نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

1 فردوسی مشهد

2 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

3 ، واحد علوم تحقیقات تهران

چکیده

هدف این تحقیق، یافتن پاسخی علمی به این پرسش است که در شرکت‌های رو به افول، کدام یک از دو معیار سود یا ارزش دفتری، رابطه قوی‌تری با ارزش شرکت دارد. پیشینه تحقیقات حاکی از آن است که رابطه معیارهای فوق با ارزش شرکت، در شرکت‌های رو به افول نسبت به سایر شرکت‌ها متفاوت است. نتایج این تحقیق در مورد شرکت‌های قوی سازگار با تحقیقات قبلی است و نشان می‌دهد که سود خالص در این شرکت‌ها (نسبت به ارزش دفتری) رابطه قوی‌تری با ارزش شرکت دارد. اما در مورد شرکت‌های رو به افول، نتایج مغایر با تحقیقات قبلی است، و حاکی از آن است که رابطه ارزش دفتری با ارزش شرکت تقریباً مساوی با رابطه سود با ارزش شرکت است، و هر چند رابطه ارزش دفتری اندکی بیشتر است، ولی این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار نیست.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image