نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

فردوسی مشهد

چکیده

هدف مقاله بررسی وضعیت بهره‌وری عوامل تولید صنایع کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی توس به روش توابع تولید است. بدین منظور توابع تولید گروه های صنعتی مختلف بر اساس داده‌های مقطعی سال 1384 برآورد شده است. سپس کشش عوامل تولید، بهره‌وری متوسط، بهره‌وری نهایی و شاخص کاربری و سرمایه‌بری گروه های مذکور استخراج شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد بجز گروه صنایع فلزات اساسی، سایر گروهها و همچنین کل صنعت دارای بازده صعودی نسبت به مقیاس می‌باشند، علاوه بر این بیشترین میزان بهره‌وری نیروی کار و سرمایه به ترتیب مربوط به گروههای صنایع غذایی و صنایع ماشین‌آلات می‌باشد. همچنین بیشترین مقدار شاخص کاربری مربوط به گروه صنایع غذایی بوده و بیشترین مقدار شاخص سرمایه‌بری را گروه صنایع ماشین‌آلات به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image