پژوهشی
برون‌سپاری بین‌المللی، توسعه منابع انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای آسیا-اقیانوسیه

سید کمیل طیبی

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27179

چکیده
  در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون‌سپاری بین‌المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می‎گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون‌سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة ...  بیشتر

پژوهشی
برآورد میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی بر اساس فرضیه درآمد دائمی نسبی در ایران

عنایت‌الله فخرایی؛ سید امین منصوری

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27194

چکیده
  میل نهایی به مصرف در گروه‌های درآمدی، در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به علت محدودیت هایی مانند نبودن آمار درآمد و مصرف برای گروه های درآمدی بطور مستقیم در سالنامه های آماری ایران، تخمین میل نهایی به مصرف برای گروه های درآمدی تاکنون انجام نشده است. هدف این تحقیق، برآورد میل نهایی به مصرف برای گروه‌های ...  بیشتر

پژوهشی
اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل بهره‌وری نهاده‌های تولیدی صنایع کوچک و متوسط در شهرک صنعتی توس

محمد رضا لطفعلی پور؛ مجید درخشانی

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27195

چکیده
  هدف مقاله بررسی وضعیت بهره‌وری عوامل تولید صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس به روش توابع تولید است. بدین منظور توابع تولید گروه های صنعتی مختلف بر اساس داده‌های مقطعی سال 1384 برآورد شده است. سپس کشش عوامل تولید، بهره‌وری متوسط، بهره‌وری نهایی و شاخص کاربری و سرمایه‌بری گروه های مذکور استخراج شده است. نتایج بدست آمده نشان ...  بیشتر

پژوهشی
اثر نااطمینانی تورم بر رشد اقتصادی ایران (کاربرد مدل‌های EGARCH و VECM (86-1350))

مهدی صفدری؛ فرشید پورشهابی

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27196

چکیده
  در مطالعه حاضر، رابطه بین تورم و رشد اقتصادی ایران با لحاظ نمودن نااطمینانی ناشی از تورم بررسی شده است. مطالعه صورت گرفته بر پایه‌ی مدل‌های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیو تعمیم یافته (GARCH) است، که این امکان را فراهم می‌آورند تا واریانس شرطی جمله خطا در طول زمان تغییر نماید و همچنین بر الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)، استوار است. جهت ...  بیشتر

پژوهشی
اثر مخارج تحقیق و توسعه بر اختراعات و رشد اقتصادی (تحلیل مقایسه‌ای بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته)

عباس شاکری؛ تقی ابراهیمی سالاری

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27197

چکیده
  این مقاله با استفاده از مدل‌های رشد درون‌زای مبتنی بر تحقیق و توسعه، در سه نمونه کشورهای توسعه‌یافته، در حال‌توسعه و نیز نمونه متشکل از هر دو دسته کشورها، ابتدا تأثیر فعالیت‌های تحقیق و توسعه را بر رشد اختراعات مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس به بررسی ارتباط حجم اختراعات به ثبت رسیده و رشد اقتصادی در نمونه‌های ذکر شده می‌پردازد. ...  بیشتر

پژوهشی
بخش‌بندی بازار بانک‌های مشهد بر مبنای مزایای مورد انتظار مشتریان

سعید مرتضوی؛ آذر کفاش پور؛ آرزو حبیبی راد؛ یاسر آسمان دره

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27198

چکیده
  هدف این مطالعه بخش‌بندی بازار یا شناسایی گروه‌هایی از مشتریان بانک‌ها است که به یک طرح بازاریابی، پاسخ یکسان نشان می‌دهند. بدین منظور از تعداد 640 پرسشنامه به روش نمونه‌برداری ناحیه‌ای در قالب واحد خانوار پس از تعیین روایی (منطقی) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ) آن استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی، تحلیل خوشه‌ای ...  بیشتر

پژوهشی
رتبه بندی استان های کشور از لحاظ کارایی فنی بخش صنعت با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها

حمید آماده؛ علی امامی میبدی؛ علی آزادی نژاد

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27199

چکیده
  رشد اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف کشورهای در حال توسعه است. هر کشوری که توان تولیدی خود را افزایش دهد، می‌تواند رفاه جامعه را بهبود بخشیده و قدرت رقابت در بازارهای بین‌المللی پیدا کند. رشد اقتصادی از دو راه ممکن است؛ اول بکار بردن نهاده بیشتر برای تولید بیشتر که این راه باعث افزایش هزینه‌های تولید می‌شود. راه دوم تولید بیشتر با همان ...  بیشتر

پژوهشی
مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس در کشورهای عضو OECD و کشورهای در حال توسعه: تحلیل مبتنی بر داده های پانل

مصطفی سلیمی فر؛ جلال دهنوی

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27200

چکیده
  در این مقاله، رابطه بین آلودگی و رشد اقتصادی در غالب فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای دو گروه از کشورها مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نمونه ای متشکل از 24 کشور در حال توسعه و 26 کشور عضو OECD در طی یک دوره 26 ساله (2005-1980) انتخاب شده است و از روش های نوین اقتصاد سنجی از قبیل پانل هم انباشته و ریشه واحد پانلی، صحت این فرضیه مورد آزمون ...  بیشتر

پژوهشی
خصوصی‌سازی در شرکت سهامی مخابرات آذربایجان‌شرقی و نقش آن در کاهش هزینه‌ها

هوشنگ تقی‌زاده تقی‌زاده؛ محسن پورعبادالهان کویچ؛ داود ابوطالبی

دوره 16، شماره 29 ، بهمن 1389

https://doi.org/10.22067/pm.v16i29.27201

چکیده
  خصوصی‌سازی از جمله تدابیری است که دولت‌های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می‌آورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره‌برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی ...  بیشتر