نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد- مدیریت دانشگاه سمنان

2 دانشگاه سمنان

چکیده

این مقاله پیرامون مطالعه تطبیقی سرمایه اجتماعی در چهار بانک دولتی- ملی، ملت، تجارت و رفاه شهر کرمان است که از بین بانک‌های دولتی به‌طور تصادفی انتخاب شدند و از طریق پرسشنامه، داده‌های مورد نیاز جمع آوری شد. برای تحلیل داده‌های تحقیق و آزمون فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های ANOVA یک راهه، آزمون شفه و نیز آزمون T تک نمونه‌ای استفاده شد. نتایج اصلی تحقیق نشان می‌دهد فقط بانک رفاه از لحاظ سطح سرمایه اجتماعی و نیز مولفه‌های تشکیل دهنده آن ازبانک‌های ملی، ملت و تجارت تفاوت معنی داری نشان می‌دهد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد مولفه شناسایی در کل سیستم بانکی، و شناسایی، تقابل و دو سویگی و روایت‌های مشترک در بانک ملت، شناسایی و تقابل و دو سویگی در بانک ملی، و تقابل و دو سویگی و روایت‌های مشترک در بانک تجارت از مقدار آزمون( (Test –T Value = 4 تفاوت معنی داری ندارند و در سایر مولفه‌های تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی تفاوت معنی داری نشان داده است. ازاین نتایج چنین استنباط می‌گردد اگرچه بانک‌های دولتی مورد مطالعه تابع سیاست‌های مدون بانک مرکزی هستند، اما شکل گیری و توسعه سرمایه اجتماعی می‌تواند بر روی بهره وری بانک‌ها از جهت جذب مشتری، میزان سپرده گذاری و در نتیجه رقابت جویی تاثیر گذار باشد

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image