نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون‌سپاری بین‌المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می‎گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون‌سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره‌ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می‎دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی‎داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون‌سپاری بین‌المللی و سرمایه‌ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی‎داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون‌سپاری بین‌المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می‌یابد. بنابراین، سرمایه‎گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت‎ها، دانش و توان فنی می‎تواند زمینه‌ی نگرش عمیق‎تری به توسعه‌ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image