نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق به دنبال پاسخ این سوال است که: چه نوع اطلاعاتی بر انتخاب خریداران سهام موثر است؟ هدف از این تحقیق، شناسایی اطلاعات موثر بر انتخاب خریداران سهام و ارائه، راهکارهایی جهت کارائی بالاتر بازار بورس است. در این تحقیق از آزمون میانگین، آزمون فریدمن و ضریب آلفای کرونباخ برای دستیابی به نتایج استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از آن است که شایعات بر انتخاب خریداران سهام موثر است، در حالی که اطلاعات رسمی که سازمان بورس یا شرکت‌های عضو بورس منتشر می کنند بر انتخاب خریداران موثر نیست. نتیجه می شود که سازمان بورس نسبت به اطلاع رسانی شفاف در خصوص شرکت‌های عضو بورس اقدام نماید تا اعتماد خریداران نسبت به اطلاعات رسمی افزایش یابد و شرایط کارایی بازار بورس فراهم گردد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image