، در شرکت‌های رو به افول نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است. نتایج این تحقیق در مورد شرکت‌های قوی سازگار با تحقیقات قبلی است ...  بیشتر

پژوهشی
ارزیابی انحصار، رقابت و تمرکز در بازار گوشت‌مرغ و تخم‌مرغ در ایران

میرعبدا... حسینی؛ زورار پرمه

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27243

چکیده
  نوسان‌‌شدید قیمت در بازار گوشت‌مرغ‌و تخم‌مرغ و کنترل ‌و کاهش نوسان‌ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت است. اما این نوسان‌ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده‌های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم‌مرغ ...  بیشتر

پژوهشی
تحلیل آثار بخش خدمات مالی در اقتصاد ایران

فرهاد ترحمی

دوره 17، شماره 30 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v17i30.27244

چکیده
  در این مقاله، خدمات مالی در اقتصاد ایران ، به عنوان بخشی با یک تابع تولید لیون‌تیف معرفی می‌شود. این بخش برای تولید محصول خود از دیگر بخش‌های اقتصاد نهاده‌هایی خریداری می‌کند و برای تسهیل جریان وجوه و انتقال ریسک، خدماتی را در اختیار دیگر بخش‌ها قرار می‌دهد. روابط نوع اول را پیوند پیشین و ارتباط‌های بعدی پیوند پسین نام‌گذاری ...  بیشتر